simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܒܠܚܘܕ ܢܚܘܪ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇ ܕܐܦ ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܪܝܘܓܬܢܐ
- ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܕܒܪܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܥܗܐ ܐܚܝܕ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ
- . ܘܠܐ ܫܒܩܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܆ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܐܦ ܕܒ̣ܚܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܬܟ̇ܢܝܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܘܗ̇ܝ ܕܐ̇ܝܢܐ ܆ ܕܐܦ ܛܘܡܣܐ ܕܝܢ ܕܠܐ̇ܘܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܐܢܐ . ³ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܝܬܝܗ̇
Liber Graduum ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܘܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܚܐܫ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐܠܨܐܝܬ ܓܝܪ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܠܗ ܕܥܘܢ ܘܚܠܦ
- ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ
- ܚܒܘܫܐ ܢܬܩܪܒ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܠܡܟܠܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܝܘܢܬX ܒܙܒܢ ܆
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇ ܕܐܦ ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈