simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܐܘܣܦ ܠܟ ܥܠ ܐܓܪܐ : ܐܢ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ ܬܗܦܟܘܢ ܕܐܦ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܓܪܐ . ܙܘܙܐ ܒܝܘܡܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܠܟ : ܐܝܟ
- ܗܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܫܐܕܐ ܪܚܡ ܠܗ̇ . ܗܘ ܕܠܐ ܡܟܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝ ܠܐܒܐ ܕܝܠܝ . ܘܕܚܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܟܕ ܐܥܘܠ : ܐܡܘܬ : ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ . ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܘܫܢ : ܥܠ ܕܐܦ ܩܘܕܡܬ ܐܠܗܐ : ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܒܗ :
- ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܘܒܠܘ ܕܐܦ ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܠܡܩܪܒ . ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ