simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܐܡܐ ܡܩ̇ : ܒܠܢܝܬܐ ܘܐܩܡܐܓܢܘܢ ¹¹ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ . ܘܪܘܫܡܐ ܕܐܦ ܐܘܟܝܬ ܐܠ . ܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܘܕܘܟܬܐ ܐܘܟܝܬ ܠܐ . ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܥܠܬܐ ܕܐܙܝܥܬ̣ ܠܟܢܫܐ̈ ܝ ܠܡܦܩ ܠܐܘܪܥܗ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܦ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܘܡܛܠ ܕܢܘܕܥ ܥܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܇ ܡܐ
- ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܘܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬܐ̈ . ܨܚ ܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦ ܠܡܕܥ . ܕܕܡܝܬܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܚܐܝܢ ܐܢܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܐ ܢ ܫܘܚܠܦܗܘܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܠܐ · ܛ ܂ ܥܐ ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܢ ܂ ܕܝܘܬܐ ܠܐ ܕܐܦ ܟܬ̇ܒ ܠܘܬܗܘܢ ܆ ܐܝܟ ܣܡܐ ܡܐܣܝܢܐ ܣܡ ܐܝܟ ܂ ܕܐ̇ܡܪܬ̇ ܇ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܢ̇ܬܦ ܠܗ̇ ܒܚܕ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܦܘܡܘܗܝẌ ¹ܘܒܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܕ̈ ܕܐܦ ܐܢܘܢ . ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܬܐ ܐܘܟܡܬܐ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܛܘܒܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ : XX ܕܐܦܝܩܩܘܦܘܬܐ XX . ܩ-X ܒܡXܥܝܘܬ . ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗ̇ . 46 , 3ܙܕܩ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ 41ܕܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܠܒܛ̣ܢܐ ܢܬܕ̇ܡܐ ܒܒܣܪ XXX XXXX ܘܠܝ̣ܠܕܐ ܇ ܒܗ̇ ܕܐܦ ܪܟܢܐ̈ ܠܐ . ܠܗܐ ܇ ܘܡܬܕ ܪܟܢܐ̈ ܥ̣ܒܕܗ . ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܠܡܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܕ ܪܬܝܬܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܇ ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܝܫܘܥ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܠܣܗܕܐ̈ ܇ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܪܕܦܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
La Polémique Antijulianiste III ܠܡܣܡܘ ܒܙܒܢܗܝܢ . ܕܝܠܗ : ]ܟܕ : ⁷[ܕܝܠܗ : ]ܕܩܕܝܫܐ : ܕܐܦ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܨܝܕ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܐܬܝܒܠܬ ܗܠܝܢ
- ܠܥܠ ܡܢܟ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܦ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܕܐܦ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܠܟ ܡܬܒܣܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) XXܐܘܪܝܐ ܕܚܘܫܒܐ ܡܬܥܣܩ ܕܢ̇ܦܪܫ ܐ ܟ ܕܠܡܐܡܪ ܇ ܢ̇ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܇ ܘܡܢ ܗ̇ܘ X X ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܕܠܐ Xܝܬܘܗܝ ܬܪܝܢ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܡܐ ܕܝܕܥ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܩܕܡ ܥܕܢܐ ܘܗܘ ܕܡܣܬܟܠ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܐܦ ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܣܘܪܕܐ ܒܥܕܢܐ ܕܡܠܐ ܪܗܝܒܘܬܐ ܘܩܢܛܐ ܒܥܕܢܐ
Des heiligen Ephraem des Syrers Carmina Nisibena, I ܗ̣ܝ ܨܒܥܟ ²ܓܫܬܐ ܗܝ ܕܪܚܡܐ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܡܢ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܠܡܡܚܝܐ̈ X ܠܡܚܘܬܢ ܡܪܝ ܣ̇ܓܝ ܚܒܝܒ ܢܩܦܗ̇ ܕܐܝܕܟ
- ܗܢܝܢ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܢܒܥܐ ܘܠܐ ܢܬܩܛܥ . ܘܕܢܗܘܐ ܬܘܒ ܕܠܐ ܡܦܩ ܕܐܦ ܢܬܕܓܠ ܚܝܠܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ . ܘܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܢ ܠܓܘܪܓܐ ܟܐܢܐ ܆