simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܘܡܬܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܛܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܃ ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܡܣܓܦܢ̈ ܀ ܕܐܦ 2ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܡܨܥܝܬܐ̈ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܂ 3ܐܝܟ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܬܓܫܘX ܗܘ̣ܘ ܀ ܀ ܟܠ ܢܨܒܬܐ ܕܠܐ ܢܨ̣ܒܗ̇ ܐܒܝ ܃ ܕܐܦ ܕܥܠ ܟܫܠܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ 2ܒܛܝܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܂ ܐܠܐ ܥܠ 3ܗ̇ܝ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܂ ܘܥܠܗܕܐ ܠܐ ܐܝܟ ܙܢܝܬܐ ܚܫܒܗ̇ ܂ ܐܦܠܐ ܕܐܦ ܕܐܠܝܫܒܥ ܂ ܘܫܬܩܗ ܕܙܟܪܝܐ ܂ ܘܕܘܨܐ ܕܝܘܚܢܢ ܂ ܘܐܬܚܫܒ XX
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܓܪܒܗ ܡܫܟܢܢ ܠܡܕܟܝܘX ܀ ܀ ܂ ܙ Xܝ ܂ X X ܡܪܝ ܐܢ ܨ̇ܝܐ- ܐܢܬ ܃ ܕܐܦ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܚ̣ܙܐ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܐܣܝܘ ܂ Xܘܝ̣ܕܥ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܠܡܕܝܢܬܐ̇̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܠܡܣ̇ܒܪܘ ܃ ܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܐ ܗܘܐ ܪܚܡܐ̈ ܂ ܐܢ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܐܢ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܀ ܀
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܝ ܐܝܪܘܕܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ̇ ܒܫܡܐ ܕܐܡܗ̇ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܟ̇ܠܐ ܕܐܦ ܂ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܕܝܢ ܝܝ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܪܬܐ ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܐ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܡܢܐ̈ ܕܪܝܫܟܘܢ ܡܢ̣ܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܟܠܚܕ ܠܐܬܪܗ ܂ ܕܐܦ ܕܒܐܘܚܕܢܗ ܂ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܝܝ ܕܥܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܐܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܂ ܒܠܘܬܟܐ ܐܡ̣ܪܘ ܕܠܐ ܝX ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܃ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢ ܦܩ̇ܕ ܕܐܦ ܂ ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܦܩ̇ܕ ܥܠ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܂ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܡܪ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢܘܬ̈ ܐ ܂ ܕܒܪܢܫܐ ܗܟ̇ܢ ܐܢܝܢ ܀ ܫܡܫܐ ܡܘܚܐ ܀ ܣܗܪܐ ܡܫܟܐ ܀ ܕܐܦ ܀ ܫܒܬܐ ܕܩܪܘܢܘܣ ܂ ܘܒ̇ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܣܛܪܘܠܘܓܘ̈ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܡܪܐ ܘܡܢܚܡܢܐ ܀ 1ܬܘܒ ܒܝܕ ܕܗܒܐ ܠܕܟܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܡܠܐܟܐ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܗ̣ܢܘܢ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܣܢܝܩܝܢ ܀ ܐ·ܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܚܒܝܘܗܝ ܃ ܗ ܂ ܕܐܦ ܫܒܗܪܢܐ ܃ ܐܘ̇ ܙܕܝܩܐ̈ ܟܐܡܬ ܕܡܫܬܒܗܪܢ ܒܙܕܩܘܬܗܘܢ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܗ̣ܘ ܫܘܥ ܡܬ̣ܩܪܐ ܗܘܐ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܝܚ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܐܦ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܦܪܫܝܘܗܝ ܡܢ ܒܪܐܒܐ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܠܝܫܒܥ ܒܛܢܐ ܒܪܐ ܒܣܝܒܘܬܗ̇ ܂ ܘܡܣܬܒܪܐ ܕܪܡܙ ܐܝܬ ܕܐܦ ܂ ܝX ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܐܠܝܫܒܥ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܪܚܡ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܀ ܕܙ ܂ ܕܐܦ ܛܒܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܠܗ ܀ ܕܚ ܂ ܕܢܨܠܐ ܕܐܦ ܚܢܘܐ ܕܣܒ̇ܠܝܢܢ ܀ 2ܕܗ ܂ ܕܠܐ ܢܣܢܝܘܗܝX ܠܡܐܒܫܢܐ ܀ ܕܘ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܛܒܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܠܗ ܀ ܕܚ ܂ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ ܀ ܚܙܝ̣ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܕܐܦ ܢܣܢܝܘܗܝX ܠܡܐܒܫܢܐ ܀ ܕܘ ܂ ܕܐܦ ܡܪܚܡ ܢܪܚܡܝܘܗܝ ܀ ܕܙ ܂
Commentarii in Evangelia (II.1) ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܒܟܘ̣ܢ ܐܝ̣ܕܐ ܂ ܕܥ̇ܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܐܢܬ ܟܦܪ ܕܐܦ ܕܢ̣ܥܘܠ ܒܚܙܝܪܐ̈ ܀ ܘܐܢܐ ܒܥ̇ܝܬ ܥܠܝܟ ܕܠܐ ܬܚ̣ܣܪ ܂ ܗ̇ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܢ ܡܟܝܪܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܂ ܝ ܕܐܦ ܕܠܘ ܓܝ̇ܪܬܐ ܗܝ ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܓܪܬ̇ ܠܘ ܐܢܬܬܗ ܟ̇ܢܝܗ̇ ܂
Commentarii in Evangelia (II.2) · 0ܝܝ· ܗܢܘܢ ܢܣܝܒܪܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܂ ܘܣܛܢܐ ܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܦ ܕܚܛܝܬܐ ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܘܕܢܗܘܘܢ ܕܡ̣ܘܬܐ ܘܬܦܢܟܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܢܘܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܝܢܐ̈ ܠܘܬ X ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܀ ܀ Xܩ̣ܪܒ ܕܐܦ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܚܘܐ ܘܢܚܫܘܒ ܥܡܗܘܢ ܟܡܐ ܚܘܒܬܐ̈ ܫܒ̣ܩ ܠܗܘܢ ܂