simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܡܟܝܪܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܂ ܝ ܕܐܦ ܕܠܘ ܓܝ̇ܪܬܐ ܗܝ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܓܪܬ̇ ܠܘ ܐܢܬܬܗ ܟ̇ܢܝܗ̇ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܚܬܢܐ ܡܥ̇ܕ ܟܬܒܐ ܕܢܩܪܐ ܠܡܟܝܪܐ ܀ ܘܐܟܙܢܐ ܕܩܪܐ ܠܡܪܝܡ ܕܐܦ ܀ ܩ̇ܪܐ ܬܘܒ ܠܡܟܝܪܬܐ ܐܢܬܬ ܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܠܐ ܐܝܟ ܙܢܝܬܐ ܚܫܒܗ̇ ܂ ܐܦܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܝܫܒܥ ܂ ܘܫܬܩܗ ܕܙܟܪܝܐ ܂ ܘܕܘܨܐ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܐܬܚܫܒ XX
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܥܡܗ ܡܢ ܝX ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܦ ܒܟܘܢܝܗ ܕܐܦ ܒܦܘܫܩܐ ܕܓܠܛܝܐ̈ ܂ ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܂ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܀ -· ܕܐܦ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܡܫܚ ܂ ܚܢܢ ܐܝܬ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܡܫܚܝܢ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܠܬܐ ܂ ܢܫܘܬܦܝܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܒܫܡܗ ܘܢܬܩܪܐ ܡ̇ܫܘܚܐ ܂ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܂ ܘܫܘܬܦܗ ܠܡܠܬܐ ܒܫܡܗ ܕܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܙܪ̣ܩ ܗܘܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܡܬܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܕܡ ܝܘܣܦ ܂ ܟܬܝܒ ܝܘܣܦ ܒܪ ܗܠܝ ܒܪ ܡܠܟܝ ܂ ܕܐܦ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܬܠܝܬܝܐ ܣܝ̇ܡܝܢ ܠܗ ܝ ܝ ܂ ܠܡܠܟܝ ܂ ܐ ܟܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܕܡ ܕܢܚ̣ ܂ ܝ ܂ X ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܕܢܩܦܚ ܠܝܗܘܕ ܐ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܣܠܩ̣ ܥܕܡܐ ܠܐܕܡ ܂ ܡܛܠ ܕܠܥܡܡܐ̈ ܟܬܒ̣ ܂ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܘܬ ܐܕܡ ܒܓܒܝܠܬܗ ܃ ܡܘܠܟܢܐ ܗܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܣܠܩ̣ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܕܢܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܗܠܝܢ ܠܫܢܐ̈ ܐܬܟܬܒܘ ܠܥܠ ܡܢ ܙܩܝܦܗ ܕܡ ܂ ܪܢ ܂ ܥܒܪܐܝܬ ܘ ܕܐܦ ܐܟܬܒ ܒܐܦܣܘܣ ܂ ܘܒܬܠܬܐ ܠܫܢܐ̈ ܐܬܟXܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܣܥ̣ܪ ܂ ܬܠܬܐ ܬܘܒ ܝ · ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܂ 7ܡܕܡ ܕܒܚܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܦ ܡܢܗ ܂ ܕܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܡܠܬܐ ܂ ܢܫܠܡ ܠܗܘܢ ܒܟܬܒܐ ܂ ܗܝ̇
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܒܪܡ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܫܠܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܝ̇ ܕܐܘܒܠܗ ܠܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܐܦ ܘܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܘܥܘܬܪܐ̈ ܘܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܀ ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܣܓܕܬܐ̈ ܬܒܥ̣ ܡܢ ܡܪܐ ܕܟ̇ܠܐ ܀ 1ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܠܟ ܕܐܦ ܠܡܪܚܘܬܗ ܂ ܕܠܐ ܣܦܩܬ̇ ܠܗ ܕܚ̣ܛܦ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܃ ܥܠܗܝ̇ ܢܛ̣ܪܗ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܠܚܪܬܐ ܂ ܥܝ̇ܕܐ ܕܐܦ ܘܒܝ̣ܫ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܂ ܘܥܩܪܐ ܗܘ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܨ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܟܘܟܒܐ ܂ ܠܟܠܢܫ ܒܗܘ̇ ܡܕܡ ܕܡܥܝܕ ܨ̣ܕ ܕܐܦ ܠܨܝܕܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܚܟܡܬܗ ܨܕ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܨܝܕܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܢܝܐ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܝ̇ܪܬܝܢ ܥܘܬܪܐ ܕܐܒܘܗܘܢ ܀ ܝܝ ܛܘܒܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܐܫܬܘܝ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܂ ܐܝܩܪܗ ܕܐܒܐ ܩ̇ܢܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܟܕܘ ܗܘ̣ܘ ܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܦܢ ܠܘ ܒܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܀ ܘܒܗܝ̇ ܬܘܒ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܢܒܝܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܂ ܚܘܝ̣
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܘܡܬܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܛܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃ ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܡܣܓܦܢ̈ ܀ ܕܐܦ 2ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܡܨܥܝܬܐ̈ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܂ 3ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܗܝ̣ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܚܘ̣ܬܐ ܒ̇ܠܥ ܂ ܘܥܝܢܗ ܡܬܥܩܪܐ ܂ ܘܒܝܕ ܕܐܦ ܕܗ̣ܝ ܂ ܘܒܥܐ ܕܢܡܚܐ ܠܚܒܪܗ ܐܘ̇ ܕܢܥܩܘܪ ܥܝܢܗ ܂ ܢܬܚܫܒ