simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܦ ܘܥܝܪܬܐ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܥܐ ܠܘܬܢ ܇ ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ ܕܡܩܕܫ ܠܢ ܆ ܗܘ ܕܗܘܐ ܢܦܫܐ ܠܢܦܫܢ ܘܡܥܒܕ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܕܡܝܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܢܘܢ ܀ ܘܚܙܝܬ ܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܫܬܐ ܆ ܘܢܘܕܐ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܦ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܘܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܝ ܦܪܥܬ . ܘܥܘܦܘ ܠܗ̇ ܐܥܦܐ ܥܠ ܥܒܕܝܗ̇̈ . ܒܟܣܐ ܗܘ ܕܡܙܓܬ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ . ܘܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܥܘܠܝܗ̇̈ . ܦܘܪܥܘܗ̇ ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܪܝܐ̈ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܒܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܝ ܐܕܫܐ ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܝܘܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒܝܬ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ : ܘܐܬܟܠܝܬ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܠܟܘܢ ܕܒܪܗܘܡܝ ܐܣܒܪ . ܠܐ ܓܝܪ ܒܗܬ ܐܢܐ ܒܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܕܐܦ ܘܣܟܠܐ̈ . ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܚܝܒ ܐܢܐ ܕܐܟܪܙ . ܘܗܟܢܐ ܡܬܚܦܛ ܐܢܐ ܆
Πρὸς Ῥωμαίους ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܥܠ ܛܘܒܗ ܕܓܒܪܐ : ܐܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܚܫܒ ܠܗ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܙܕܩ ܠܚܛܝܐ̈ ܆ ܡܬܚܫܒܐ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܗ ܠܟܐܢܘ . ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Ῥωμαίους ܗܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚܒܠܐ ܇ ܒܚܪܘܪܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܒܨܒܝܢܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܕܫܥܒܕܗ̇ ܥܠ ܣܒܪܐ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܒܗܘܫܥ ܐܡܪ . ܕܐܩܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܥܡܝ ܂ ܥܡܐ ܕܝܠܝ ܆ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܇ ܘܗܫܐ ܕܐܦ . ܠܐ ܓܝܪ ܗܦܟ ܐܠܗܐ ܒܡܘܗܒܬܗ ܘܒܩܪܝܢܗ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
Πρὸς Ῥωμαίους ܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܪܚܡܐ̈ . ܚܒܫ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܒܠܐ ܕܐܦ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܗܫܐ ܠܪܚܡܐ̈ ܕܥܠܝܟܘܢ ܇
Πρὸς Ῥωμαίους ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗ ܫܦܪ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܕܚܣܕܐ ܕܐܦ ܐܠܐ ܐܢܫ ܡܢܢ ܠܩܪܝܒܗ ܢܫܦܪ ܒܛܒܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝܢܐ . ܡܛܠ
Πρὸς Ῥωμαίους ܡܫܝܚܐ ܩܪܒܟܘܢ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܆ ܕܝܫܘܥ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܘ ܡܩܪܒܝܢ ܘܛܥܢܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܢܬܘܢ ܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܛܒܬܐ ܇ ܘܡܫܡܠܝܬܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܕܐܦ ܕܩܘܕܫܐ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܝ ܡܦܣ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܆
Πρὸς Ῥωμαίους ܚܝܒܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܒܕܪܘܚ ܐܫܬܘܬܦܘ ܥܡܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܡ ܡܣܟܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܨܒܘ ܡܛܠ
Πρὸς Ῥωμαίους ܒܕܒܣܪ ܢܫܡܫܘܢ ܐܢܘܢ . ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܐ ܕܓܡܪܬ ܂ ܘܚܬܡܬ ܠܗܘܢ ܕܐܦ . ܐܢ ܓܝܪ ܒܕܪܘܚ ܐܫܬܘܬܦܘ ܥܡܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܚܝܒܝܢ ܐܢܘܢ
Πρὸς Ῥωμαίους ܗܝ ܩܝܘܡܬܐ ܗܘܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܐܦ ܠܝ ܀ ܫܐܠܘ ܒܫܠܡܐ ܕܐܦ ܠܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܟܠ ܨܒܘ ܕܒܥܝܐ ܡܢܟܘܢ ܬܩܘܡܘܢ ܠܗ̇ . ܡܛܠ
- ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܐܦ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ
- ܒܪܘܬܝ ܡܬܚܫܒܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ . ܘܥܪܩܘ ܒܪܘܬܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܐܚܪܢܐ ܪܟܒ : ܒܢܝ̈ ܪܡܘܢ ܒܪܘܬܝܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ : ܡܛܠ