simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentarii in Evangelia (II.2) ܂ ܝܝX· ܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܒܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ ܕܐܒܐ ܝ ܕܛܝܒܘܬܐ ܂ ܡܕܝܢ ܫ̣ܘܐ ܒܒܪܘܬܐ ܠܝܘܕܝܐ̈ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܝ ܡܢ ܡܓܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̇ ܀ ܡܪܝܡ ܗܝ̇ ܪ̈ ܥܩܘܒ ܂ ܟܕ ܦܪܫ ܕܐܦ ܕܠܐ ܬܬ̣ܩ̇ܪܒܝܢ ܠܝ ܀ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ̣ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡ̣̇ܬܝ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܝܘܚܢܢ ܃ ܕܚ̇ܠ ܘܪܥ̇ܠ ܡܢܗ ܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ܘܡܢ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘ ܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܃ ܚܙܘ ܟܡܐ ܫܒܝܚܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܘ̣ ܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܥܡܗ ܡܢ ܝX ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܦ ܒܟܘܢܝܗ ܕܐܦ ܒܦܘܫܩܐ ܕܓܠܛܝܐ̈ ܂ ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ 1ܕܚܝܠܐ ܘܡ ܂ ܝܩܪܐ ܂ ܝ ܘܠܡܢܐ ܠܐܝܪܘܕܝܐ ܠܐ ܕܐܦ ܢܟܦܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܓܒܪܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܢܟܦܘܬܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܗ ܢܙܟܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܟܡܐ ܕܠܐܕܡ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܕܐܦ ܂ ܂ ܕܐܝܟ ܕܠܒܪܢܫܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܚܝܠܐ ܩ̇ܪܒ ܠܗ ܢܣܝܢܐ- ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܕܡܐ̈ ܡܦܪܝܢܐ̈ ܐܬܥ̇ܒܝܘ ܂ ܘܪܗܠܐ ܪܪ ܂ ܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܕܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܬܥܒܝ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܚ̣ܢܙܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܦܐܦܝܐ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗܘ̣ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܡܠܐ̈ Xܠܥܝܡܬܐ̈ ܘܙܥܘܪ̈ ܬܐ ܐܟܬܒ ܕܐܦ ܝ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܀ ܕ · ܒ · ܕܝܢ ܃ ܟܕ ܡܬܕܡܐ ܠܪܒܗ ܦܛܪܘܣ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܠܡܝܬܐ̈ ܠܡ ܐܟܪܙ ܂ ܕܢܬܬܕܝ̣ܢܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܟ ܚܝܐ̈ ܕܐܦ ܗܝܡܢܝ̈ ܒܗ ܂ ܘܡܢܗܝܢ̈ ܠܐ ܂ ܘܠܗܕܐ ܡܫܪܪ ܦܛܪܘܣ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܫܩܠܘ ܢܣܝܢܗܘܢ ܢܬܦܫܟܘܢ ܂ ܘܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܕܐܦ ܘܐܡܗ ܕܫܡܥܘܢ ܂ ܐܠܐ ܕ·ܠܝܬܐ ܗܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܩ̇ܪܐ ܀ ܬܘܒ ܒܟܘܟܒܐ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܫܡܝܢܐ ܗܘ ܂ ܥܠܗܝ̇ ܨܕ ܐܢܘܢ ܒܟܘܟܒܐ ܝ ܆ ܫܡܝܢܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܟܘܟܒܐ ܂ ܡܛܦܣܐ ܗܘܬ̇ ܠܟܘܟܒܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܕܐ ܬܘܗܝ ܡܠܬ ܐ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܠܐ ܪܢܝܩܐ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܝ̇ ܕܐܘܒܠܗ ܠܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܐܦ ܘܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܘܥܘܬܪܐ̈ ܘܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܀ ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܚܢܢ ܚ̣ܙܝܢܝܗܝ ܘܡ̇ܠ̣ܠ ܥܡܢ ܂ ·X Xܝܝ· ܘܫܪܟܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܐܦ ܕܐܡ̇ܪܢ ܗܘ̣ܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܂ ܝ ܐܘܣܦܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܥܬ ܂ ܕ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܒܬܪܗܘܢ ܀ ܀ ܘܩ̣ܪܒ · X X ܝ ܣ̇ܦܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܕܓܕܪܝܐ̈ ܂ ܦ̣ܩܕ 1ܠܟܢܫܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܥܒܪܐ ܂ ܡܛܠ ܃
Commentarii in Evangelia (II.1) ܣܛܢܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܐܣ̣ܪ ܠܥܡܡܐ̈ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕ· ܠܬܪ̈ ܗܘܢ ܕܐܦ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܩܛܝܪܝܐ ܒܚ̣̇ܒܠܐ ܂ ܐ·ܟ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܫܐܕܐ̈ ܡܫܬܥ̇ܒܕܝܢ ܠܢ ܀ ܡܕܝܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܠܚܣܝܪܘܬ ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܦܐ ܐ ܗܘܬ ܕܒܩܪܒܘܬܐ ܕܡܪܢ ܢܐܣܘܢ ܠܗܘ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܘܕܝܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܝXܝܣܐ ܩ̣ܪܐ ܢܦܫ ܘܢܐ ܣܪܝܘXܙ X X - ܂ XX X ܝܐ ܝXܩܪܐ ܝܘ̣ܐ ܃ ܕܐܦ ܢܬXܘܝXܐ ܂ ܐܠܐ ܝXܢܠ ܝXܟ ܂ ܟܘܬܝ ܐܚܪܐ XܢܥܝX ܝܘ ܠX ܂ ܐܝܝ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܒܐ ܐܠܗܐ ܝ ܗܘ ܂ ܘܥܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬ ܚܫܐ ܂ ܐܝ̇ܬܝ ܕܐܦ ܕܢ̇ܥܠܐ ܐܢܘܢ ܠܦܪ̈ ܫܐ ܕܢܘܕܘܢܝܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܒܝܕ ܟܘܟܒܐ ܢܓ̣ܕ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܀ ܥܢ̣ܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢܫܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܕܠܥܣܩܐ̈ ܒܗܘ̇ ܡܐ ܕܡܬܕܢܝܢ ܢܗ ܢܓ̣ܕ ܐܢܘܢ ܂ ܐܝܟ