simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܬܬܗ ܟ̇ܢܝܗ̇ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܡܟܝܪܘܬܐ ܡܬܩܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܦ ܚܬܢܐ ܡܥ̇ܕ ܟܬܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܘܐܬܚܫܒ XX ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܛܠܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ܂ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܥܡܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܬܡܫܚܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܙܪ̣ܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܂ ܢܫܘܬܦܝܘܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܐܦ ܠܡܬܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܕܡ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܕܡ ܕܢܚ̣
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܒܓܒܝܠܬܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܠܫܢܐ̈ ܐܬܟܬܒܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܟܬܒܐ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܣܥ̣ܪ ܂ ܬܠܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܂ ܕܐܦ ܗܝ̇ ܕܐܘܒܠܗ ܠܡܕܝܢܬ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܣܓܕܬܐ̈ ܬܒܥ̣ ܡܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܒܝܫܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܨܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܟܘܟܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܩ̇ܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܝ̇ܪܬܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܩܕܡܝܟܘܢ ܂ ܚܘܝ̣ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܟܕܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܙܢܐ ܂ 3ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܘܡܬܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܕܢܡܘܣܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܝܢܗ ܂ ܢܬܚܫܒ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܗܝ̣ ܟܕ