simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̇ܘ ܕܟܘܢܫܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܣ̣ܒ̣ ܢܣ̣ܬܢܩ ܥܠ ܟܠܗܝܢ . ܕܐܦ ܪܓܝܓܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܆ ܬܬܝܗܒ̣ ܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ̣
- ܒܪܬ ܟܝܢܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܣ̣ܒ ܒܣܪܐ ܘܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܢ̣ܣܒ . ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܒܬܘܠܚܬܐ ܇ ܗ̇ܝ
- ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̇ ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܘXܘ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ
- ܗ̣ܘ ܟܘܢܝܗ ܕܛܠܝܐ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܫܬܡ̇ܗ ܆ ܣܦ̇ܩܐ ܗܝ ܕܐܦ ܡܠܬ ܡܬܠܘܗܝ̈ ܕܐܦܘܠܝܢ̇ܝܣ . ܐܠܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܕܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܠܐ ܫܠܝܐ ܗܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ : ܚܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ : ܗ̇ܝ
- ܗܕܐ ܕܪܫܝܥܐܝܪ ܡܪܐܡܪܐ ܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡܪܬ : ܪܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐܬ̇ܒܣܪ ܥܡ ܒܪܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܀ ܡܩܩ ܒܪܘܚܐ . . X ܡܛܠ ܕܝܢ
- ܡܫ̇ܬܕܪܢܐ ܡܫ̇ܬܡܗ ܗܘ̇ܐ . ܕܡܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܩ̣ܢܐ ܐܦ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܆ ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܠܐ ܡܬܥ̣ܒܪ ܇ ܐܝܢܐ .
- ܠܗܠܝܢ ܢܩ̣ܗܐ . ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ . ܠܘ ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܚ̇ܦܛ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܕܟܐܒܐ̈ ܇ ܐܡܪܢܐ ܕܝܝܢ ܒܙܩܝܦܐ . ܡ̣ܨܐ ܗܘܐ ܕܝܢ
- ܫܠܝܡܘܢ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܇ ܕܐܢܬܬܐ ܓܒܪܢܝܬܐ ܕܐܦ ܆ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܘܒܢܛܘܪܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܟܕ ܚܢܢ ܡܫܬܚ̇ܠܦܝܢܢ ܆ ܢܡܬܘܚ ܥܡܢ ܥܘܕܪܢܐ . ܥܒܕܗ ܓܝܪ ܕܐܦ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܆
- ܘܒܗ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܛܠ̣ܩܬ ܀ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐܐܠܘܝܐ ܫܡ̣ܥ ܕܐܦ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܢܢܐ . ܫܢܝ̣ܬ ܛܠܠܐ ܠܫܪܪܐ ܚ̇ܘܝ . ܘ̇ܠܝܬܐ Xܝ
- ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܫܘܐܠܟ ܐܚܪܢܐ ܢܬܠ ܡܠܬܐ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܀ ܡܦܩ ܒܪܘܝܐ ܀ ܢܩ̇ܦܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܛܟܣܐ ܕܫܘܐܠܝܟ̈ ¹ .
- ܐܢܐ ܕܐ̇ܢ ܐܢܐ ܆ ܕܡ̇ܥܠܝ ܣܘܟܠܗܘܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܩܪܝܒ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣ ܛܒ ܡ-ܝܬܪܐܝܬ ܐܡܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܥܠܝ ܟܘܡܪܐ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܆ ܪܘܫܥܐ ܕܒܐܠܗܐ ܘܩܫܝܫ ܕܐܦ ܕܒܩܘܕܫܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ : ܘܐܝܠܝܢ ܫܘܒܩܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܫܡܝܐ ܡܒܪܟ ܠܗ . ܐܟ ܡܐ ܕܥܙܪܐ ܐܡ̣ܪX . ܗܠܝܢ ܕܐܪܡܝܐ ܩ̇ܪܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܘܫ̣ܪܐ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܝܝܠܬܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ
- ܠܗܘܢ ܠܥܘܡܩܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܒܒܠ ܒ̣ܨ ܐ-X ܟܘܪܫ . ܘܠܟܠܗ ܕܐܦ ܘܐܝܣܪܝܠ ܓܒܝܝ . ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܝܢܢ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܩܕܡܢ ܐܡܪܢܢ .
- ܠܝ̣ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܩܬܐ ܡ̇ܙܡܢܐ ܐܢܬܝ ܇ ܒܝܕ ܫܘܐܠܝܟܝ̈ ܕܐܦ . ܘܠܐ ܬܬܘ̇ܣܦ ܥܗ̇ ܥܩܬܐ ܒܠܒܐ . ܩܕܝܡܐ ܗܟܠ ܝܕܝܥܐ ܆
- ܟܠܘܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܨ̇ ܒܐ ܕܐܦ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܚܦܛ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܡܛܠ
- ܠܘܬ ܪܒܘܬܐ X X X ܕܐܪܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܗܘܘ ܠܗ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܝܬܝܪܘ ܐܝܬܝܗ̇ܕܡܕܡ ܡܛܠܬܗ̇ܢܥܩܒ ܇ ܩܕܡܝܬܐ . ܗ̇ܝ
- ܗ̣ܘ ܬܘܒX ܢܩܘܘX ܥܘX ܠܐܬܠܝܛܐ ܢܣܝܪ . Xܝ ܕܝܢ ܪܡܢ ܕܐܦ ܡܛܠ ܐܝܘܒX : ܪܫܐ ܪܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܕܛܒ ܡܥܠܝ ܟܪܝܒܐ ܕܝܢ