simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܡܫܬܒܗܪܢ ܒܙܕܩܘܬܗܘܢ ܂ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܀ ܡ̇ܢܘ ܗܢܐ ܕܐܦ ܚܛܗܐ̈ ܫܒ̇X ܃
Commentarii in Evangelia (II.2) ܀ ܐ ܟ ܕܐܦ ܐܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܃
Commentarii in Evangelia (II.2) ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܗܘ̣ ܡܪܢ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܕܢ̇ܥܠ ܡܕܡ ܩܕܡ ܕܐܦ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܠܦܝܢ ܠܡܨܠܝܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܐܠܦ ܃
Commentarii in Evangelia (II.2) ܃ ܚ̣ܘܝ ܒܗܕܐ ܕܐܦ ܐܚܘܗܝ̈ ܦܓܪܝܐ̈ ܚܪܡܐ̈
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܐܠܐ ܐܘܕܝܘ ܕܐܦ ܫܐܕܐ̈ ܡܫܬܥ̇ܒܕܝܢ ܠܢ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܘܬܦܢܟܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܕܐܦ · 0ܝܝ· ܗܢܘܢ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܘܩܒܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܐ ܩܒ̇ܠܬܟ X0ܘܫ̇ܪܪܬܟ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܐܦ ܚܢܢ ܚ̣ܙܝܢܝܗܝ ܘܡ̇ܠ̣ܠ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܓܕܫܬ̇ ܀