simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ ܇ ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܚܝܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ̣ ܇ ܕܐܦ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܨܝܕ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܒܠܚܘܕ ܢܚܘܪ ܗ̇ܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܠܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܪܝܘܓܬܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܘXܫܬܘܬܦܝܢ ܬܡ̣ܠܐ ܕܐܦ ܘܡܫܪܬܚܐ ܕܝܕܥܬܐ ܇ ܘܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܠܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܕܒܪܐ ⁴³³ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܒܙܘܥܗ̇ . ⁴³⁴ ܕܐܦ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܫܝܢܝܢ ⁴³¹ܒܗ̇ ⁴³²ܫܘܚܠܦܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܦ̣ܓܥܘܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܒܩ ܕܐܦ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܚܢܢ ܐܥܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܘܒܪܡ . ܠܐ ܣ̇ܦܩܐ ܗܕܐ ܇ ܕܬܚ̇ܘܘܗܝ ܕܐܦ ܗܕܐ ܢ̣ܡܢܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܪܝܘܣ ܡ̇ܘܕܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
- ܠܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܢܬܬܥܝܕ̇ ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܥܒܕܝܢ̈ ܡܐ ܕܡܢܢ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܒܡܬܩܠܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܢ ܣܝܡܐ ܘܡܣܪܕܐ ܠܢ . ܘܠܐ ܫܒܩܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque inédite de Jacques d’Édesse. I. Homélies LII à LVII. ܕܒ̣ܚܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܬܟ̇ܢܝܐ ܗܘܬ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܕܐܦ : ܘܡܬܗܘܢܢܐܝܬ ܘܝXܝܪ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܕܒܚܐ ܗܘܬ ܆ ܗ̇ܝ ܟܝܬ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV ܛܘܡܣܐ ܕܝܢ ܕܠܐ̇ܘܢ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܫܬ̇ܪܪ : ܢ̇ܕܥ ܠܗ ܕܐܦ ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢܘ ܘܗ̇ܝ ܕܐ̇ܝܢܐ ܆
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܡܪܢ . ܬܗܘܐ ܡܠܬܟܘܢ ܕܐܦ . ܒܗ̇ܝ ܕܟܬܒ ܘܐܡܕ̇ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܟܕܒ ܐܢܐ . ³ܡܛܠ
Liber Graduum ܝܘܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܚܐܫ ܐܢܬ : ܥܡܟ ܚܐܫ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܡܢ ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܐܫܬܒܚ ܡܪܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡܗ ܕܡܪܢ ܚܐܫ ܐܢܬ : ܡܛܠ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܠܗ ܕܥܘܢ ܘܚܠܦ ܟܠܗܝܢ ܒܟܐܢܘܬܐ 0ܝ ܢܝܩܪܘܢ ܂ ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܒܦܘܩܕܢܟ ܟܠ ܣܥܪܬ ܥܠ ܐܦܝ ܦܘܪܩܢܗܘܢ ܂ ܐܠܨܐܝܬ ܓܝܪ ܙ̇ܕܩ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܦܘܠܓܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܢܣܒ ܡܢ ܪܥܝܢܢ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܦܗܐ ܕܐܦ ܕܨܝܕ ܒܪܝܬܐ . 8 ܐܠܐ ܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܚܒܘܫܐ ܢܬܩܪܒ ܐܝܟܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܠܝܘܢܬX ܒܙܒܢ ܆ ܘܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܙܘܥܐ ܕܟܫܠܐ ܕܐܦ ܫܬܩܐ ܕܩܛܠܐ ܕܟܗܢܐ̈ ܇ ܡܨܝܢ ܝ ܗܘܘ ܓܝܪ ܠܡܟܠܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܢܚ̇ܘܐ ܕܥܠ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܘ ܥܠ ܩܘܪܫܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܕܩܥܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܬ̇ܚܬܝ ܇