simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Πρὸς Ῥωμαίους ܗܝ ܩܝܘܡܬܐ ܗܘܬ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܐܦ ܠܝ ܀ ܫܐܠܘ ܒܫܠܡܐ ܕܐܦ ܠܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܟܠ ܨܒܘ ܕܒܥܝܐ ܡܢܟܘܢ ܬܩܘܡܘܢ ܠܗ̇ . ܡܛܠ
- ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ ܠܐ ܢܣܒܬ ܒܐܝܕܝ : ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܐܦ ܠܐܚܝܡܠܟ ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܣܝܦܐ ܐܘ ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ
- ܒܪܘܬܝ ܡܬܚܫܒܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ . ܘܥܪܩܘ ܒܪܘܬܝܐ̈ ܕܐܦ ܕܐܚܪܢܐ ܪܟܒ : ܒܢܝ̈ ܪܡܘܢ ܒܪܘܬܝܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ : ܡܛܠ
- ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܐܘܣܦ ܠܟ ܥܠ ܐܓܪܐ : ܐܢ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ ܬܗܦܟܘܢ ܕܐܦ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܐܓܪܐ . ܙܘܙܐ ܒܝܘܡܐ . ܘܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܠܟ : ܐܝܟ
- ܗܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܫܐܕܐ ܪܚܡ ܠܗ̇ . ܗܘ ܕܠܐ ܡܟܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝ ܠܐܒܐ ܕܝܠܝ . ܘܕܚܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܟܕ ܐܥܘܠ : ܐܡܘܬ : ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ . ܘܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܘܫܢ : ܥܠ ܕܐܦ ܩܘܕܡܬ ܐܠܗܐ : ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܠܗ . ܟܕ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܒܗ :
- ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܘܒܠܘ ܕܐܦ ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܠܡܩܪܒ . ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ