simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La collection des lettres de Jean de Dalyatha ܥܠ ܗܕܐ ܣ̣ܡܬܢܝ ܒܗ ܆ ܕܡܢܗ ܠܗܕܐ ܐܬܬ̇ܓܪ . ܪܚܡܬܟ ܡܪܝ ܕܐܦ ܚܠܝ̣ܛܬ̇ ܒܦܐܪܗܣܝܐ ܕܡܘܢ̇ܥܐ ܕܠܘܬܟ ܠܗܕܐ ܬܥ̣ܒܪ . .
- ܨܠܘܬܐ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܬܡܥܐ . ܘܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܒܝܕ ܕܐܦ ܕܠܐ ܟܠܝܐ ܢ̇ܛܪ X⁶⁴ܐܢܬܝ ܢܦܫܟܝ . ܐܬܚܫܒܝ ܓܝܪ 0ܘܚ̣ܙܝ .
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܟܕ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ . ܠܘ ܣܓܕܬܐ ܒܪܝܬܐ ܡܩܒܠܢܐ . ¹ܕܡܠܬܐ ܕܐܦ ܚܢܢ . ܐܘ ܕܠܐ ܗܘܢܐ . ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢ X X XXXXܐܢܬܘܢ .
- ܠܝ ܢܥܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܢ ܦܟܪܐ̈ [ ]ܠ ³⁸ ܪܓܫܝ̈ ܐܬܥܪܙܠܘ ܘܠܝ ܕܐܦ ܆ ܥܕܪܘܢܢܝ ³⁵[ . . . . . . ]ܨܠܘܬܐ̈ ܒܥܕܢ XXܐܣܘܪܝ̈ .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܒܬܪܟܢ ܒܕܩ ܒܬܪܝܢ̈ ܩܝܣܝܢ̈ ܕܐܩܦ ܐܢܘܢ ܠܚܕܕܐ̈ . ܘܐܦ ܕܐܦ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܟܢܫܢ̈ ܠܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܒܚܘܒܐ . ܐܝܟ XXX X¹ .
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܠܥܠܝܡܝܐ̈ ܘܠܪܝܫܢܐ̈ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܥܕܪܘܢ ܠܡܠܬܐ ܕܐܦ . ܟXܝ̇X Xܒܢܐ ܦܝܫܐ XX X ܟܬܒ ܓܝܪ Xܓܪܝܓܘܪܝܘܣ .
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܒܢܝ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܥܡ ܐܒܪܗܡ ܢܓܙܪܘܢ . ܕܡܢ ܫܘܪܝܗܘܢ ܕܐܦ ܘܬܢܘܝ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܪܝܫ ܓܢܣܗܘܢ . ܒܕܓܘܢ ܫܦܝܪ ܦ̣ܩܕ Xܠܗܐ .
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
- ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܫܘܐܠܟ ܐܚܪܢܐ ܢܬܠ ܡܠܬܐ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܀ ܡܦܩ ܒܪܘܝܐ ܀ ܢܩ̇ܦܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܛܟܣܐ ܕܫܘܐܠܝܟ̈ ¹ .
- ܒܛܒܬܐ̈ ܕܬܢܢ . ܘܒܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܢܬܒܣܡ . ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܦ . ܐܬܒܣܡ ¹⁰ܠܡ ܓܝܪ ܝXX ܒ̇Xܝܐ ܘܢܬܠ ܠܟ |ܫܐܠܬܗ ¹¹ܕܠܒܟ .
- ܠܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ ܢܩܒܠ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܥܣܩܢ . ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܦܫܝܩܢ ܘܡܘܬܪܢ ¹⁰ܢܪܗܛ .
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Cinquième base: Des anges. ܗ̣ܘ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܗ̇ܘܢܐ ܪܝܫ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܟܕ ¹⁵ܐܡ̇ܪ .
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܠܢܓܪܐ ܠܡ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܣܬܒܪ Xܝܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܐܦ ܢܬܡܠܐ ܣܘܢܩܢܗܘܢ . ܚܢܢܐ ܆ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܐ̇ܡܪ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܠܝ ܘܬ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܚܣܕܐ ܘܠܨܕܘܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܐܦ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܡܩܪܒܝܢ . ܐܢܕܝܢ ܐܝܟ ܐܪܡܝܐ ܐ̇ܫܘܒ .
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). V. Appendices: I. Tractatus; II. Refutatio; III. Epistula dogmatica; IV. Florilegium ܗ̣ܘ ܡܫܠܛ ܗ̣ܘ ܒܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܠܡܬܚܙܝܘ . . ܡ ܕܢܡܘܬ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܗܓܝܢܗ . ܘܩܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܠܡܪܕܐ ܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ .
- ܗܘ ܠܡ ܠܝ ܗܘ ܝ27 ܕܡ̇ܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܒܚܙܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ X72 ܕܡܢܝ |ܗ̇ܘܝܢ̇ ܬܪܗܛ ܝܕܥܬܟܘܢ ܠܘܬ ܐܒܐ .
- ܡܢ ܒܬܪ ܨ ܥܪܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܠ ܡܨ ܥܪܢܘܗܝ̈ ܗܘܬ ܠܗ . ܕܐܦ . ܠܘ ܡܛܠ ܗܘ̇ ܕܐܨ ܛܥܕ̇ ܡܪܢ ܓܝܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܛܝܒܘܬܗ ܐܕܢܚ .
Sancti Ephraem Syri in Genesim et Exodum Commentarii ܟܕ ܢܓܡܪܘܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬܗܘܢ̣ . ܝ ܦܘܪܩܢܐ ܕܡ̣ܢ ܕܐܦ ܡܬܦܪܩܝܢ̈ . ܘܒܬܢܘܪܐ ܕܢܘܪܐ ܕܢܚܬܐ ܐܘܕܥܗ .
Πρὸς Κορινθίους ܚܢܢ ܢܫܟܚ ܢܒܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܇ ܒܗܘ ܕܐܦ ܆ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܘܝܐ . ܗܘ ܕܡܒܝܐ ܠܢ ܒܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ .
- ܡܢ ܢܚܫܐ ܕܗܒܐ ܢܥܒܕ ܇ ܐܢ ܢܗܝܡܢ ܘܢܙܕܗܪ ܒܢܘܗܪܐ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܬܦܘܫ ܘܬܦܣܘܩ ܣܒܪܟ . ܡܛܝܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܘܡܢܢ .