simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܒܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܢܢܦܩܝܗ̇ . ܒܕܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܡ̇ܪܐ ܕܐܦ . ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚ̣̇ܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢ̣̇ܦܩܝܗ̇ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܢܡܘܣܐ ܪܘܝܢܝܐ ܗܘ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ : ܘܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ̇ ܐܦ ܕܐܦ : ܘܠܐ ܢ̇ܚܬܘܢ ܐܢܝܢ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܛܐ̇ܢ ܒܐܪܥܐ : ܡܛܠ
- 10 ܗ̣ܝ ܩܢܝܐ ܨܒܘܬܐ̈ ܒܟܝܢܗ̇ ܕܫܘܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܝܐ . ܬܣܬܪܟ ܥܝܪܘܬܟ ܒܡܪܢܝܬܐ ܕܗܕܐ ܦܪܚܬܐ .
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܦ̣ܓܥܘܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܒܩ ܕܐܦ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܦܘܠܘܣ ܗܠܝܢ ܕܫܠܡܢ̈ ܠܗ ܟ̇ܬܒ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܦ . ܝܬܝ ܘܡܟܝܟܐ ܒܠܒܐ ܆ ܘܬܫܟܚܘܢ ܢܝܚܐ ܠܢܦܫܬܟܘܢ̈ . ܠܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
- ܡܢ ܗܕܐ ܡܕܡ ܕܪܒ . ܠܛܝܒܘܬܗ ܫ̇ܘܐ ܢܬܚܫܒ . ܘܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܐܦ ܕܗܢܐ ܝܠܕܢ ܬܢܝܢܐ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܬܒܝܢ .
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug ܗ̣ܢܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܠܘܐܐ ܠܚܫܐ̈ ⁹⁴ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܦ ܗܢܝܐܘܬܐX² ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܫ̇ܩܠܝܢ ⁹³ܗܘܘ . ܡܛܠ
Jacques de Saroug: Homélies contre les Juifs ܠܦܬܟܪܐ̈ ⁸0ܕܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܆ 330ܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܘܐܝܬ ܝ ܠܥܠܡܐ ܕܐܦ ܫ̇ܠܡ ܗܘܐ ܠܗ ܡܦܪ ܣܐ ⁷⁹ܗܘܐ ܠܗ . XX X X¹XX⁰ ܪܒܐ ܨܒܘܬ ܗ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) ܛܘܒܢܐ ܐܠܝܫܥ |ܝܗ̣ܒ ܠܐܢܬܬܐ ܗ̇ܝ ܒܪܐ X0 ܒܨܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܐܦ ܒܢܦܫܗ ܘܡܫܘܚ ܒܗ ܦܐܪܘܗܝ̣̈ ܘܝܠܕܐ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ X ܐܝܟ
- ܒܫܦܝܪܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܬܚܟܡܘܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܥܠ ܕܐܦ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܥܕܪܘܢ ܗ̇ܘܐ ܐܬܪܐ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܐܕܡ ܠܐ ܗܘܐ ܥܘܠܐ ܘܬܘܒ ܝܠܘܕܐ 54 1050 ܘܛܠܝܐ ܘܓܒܪܐ ܟܕ ܕܐܦ ܕܫܘܡܠܝܐ ܗܘܐ ܕܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܡܬܥܒܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܠܢܦܫܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܟܠܗ ܟܢܫ ܘܩܗܠ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ ܠܫܡܥܐ ܕܐܦ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ ܇ ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܇ ܐܦ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܩܘܗܠܬ ܫܡܝ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܗ̣ܝ 5ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠXܗܘܐ . ܬܘܕܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܘܐܦ 6ܗܕܐ ܕ ܓܘܐ ܕܐܦ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܒܐܕܫ̇ܐ̣ ܡ̣ܢ 4ܗܘ̇ ܕܣܟ ܠܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܝܢ . ܗ̇ܝ