simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܐܦ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܠܐ ܐܘܟܠܐ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܢܐ ܚܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܐܢܕܝܢ ܡܬܚܡ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܗ ܢܙܟܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܟܡܐ ܕܠܐܕܡ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܕܐܦ ܂ ܂ ܕܐܝܟ ܕܠܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܚܝܠܐ ܩ̇ܪܒ ܠܗ ܢܣܝܢܐ- ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝ ܚܢܢ ܢܙܟܝܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܫܐ ܕܐܪܐ ܥܡ ܐܕܡ ܕܐܦ ܝܗܒ̣ ܡܫܝܚܐ ܗܘ̣ ܠܗ ܕܢܬܢܣܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܠܢ ܢܬܠ ܚܝܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܒܪܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܓܠܐ ܥܠ ܐܒܐ ܘܥܠ ܝܬ̇ܗ ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܫܒ ܕܐܦ ܡܬܘܡܐܝܬ ܕܐܬܒܣܪ ܀ ܬܘܒ ܂ ܩܕܡ ܐܒܐ ܓܠ̣ܐ ܥܠ ܒܪܗ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܫܘܛ ܂ ܕܡܬܕܡܝܐ ܠܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ ܂ ܕܐܦ <page> ܙܥܘܪ ܠܟ ܪܘܚܐ ܂ ܥܠ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܢܐ ܒܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܂ ܘܪܘܚܐ X ܣ̇ܗܕ ܕܐܦ ܂ ܘܒܘܛܠܐ ܕܣܬܘܐ ܕܥܩܬܐ̈ ܀ ܘܕܢܝ̣̇ܩܪ ܠܦܓܪܐ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܟܕ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܂ ܪܘܚܐ ܢܩ̇ܦ ܠܢ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܗܘ̣ ܕܐܦ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܂ ܬ ܪ ܡܬܗܝܡܢ ܂ ܡܢ ܗܘ̇ ܡܘܢ ܕܡܫܬܡܥ ܂ ܘܕܢܒܕܩ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܂ ܒܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܐܬܒܪܝܘ ܂ ܘܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܐܕܡ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܂ ܘܠܘ ܗ̣ܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܀ ܘܒܪ ܂ ܠ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܥܡ̣ܕ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܒܨܝܪܐ̈ ܐܟܡܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܡܩܒܠܝܢܢ ܕܐܦ ܕܠܐ ܢܫܬܐܠ ܂ X ܂ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܢ ܂ ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܙܒܢ ܛܒܥܗ ܒܝܕ ܦܪܥܘܢ ܂ ܘܕܢܥܩܘܪ </page><page> ܕܛܘܦܢܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܦܣܩܐ ܕܐܦ ܝX ܠܪܝܫܗ ܕܬܝܢܐ ܡܬܝܕ̣ܥܢܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܒܡ·ܐ ܚܠܝܕ ܗܘܐ ܂ ܗܘ̇
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ ܘܡܢܚܡܢܐ ܀ 1ܬܘܒ ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܡܠܐܟܐ </page><page> ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܘܟܒܐ ܂ ܡܛܦܣܐ ܗܘܬ̇ ܠܟܘܟܒܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܠܬ ܐ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܠܐ ܪܢܝܩܐ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܣ̇ܓܘܕ ܠܗ ܀ ܗ ܂ ܨܒ̇ܐ </page><page> ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܂ ܗ̇ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܣܝܒܪ ܗܘ̣ܐ ܕܒܫܡܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܢܩܪܝܘܗܝ ܀ ܃ ܚܘܐܘܢܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢܘܬ̈ ܐ ܂ ܕܒܪܢܫܐ ܗܟ̇ܢ ܐܢܝܢ ܀ ܫܡܫܐ ܡܘܚܐ ܀ ܣܗܪܐ ܡܫܟܐ ܀ ܕܐܦ ܀ ܫܒܬܐ ܕܩܪܘܢܘܣ ܂ ܘܒ̇ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘ̈ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܡ̣ܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܕܚܕ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܢܣܒ̣ ܠܗ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܕܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬ ܟܘܟܒܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܩ̇ܪܐ ܀ ܬܘܒ ܒܟܘܟܒܐ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܫܡܝܢܐ ܗܘ ܂ ܥܠܗܝ̇ ܨܕ ܐܢܘܢ ܒܟܘܟܒܐ ܝ ܆ ܫܡܝܢܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܡ ܟܐܢܐ̈ ܐܬܗܦܟ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝܫܘܥ ܕܐܝܟ ܕܗܘܝ̇ܬ ܕܐܦ ܡܘܕܥ ܐܠܗܐ ܕܐܬܗܦܟ ܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܠܝܐܝܬ ܀ ܐܢܕܝܢ ܐܡܪܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܐܒܘܗܝ ܡܬܐܡܪ X ܥܡܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ̈ ܘܠܘ ܕܐܦ ܩ̣̇ܕܡ ܒ̣̇ܕܩ ܂ ܟܕ ܩܪܝܗܝ ܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܡܗ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܠ ܝܠܕܐ ܡܬܐܡܪ ܒܛܢܐ ܀ ܘܬܘܒ ܕܢܚܘܐ ܆ ܕܗܢܐ ܝܠܕܐ ܝ ܂ ܠܘ ܡܢ ܕܐܦ ܡܚܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܥܠܝܗܝܢ̈ ܠܥܠ ܂ ܝܕܝܥܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܡܟܝܪܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܂ ܝ ܕܐܦ ܕܠܘ ܓܝ̇ܪܬܐ ܗܝ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܓܪܬ̇ ܠܘ ܐܢܬܬܗ ܟ̇ܢܝܗ̇ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܚܬܢܐ ܡܥ̇ܕ ܟܬܒܐ ܕܢܩܪܐ ܠܡܟܝܪܐ ܀ ܘܐܟܙܢܐ ܕܩܪܐ ܠܡܪܝܡ ܕܐܦ ܀ ܩ̇ܪܐ ܬܘܒ ܠܡܟܝܪܬܐ ܐܢܬܬ ܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܂ ܘܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܠܐ ܐܝܟ ܙܢܝܬܐ ܚܫܒܗ̇ ܂ ܐܦܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܝܫܒܥ ܂ ܘܫܬܩܗ ܕܙܟܪܝܐ ܂ ܘܕܘܨܐ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܐܬܚܫܒ XX
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܥܡܗ ܡܢ ܝX ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܦ ܒܟܘܢܝܗ ܕܐܦ ܒܦܘܫܩܐ ܕܓܠܛܝܐ̈ ܂ ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܟܕ ܥܡ̣ܕ ܂ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܥܡ̇ܕܝܢܢ ܀ -· ܕܐܦ ܡܬܐܡܪ ܕܐܬܡܫܚ ܂ ܚܢܢ ܐܝܬ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܡܫܚܝܢ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܠܬܐ ܂ ܢܫܘܬܦܝܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܒܫܡܗ ܘܢܬܩܪܐ ܡ̇ܫܘܚܐ ܂ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܂ ܘܫܘܬܦܗ ܠܡܠܬܐ ܒܫܡܗ ܕܐܬܩܪܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܙܪ̣ܩ ܗܘܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܡܬܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܕܡ ܝܘܣܦ ܂ ܟܬܝܒ ܝܘܣܦ ܒܪ ܗܠܝ ܒܪ ܡܠܟܝ ܂ ܕܐܦ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܬܠܝܬܝܐ ܣܝ̇ܡܝܢ ܠܗ ܝ ܝ ܂ ܠܡܠܟܝ ܂ ܐ ܟܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܐܕܡ ܕܢܚ̣ ܂ ܝ ܂ X ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܕܢܩܦܚ ܠܝܗܘܕ ܐ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܕܐܦ ܕܝܢ ܣܠܩ̣ ܥܕܡܐ ܠܐܕܡ ܂ ܡܛܠ ܕܠܥܡܡܐ̈ ܟܬܒ̣ ܂ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܘܬ ܐܕܡ ܒܓܒܝܠܬܗ ܃ ܡܘܠܟܢܐ ܗܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܣܠܩ̣ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܕܢܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܗܠܝܢ ܠܫܢܐ̈ ܐܬܟܬܒܘ ܠܥܠ ܡܢ ܙܩܝܦܗ ܕܡ ܂ ܪܢ ܂ ܥܒܪܐܝܬ ܘ ܕܐܦ ܐܟܬܒ ܒܐܦܣܘܣ ܂ ܘܒܬܠܬܐ ܠܫܢܐ̈ ܐܬܟXܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܣܥ̣ܪ ܂ ܬܠܬܐ ܬܘܒ ܝ · ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܂ 7ܡܕܡ ܕܒܚܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܦ ܡܢܗ ܂ ܕܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܡܠܬܐ ܂ ܢܫܠܡ ܠܗܘܢ ܒܟܬܒܐ ܂ ܗܝ̇
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܒܪܡ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܫܠܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܝ̇ ܕܐܘܒܠܗ ܠܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܐܦ ܘܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܘܥܘܬܪܐ̈ ܘܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܀ ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܣܓܕܬܐ̈ ܬܒܥ̣ ܡܢ ܡܪܐ ܕܟ̇ܠܐ ܀ 1ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܠܟ ܕܐܦ <page> ܠܡܪܚܘܬܗ ܂ ܕܠܐ ܣܦܩܬ̇ ܠܗ ܕܚ̣ܛܦ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܃ ܥܠܗܝ̇ ܢܛ̣ܪܗ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܠܚܪܬܐ ܂ ܥܝ̇ܕܐ ܕܐܦ ܘܒܝ̣ܫ ܚܫܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܂ ܘܥܩܪܐ ܗܘ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܃ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܨ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܒܟܘܟܒܐ ܂ ܠܟܠܢܫ ܒܗܘ̇ ܡܕܡ ܕܡܥܝܕ ܨ̣ܕ ܕܐܦ ܠܨܝܕܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܚܟܡܬܗ ܨܕ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܨܝܕܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܢܝܐ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܝ̇ܪܬܝܢ ܥܘܬܪܐ ܕܐܒܘܗܘܢ ܀ ܝܝ ܛܘܒܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܓܝܪ ܕܐܫܬܘܝ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܂ ܐܝܩܪܗ ܕܐܒܐ ܩ̇ܢܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ܟܕܘ ܗܘ̣ܘ ܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܦܢ ܠܘ ܒܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܀ ܘܒܗܝ̇ ܬܘܒ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܢܒܝܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܂ ܚܘܝ̣
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܘܡܬܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܛܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃ ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܡܣܓܦܢ̈ ܀ ܕܐܦ 2ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܡܨܥܝܬܐ̈ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܂ 3ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܗܝ̣ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܚܘ̣ܬܐ ܒ̇ܠܥ ܂ ܘܥܝܢܗ ܡܬܥܩܪܐ ܂ ܘܒܝܕ ܕܐܦ ܕܗ̣ܝ ܂ ܘܒܥܐ ܕܢܡܚܐ ܠܚܒܪܗ ܐܘ̇ ܕܢܥܩܘܪ ܥܝܢܗ ܂ ܢܬܚܫܒ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܪܚܡ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܀ ܕܙ ܂ ܕܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܠܗ ܀ ܕܚ ܂ ܕܢܨܠܐ ܕܐܦ ܚܢܘܐ ܕܣܒ̇ܠܝܢܢ ܀ 2ܕܗ ܂ ܕܠܐ ܢܣܢܝܘܗܝX ܠܡܐܒܫܢܐ ܀ ܕܘ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܛܒܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܠܗ ܀ ܕܚ ܂ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ ܀ ܚܙܝ̣ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܕܐܦ ܢܣܢܝܘܗܝX ܠܡܐܒܫܢܐ ܀ ܕܘ ܂ ܕܐܦ ܡܪܚܡ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܀ ܕܙ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܚܢܢ ܃ ܝ ܒܫܘܒܩܢܐ ܡ̇ܢ ܠܫܘܒܩܢܐ ܐܣܝ̣ ܂ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܡܢܐ̣ ܠܙܒܢܐ ܕܩ̇ܐܡ ܚܘܝ ܀ ܀ ܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ̈ ܐܝܟܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܡܡܘܢܐ ܡܪܐ ܢܫܡܗ ܂ ܡܡܘܢܐ ܡܠܦ ܠܐܢܫ ܕܢܚܛܘܦ ܂ ܕܢܥܠܘܒ ܂ ܕܐܦ ܥܠܬ ܚܪܡܘܬܐ ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܐܬ̣ ܐ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܟܣܐ̈ ܗܝ̣ ܗܕܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܀ ܀ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܃ ܐܒܘܟܘܢ ܕܐܦ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܠܦܢܘܬܗ ܀ ܀ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ ܃ ܐܝܟ ܗܝ̇
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܝܘܡܝ̈ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ܘ ܢܒܝܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܀ ܀ ܕܐ̇ܬܝܢ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܢܕܥ ܐܢܘܢ ܀ ܢܒܝܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܂ ܟܕ ܡܥܗܕ ܠܗܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܐ ܡܢ ܡܝܬܐ ܢ̇ܦܩ ܂ ܘܐܝܬ ܡܢܗ ܕܣ̇ܚܐ ܒܓܘܫܡܐ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܐ ܂ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܕܒܨ ܗ̣ܘ ܒܣܪܐ ܒܡܚܛܐ̣ ܂ ܠܐ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗ ܕܡܐ ܂ ܐ ܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܓܪܒܗ ܡܫܟܢܢ ܠܡܕܟܝܘX ܀ ܀ ܂ ܙ Xܝ ܂ X X ܡܪܝ ܐܢ ܨ̇ܝܐ- ܐܢܬ ܃ ܕܐܦ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܚ̣ܙܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܐܣܝܘ ܂ Xܘܝ̣ܕܥ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܃ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢ ܦܩ̇ܕ ܕܐܦ ܂ ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܦܩ̇ܕ ܥܠ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܡܪ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܂ ܥܠ ܚܟܡܬܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܩܠܣܗ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘ ܗ̣ܒ ܕܐܦ ܡܒܕܩܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐ̣ܡܪ ܒܡܠܬܐ ܂ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܂ ܘܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܓܪܒܢܐ ܕܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܕܟܝ ܀ ܗܢܐ ܩܢܛܪܘܢܐ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܬܐܣܝܢܐ̈ ܀ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܐܣܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܨܝܕ ܡܬܝ ܂ ܘܗܕܐ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܕܢܩܪ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܂ ܕܢܩܢܘܢ ܕܐܦ 2ܘܡܫܡܫܐ ܠܗܘܢ ܀ ܠܘܬ ܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܨܐܒ ܗܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܥܬ ܂ ܕ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܒܬܪܗܘܢ ܀ ܀ ܘܩ̣ܪܒ · X X ܝ ܣ̇ܦܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܕܓܕܪܝܐ̈ ܂ ܦ̣ܩܕ 1ܠܟܢܫܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܥܒܪܐ ܂ ܡܛܠ ܃
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕ ܠܝܡܐ ܘܐܬܬܙܝܥ ܀ ܀ ܡܪܢ ܦ̣XܝX ܐܒܕ ܢܢ ܃ ܐܠܦܐ ܕܐܦ ܕܟܝܢܐ ܂ ܕܡܟ ܐܢܫܐܝܬ ܂ ܟܕ ܥܝܪܐ ܗܘ ܐܠܗܐܝܬ ܂ ܗ̇X
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ XX ܂ X ܐܘܕܝܘ ܀ ܐܝܢ ܡܪܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܩܪܝܢ ܕܐܦ ܐܢܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܐ ܬܘܗܝ ܬܒ̣ܥ ܐܢܘܢ ܂ ܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܚܪܫܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܢܣܒܘ ܡܠܬܐ ܘܫܡܥܐ ܀ ܘܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܕܐܦ ܂ ܨ̣ܬ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܘܫ̣ܡܥ ܠܣܒܪܐ 3 ܕܚܝܐ̈ ܂ ܐ ܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝXܝܣܐ ܩ̣ܪܐ ܢܦܫ ܘܢܐ ܣܪܝܘXܙ X X - ܂ XX X ܝܐ ܝXܩܪܐ ܝܘ̣ܐ ܃ ܕܐܦ ܢܬXܘܝXܐ ܂ ܐܠܐ ܝXܢܠ ܝXܟ ܂ ܟܘܬܝ ܐܚܪܐ XܢܥܝX ܝܘ ܠX ܂ ܐܝܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܦܘܠܘܣ ܝ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܫܩܠܘ ܂ ܨܝܕ ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܘܕܠܐ ܡܗ ܡܢܝܢ ܆ ܕܐܦ ܂ ܦܩ̣ܕ ܐܢܘܢ ܕܢܣܒܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܬܟܣܝܬܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ܬ̇ ܀ ܬܘܒ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢܐܬܐ ܆ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܟܘܢ ܒܥܠ ܕܐܦ ܂ ܕܩܕܡ ܕܢܣܒܠܘܢ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܂ ܩ̇ܐܡ ܒܐܦܐ̈ ܡܬܚܙܐ ܂ ܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܣܒ̣ܠ ܐܡ̣ܪ- ܃ ܝ ܠܝܬ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܪܒܗ ܕܐܦ ܡܫܡܗ 1 ܡܐܬ ܬܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܟܕ ܡܠ̇ܟ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܂ ܒܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܠ ܢܦܫܗ ܂ 3ܘܒܗܕܐ ܡܚܘܐ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܫܘܠܛܢܗܘܢ ܀ ܕܐܦ ܕܡܬܦܩܕ ܂ ܐܢܕܝܢ- ܥܠ ܐܒܐ ܂ ܙ X ܂ X ܝX ܓܠ̇ܐ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܘܐ̈ ܥܡܝ ܢ̇ܦܩ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܐܦ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܆ 2ܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܐܘ ܘܬ ܐ ܨܐܕܝ ܢܚܘܐ ܂ ܥܕܡܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܥܝܝܐ ܠܡ ܠܐ ܚܙ̣ܬ̇ ܂ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡ̣ܥܬ̇ ܀ ܕܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܝܥܢ̈ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܆ ܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̇ܢܘ ܢ 1ܡܛܫܝܢ 2ܒܚܩܠܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬ ܐ ܀ ܀ 3ܟܕ ܕܝܢ ܝܥ̣ܐ ܕܐܦ ܚܘܒܠܐ ܕܟܝܢܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܒܚܙܬܗ ܕܡܘܬ ܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܚܘܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܚܠܝܐ ܝX ܘܡܪܝܪܐ ܀ 1 ܕܡ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ ܚܠܝܘܬܗ̇ ܠܐ ܢ̇ܦܩܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܫܬܚܩܬ̇ ܘܐܬܬܫܝܓܬ̇ ܃ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܚܡܝܪܐ ܢܓ̇ܕ ܠܠܝܫܐ ܡܢ ܙ Xܝ ܂ X ܐܢܢܩܝ ܠܘܬ ܛܥܡܗ ܀ ܀ 2ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܬܚܘ ܬܐ ܕܢܚܘܐ ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܝ ܕܢܓܕ ܐܢܘܢ ܃ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܚܢܢ ܃ ܕܚ̇ܠ ܘܪܥ̇ܠ ܡܢܗ ܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ܘܡܢ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘ ܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܃ ܚܙܘ ܟܡܐ ܫܒܝܚܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܝ ܐܝܪܘܕܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ̇ ܒܫܡܐ ܕܐܡܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܟ̇ܠܐ ܕܐܦ ܂ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܕܝܢ ܝܝ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܪܬܐ ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ 1ܕܚܝܠܐ ܘܡ ܂ ܝܩܪܐ ܂ ܝ ܘܠܡܢܐ ܠܐܝܪܘܕܝܐ ܠܐ ܕܐܦ ܢܟܦܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܓܒܪܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܢܟܦܘܬܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝܗܘܕܐ ܢܛܥܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܕܠܐ ܬܣܬܒܪܝ ܗܝ̣ ܬܕܡܘܪܬ ܐ ܆ ܕܐܦ ܕܢܛܫܘܢ ܠܬܘܬܪܐ̈ ܀ ܂ ܝܒ ܂ ܩܘܦܢܐ̈ ܫܩ̣ܠܘ ܂ ܐܝܟܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܠܟܐ ܨ̣ܒܘ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܀ · ܂ ܠܡܢܐ ܬܪܬ̈ ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܕܐܦ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܝܬܪܘ ܫܪܟܢܐ̈ ܂ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܬܗܪܘ ܗܘ̣ܘ ܂ ܥܕܡܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܬܓܫܘX ܗܘ̣ܘ ܀ ܀ ܟܠ ܢܨܒܬܐ ܕܠܐ ܢܨ̣ܒܗ̇ ܐܒܝ ܃ ܕܐܦ ܕܥܠ ܟܫܠܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ 2ܒܛܝܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܂ ܐܠܐ ܥܠ 3ܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܪܢ ܡܢ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܟܚܘ ܠܡܡ̇ܠܠܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܀ ܕܐܦ ܠܗ ܆ ܟܕ ܐܦ ܗ̣ܝ ܢܦ̣ܩܬ̇ ܝ ܆ ܡܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܬܘܬܐ̈ ܬܦܪܫܘܢ ܂ ܕܐܡܬܝ ܗܘ̇ܐ ܨܚܘܐ ܘܐܡܬܝ ܣܬܘܐ ܂ ܥܠ ܝ ܝ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ ܂ ܐܐܪ ܟܕ ܡܛܟܣܐ ܬ ܡܬܬܙܝܥ ܂ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܬܝ ܘܡܪܩܘܣ ܐܟܬܒܘ ܂ ܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܝܗܒ ܠܗ ܛܘܒܐ 1ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܛܘܒܐ ܆ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܢܦܫܟ ܬ̣ܐܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܘܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܬܣܒܝܘܗܝ ܠܟܠܝܠܐ ܕܐܦ ܂ ܕܡܛܠ ܕܐܘܕܝ̣ܬܢܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܣ̇ܦܩܐ ܠܟ ܠܦܘܪܩܢܐ ܂ ܐܠܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܪܟܐ ܀ ܀ ܘܩܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܥܢܢܐ ܃ ܡܢ ܥܢܢܐ ܡܥܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܐܦ ܃ ܘܡܐ ܕܒܥ̇ܐ ܕܢܠܦ ܟܕ ܠܐ ܝܝ ܡܕܚܠ ܇ ܥܢܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܦܛܪܘܣ ܒܘܟܪܐ ܗܘ̣ܐ ܀ ܡܐܪܩܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܐܟܬܒ ܠܗܠܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܀ ܀ ܗܒ ܚܠܦܝ ܘܚܠܦܝܟ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܚܠܦܝ ܘܚܠܦܝܟ ܆ ܚܘܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܢܘܢܐ ܒܪܛܝܒܘܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܀ ܐܣܬܝܪܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܙܘܙܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܕܫܕܐ ܗܘ̣ܐ ܒܪܛܝܒܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܆ ܐܝܟܙܢܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܒܬܪܟܢ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܚ̣ܙܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܝX ܕܐܝܓܢܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܂ ܗ̇ܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܢܘܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܝܢܐ̈ ܠܘܬ X ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܀ ܀ Xܩ̣ܪܒ ܕܐܦ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܚܘܐ ܘܢܚܫܘܒ ܥܡܗܘܢ ܟܡܐ ܚܘܒܬܐ̈ ܫܒ̣ܩ ܠܗܘܢ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܢܬܕܢܐ ܠܩܘܠܣܐ ܂ 3ܘܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܠܪܥܝܢܗ ܂ ܕܠܘ ܕܐܦ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܫ̣̇ܪܝ ܂ ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܓܪܓܝܘܗܝ ܂ ܙ Xܝ ܂ ܝ ܠܡܫܝܚܐ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܣܛܪ ܡܢ ܡܪܗܛܐ̈ ܩ̇ܢܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܬܪܬܝܢ̈ ܒܥ̣ܐ ܡܪܢ ܡܢ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܫܡܥܘܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ ܂ ܕܢܕܥܘܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܪܕܘܦܝܐ ܝX ܪܡ̇ܙ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܒܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܗܘ̣ܘ ܂ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܩܕܡ ܐܢܬܬܐ ܘܐܚܐ̈ ܘܓܢܣܐ ܘܛܘܗܡܐ ܂ 3ܡܣܬܒܪܐ ܬܘܒ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܂ ܟܕ ܢܚܡ ܠܛܠܝܬܐ ܂ ܝ ܟܕ ܐܫܬܚܠܦ ܒܛܘܪܐ ܂ ܠܘ ܕܐܦ ܘܠܝܘܚܢܢ ܃ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܝ ܕܒ̣ܪ ܥܡܗ ܟܕ ܨܠܝ ܬܢܢ ܃ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܗ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܢ ܠܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܒܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ ܂ ܘܐܢ ܝ̇ܕܥ ܠܐܒܐ ܂ ܝܕܝܥܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܒܐ ܠܗ ܝ̇ܕܥ ܂ ܘܠܝܘܡܐ ܝ ܗ̇ܘ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܂ ܡܕܝܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܕܐܦ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܗ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܢ ܠܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܟܡܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܝܘܡܐ ܘܫܥܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܝܝ ܝ̇ܕܥ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܕܠܐ ܕܐܦ ܘܙܒܢܐ̈ ܘܠܫܢܝܐ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܘܫܥܐ̈ ܘܝܘܡܬܐ̈ ܂ ܝܕܝܥܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̣ܬ ܀ ܝ · ܛܝܡܝ ܒܪ ܛܝܡܝ ܣܡܝܐ ܃ ܡܣܬܒܪܐ ܕܫܘ̇ܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܃ ܕܠܐ ܢܪܛܢܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܘܢܚܣܡܘܢ ܂ ܗܝ̇
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܢܘܢ ܐܡܪܘ ܂ ܕܚ̣ܙ ܢ ܠܡ ܐܢܫ ܕܡܦ̇ܩ ܫܐܕܐ̈ ܒܫܡܟ ܕܐܦ ܠܢ ܒܫܡܟ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܫܡܗ ܣ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܝܘܡܢܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ ܀ ܐܘܪܩܥܬܐ ܕܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܥܪܣܐ ܟܕ ܂ ܙ XX ܂ ܠܐ ܢ̇ܦܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܩܝܣܐ̈ ܘܥܦܪܐ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܐܫܥܝܐ ܟܬܝܒܐ ܗܘܬ̣ ܘܐܒܕܬ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܕܐܦ ܡܠܐܟܝ ܂ ܒܡܠܐܟܝ ܟܬܝܒܐ ܘܠܘ ܒܐܫܥܝܐ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܕ ܢ ܐܡܪܢ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܦܝܠܝܦܝܣܝܐ̈ ܒܐܓܪܬܐ ܀ ܗܕܐ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܂ ܗܝ̇
Commentarii in Evangelia (II.1) ܡܘܫܐ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܒܬܪ ܕܐܫܬܘܝܘ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܝ ܂ ܝ ܕܐܙܕܘܓܘ ܂ ܘܒܬܪ ܕܐܬܬܠܡܕܘ ܢܛܪܘ ܕܟܝܘܬܐ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̣ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܡܠܐ̈ Xܠܥܝܡܬܐ̈ ܘܙܥܘܪ̈ ܬܐ ܐܟܬܒ ܕܐܦ ܝ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܀ ܕ · ܒ · ܕܝܢ ܃ ܟܕ ܡܬܕܡܐ ܠܪܒܗ ܦܛܪܘܣ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܗܢܐ ܢܓܡܘܪ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕ · ܒ · ܀ ܥܠܬܐ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܃ ܛܘܒܢܐ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܘܠܥܠܡ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܂ ܘܕܗܘ̣ ܡܨܐ ܕܢܬܠ ܠܢ ܚܝܠܐ ܘܡܠܬܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܢܝܐ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܗܘ̣ܘ ܡܢ ܟܕܘ ܀ ܬܘܒ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢ ܕܐܦ ܐܢܘܢ ܃ ܐܢ ܝX ܓܝܪ ܐܚܐ̈ ܕܝܠܗ ܒܝܕ ܡ̇ܠܬܐ ܗܘ̣ܘ ܂ ܝ̣ܕܝܥܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܝܕ ܟܘܟܒܐ ܢܓ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܀ ܥܢ̣ܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢܫܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܕܠܥܣܩܐ̈ ܒܗܘ̇ ܡܐ ܕܡܬܕܢܝܢ ܢܗ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܝ ܡܢ ܡܓܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̇ ܀ ܡܪܝܡ ܗܝ̇ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܂ ܟܕ ܦܪܫ ܕܐܦ ܕܠܐ ܬܬ̣ܩ̇ܪܒܝܢ ܠܝ ܀ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ̣ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡ̣̇ܬܝ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܡܝܬܐ̈ ܠܡ ܐܟܪܙ ܂ ܕܢܬܬܕܝ̣ܢܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܗܝܡܢܝ̈ ܒܗ ܂ ܘܡܢܗܝܢ̈ ܠܐ ܂ ܘܠܗܕܐ ܡܫܪܪ ܦܛܪܘܣ ܂