simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܚܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܠܘ ܟܕ ܕܐܦ ܇ ܘܬܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܢܦܫܢ̈ ܥܠܝܢܝ̈ ܠܗ̇ ܘܚܝܝ̈ ܒܡܝܐ̈ .
Πρὸς Κορινθίους ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ . ܘܠܟܠ ܐܢܫ ܕܐܦ ܪܝܫܝܬܐ ܕܐܟܐܝܐ ܇ ܘܣܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܪܝܐ̈ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ .
Πρὸς Γαλάτας ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܫܡܥܬܘܢ ܡܠܬܐ ܕܩܘܫܬܐ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܣܒܪܬܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܢ ܣܒܪܢ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܠܗܕܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܗܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚܒܠܐ ܇ ܒܚܪܘܪܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܠܐ ܒܨܒܝܢܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܕܫܥܒܕܗ̇ ܥܠ ܣܒܪܐ .
- ܠܬܣܠܘܢܝܩܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܇ ܚܫܚܬܝ ܫܕܪܬܘܢ ܠܝ . ܠܘ ܕܐܦ ܐܫܬܘܬܦܝ̈ ܠܝ ܒܚܘܫܒܢ ܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܁ ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܒܠܚܘܕ ܆
Liber Graduum ܚܛܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܦ ܙܕܝܩܐ̈ ܢܐܬܪܘܢ ܒܚܘܪܐ ܛܒܐ ܕܗܘܐ ܡܪܢ ܕܐܦ ܕܩܢܘܡܢ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܣܝܒܪ ܗܘ ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܕܝܠܢ ܀ ( 2 )
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܚܕܐ ܩ̣ܕܡ ܣܘ ܓܐܐ̣ ܡ̇ܦܠܓܢܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܓܐܐ . ܒܠܥܕ ܣܘ ܓܐܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܕܢܗܘܐ ܚܪ . . ܐܝܟ ( 228 )
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܠܗ : ܥܘܪܐ ܠܗ ܚܦܝܝܘܬܐ . ܠܟ ܡܚܬܪ ܢܚܬܐ ܕܐܦ ܠܗ : ܡܟܐܪ ܠܗ ܕܐܦ ܟܣܦܐ ܕܐܦ ܠܗ : ܬܒܪܐ ܠܗ ܡܣܟܢܘܬܐ ܀ ܠܟ ܢܛܪ ܡܘܩܐ ( ܡܣܐܢܐ )
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢܝܚܢܘܗܝ̈ 1ܫܪܝܪܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܛܘܦܣܐ̈ ܕܐܦ ܐܫܠܡ ܂ ܟܕ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܝXܪܕܝܬܐ̈ ܒܝ̣ܫܬẌ ܃ X -
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܫܡܗܐ̈ ܡܒܨܪ ܂ ܘܚܣܪ ܦܬܓܡܐ 3ܡܢ ܣܘܟܠܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟܢ ܕܐܦ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܠܥܠܝܬܐ̈ ܐܘ ܠܬܚܬܝܬܐ̈ ܢܩܦܢ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟܐ -
Jacques de Saroug: Homélies contre les Juifs XXX -- ¹⁸ܒܪܐ XXXX X -- ¹ܐܚܪܬܐ XXX X -- ¹⁴ܘܠܗܘ X -- ܕܐܦ . -- ¹¹ X1ܐܚܪܢܐ XXX -- ¹⁰ܢܐܬܐ X -- ⁸ܐܬܪܐ XXXX -- ⁸ --
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܢܘܢ ܩܡܘ . . . ܡܫܝܚܐ . ܕܠܐ . . . ܚܒܫܘ ܒܚܝܪܝ̈ ܣܐܡܐ . ܕܐܦ ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗܘܢ . ܕܢܬܟܐܐ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܡܨ̇ ܐܝܟ . . .
- ܒܨܒܘܬܐ ܕܐܘܠܨܢܝܗ̈ܿ ܘܓܙܪ ܕܝܢܗܿ ܕܓܗܢܐ ܐܪܙܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܝܠܘܬܗ . ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܝܢ ܡܬܪܥܐ ܗܟܢܐ . . .
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre ܗ̣ܘ ܠܡܪܬܐ ܣܘܡܩܬܐ ܢܢ̇ܦܨ ܗܘܐ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܘܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒ ܕܟܠ ܣܡ̇ܐ ܕܫ̇ܘ̣ܝܐ ܗܘܬ ܚ̣̇ܡܝܡܘܬܗ ܠܚ̇ܡܝܡܘܬܗ⁰ ܐ . .
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܐܢܐX ܒܚܘܫܒܝܗܘܢẌ ܡܘ̣ܩܘ ܐ̣ܢܐ . . ܘܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ . . ܕܡܛܠܬܗ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܡܙܥ̣ܩ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . .
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܒܗܝܟܠܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܡܬܦܪܫ ܗܘܐ ܇ ܐܝܟ Xܝܕܝܗ̣ܒ ܕܘܝܕ ܣܝܦܗ ܕܓܘܠܝܪ . .
- X ܕܡܝܪܝܢ ܘܣܓܝܕܝܢ XXX X ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܀ X ܕܚܡܬܐ ܕܐܦ X ܝܡܝܩܢܐ X--X ܕܚܟܡܬܗ ܕܗܘ̇X ܕܒܫܬܩܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܣܬܓܪ . .
Histoire de Mār Abba, catholicos de l’Orient. Martyres de Mār Grigor, général en chef du roi Khusro Ier et de Mār Yazd-panāh, juge et gouverneur. ܐܢܬ ܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܟ ܒܚܕܘܬܐ . ܡܠܟ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕ ܓܒܪܐ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܪ ܠܡܘܒܕܢ ܡܘܒܪ . .
- ܢܗܘܘܢ ܬܗܪܝܢ . ܘܠܐ ܣ̇ܓܝ ܢܫܬ ܓܫܘܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܚ̇ܙܝܢ . ܐܠܐ ܕܐܦ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܢ̣ܝܢ ܟܕ ܗܢ̣ܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܥܒ̇ܪ . .