simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܘܟܠܐ ܒܡܠܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܗ ܢܣܝܢܐ- ܂ ܕܐܦ ܠܗ ܢܙܟܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܠܢ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܝ ܚܢܢ ܢܙܟܝܘܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܪܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܒܪܐ ܥܬܝܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܟ ܕܐܦ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܫܘܛ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܦܓܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܐܠܗܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܡܫܬܡܥ ܂ ܘܕܢܒܕܩ ܕܐܦ ܟܕ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡ̣ܕ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܒܨܝܪܐ̈ ܐܟܡܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܒܙܒܢ ܛܒܥܗ ܒܝܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܕܐܦ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܫܪܪܐ ܂ ܕܐܦ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܘܟܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܃ ܚܘܐܘܢܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܣ̇ܓܘܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܬܘܒ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܢܘܬ̈ ܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܆ ܫܡܝܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܩ̇ܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦ ܥܡ ܟܐܢܐ̈ ܐܬܗܦܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡܗ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܐܒܘܗܝ ܡܬܐܡܪ X
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܥܠ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܥܠ ܝܠܕܐ ܡܬܐܡܪ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܬܬܗ ܟ̇ܢܝܗ̇ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܡܟܝܪܘܬܐ ܡܬܩܪܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܦ ܚܬܢܐ ܡܥ̇ܕ ܟܬܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܘܐܬܚܫܒ XX ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܛܠܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ܂ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܥܡܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܬܡܫܚܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܙܪ̣ܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܂ ܢܫܘܬܦܝܘܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܐ ܟܢܐ ܕܐܦ ܠܡܬܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܕܡ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܡܢ ܐܕܡ ܕܢܚ̣
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܒܓܒܝܠܬܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܠܝܢ ܠܫܢܐ̈ ܐܬܟܬܒܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܟܬܒܐ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܣܥ̣ܪ ܂ ܬܠܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܂ ܕܐܦ ܗܝ̇ ܕܐܘܒܠܗ ܠܡܕܝܢܬ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܣܓܕܬܐ̈ ܬܒܥ̣ ܡܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܒܝܫܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܨܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܟܘܟܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܩ̇ܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܝ̇ܪܬܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܩܕܡܝܟܘܢ ܂ ܚܘܝ̣ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܟܕܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܙܢܐ ܂ 3ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܘܡܬܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܕܢܡܘܣܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܝܢܗ ܂ ܢܬܚܫܒ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܗܝ̣ ܟܕ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܕܘ ܂ ܕܐܦ ܡܪܚܡ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܀
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܀ ܕܙ ܂ ܕܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܠܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܢ ܚܘܒܝܢ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܃ ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܠܡܡܘܢܐ ܡܪܐ ܢܫܡܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܃ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܡܟܣܐ̈ ܗܝ̣ ܗܕܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܟܕ ܡܥܗܕ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܡܝܬܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܐܬܐܣܝܘ ܂ Xܘܝ̣ܕܥ ܕܐܦ ܠܓܪܒܗ ܡܫܟܢܢ ܠܡܕܟܝܘX
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܡܪ ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܝܡܢܘܬܗ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܝܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܓܪܒܢܐ ܕܒܪ ܫܥܬܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܡܬܝ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܡܛܠ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܥܬ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܠܗܐܝܬ ܂ ܗ̇X ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕ ܠܝܡܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܂ XX ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܐ ܟ ܕܐܦ ܚܪܫܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܢܣܒܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠX ܂ ܐܝܝ ܕܐܦ ܝXܝܣܐ ܩ̣ܪܐ ܢܦܫ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܬܟܣܝܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܝ ܘܫܠܝܚܐ̈
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܬܚܙܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ̇ ܀ ܬܘܒ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܢܬܟܫܠܘܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܣܒ̣ܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܥܠ ܢܦܫܗ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܢܚܘܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܕܝܘܐ̈ ܥܡܝ ܢ̇ܦܩ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܢܦܫܟܘܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܚܘܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘ ܢ 1ܡܛܫܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܐܬܬܫܝܓܬ̇ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܚܠܝܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܘܢ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܡܝܪܐ ܢܓ̇ܕ ܠܠܝܫܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܡܥܠܝܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܪܘܕܝܐ ܡܬܩܪܝܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܝ ܢܟܦܘܬܐ ܂ ܕܐܦ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ 1ܕܚܝܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܫܩ̣ܠܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܝܗܘܕܐ ܢܛܥܢ ܡܢܗܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ܘ ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܨ̣ܒܘ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܠܐ ܥܠ 3ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܬܓܫܘX ܗܘ̣ܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܠܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܪܢ ܡܢ ܬܚܘܡܘܗܝ̈
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܘܬܐ̈ ܬܦܪܫܘܢ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܛܘܒܐ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܝ ܘܡܪܩܘܣ ܐܟܬܒܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܦܘܪܩܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܢܦܫܟ ܬ̣ܐܥܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܢܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܀ ܀
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܚܠܦܝܟ ܆ ܚܘܝ ܕܐܦ ܦܛܪܘܣ ܒܘܟܪܐ ܗܘ̣ܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܚܛܝܬܐ ܆ ܐܝܟܙܢܐ ܕܐܦ ܢܘܢܐ ܒܪܛܝܒܘܬܐ ܕܡܝܐ̈
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܛܠܝܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܬܪܟܢ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܫܒ̣ܩ ܠܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܝ ܠܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܕܢܐ ܠܩܘܠܣܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܘܒܝܫܐ̈ ܂ ܕܢܕܥܘܢ ܕܐܦ ܣܛܪ ܡܢ ܡܪܗܛܐ̈
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ 3ܡܣܬܒܪܐ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܪܕܘܦܝܐ ܝX ܪܡ̇ܙ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܬܢܢ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܥܡܗ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܐܒܐ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܗ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܠܗ ܝ̇ܕܥ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܘܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܠܝܘܡܐ ܘܫܥܬܐ ܕܓܠܝܢܗ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܘܢܚܣܡܘܢ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܘ̣ܬ ܀ ܝ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܡܪܘ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܘܥܦܪܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܡܢܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܣܓܝܐܐ̈
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕ ܢ ܐܡܪܢ ܕܐܦ ܒܐܫܥܝܐ ܟܬܝܒܐ ܗܘܬ̣
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܢܦܫܟܘܢ ܂ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܟܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܘܫܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܪܒܗ ܦܛܪܘܣ ܂ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܡܠܐ̈
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܢ ܚܝܠܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܦ ܠܗܢܐ ܢܓܡܘܪ ܀
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̣ܘ ܂ ܝ̣ܕܝܥܐ ܕܐܦ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܗܘ̣ܘ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܝܕ ܟܘܟܒܐ ܢܓ̣ܕ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܐܡ̣ܪ ܡ̣̇ܬܝ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܡܢ ܡܓܕܠܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܡܫܪܪ ܦܛܪܘܣ ܂ ܕܐܦ ܠܡܝܬܐ̈ ܠܡ ܐܟܪܙ