simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܒܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܢܢܦܩܝܗ̇ . ܒܕܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܡ̇ܪܐ ܕܐܦ . ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚ̣̇ܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢ̣̇ܦܩܝܗ̇ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܢܝܫܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̣ܢ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܢ̇ܝܢ ܕܐܦ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܒܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܐܬܝܕܥ ܃ ܕܬܬܝܕܥ
- ܠܣܓܝܐܐ̈ ܓܕܫX ܇ ܘܢܣܒܘ ܡܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܦ ܇ ܘܟܕ ܡܝܝܬܝܢܢ ⁸ܐܘܫܩܝܠ ܡܕܥܢ ܢܦܩܘܢܢ ܡܢ ܬܡܢ ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܦ̣ܓܥܘܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܒܩ ܕܐܦ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܢܣܓܘܕ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܕܒܛ̣ܢܬ̇ ܡܢܗ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦ . ܕܐܦ ܠܐ ܩ̇ܢܛ . ܐܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ̇ܠܦX ܦܝܠܐ . ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
- ܫܡܫܐ ܗܘ ܡܢ ܗܢܐ ܕܠܐ ܦܘܚܡ ܡܝܬܪ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܦ ܒܪܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ ܡܣܡ ܒܪܫܐ̈ . ܐܠܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܩܫܝܢ ܗܘܘ . ܟܡܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܗܘܢܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܠܐ . ̣ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ . ܘܠܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܡܬܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܬܟܬܘܫܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ : ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܪܝܢܐ ܘܦܘܫܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܡܠܐܟܐ ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ X ܐܠܗܐ Xܝ ܟܕ ܡܫܐܠܐ ܗܘܬ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ¹¹ܡܢ ܡܪܝܡܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ ܒܝܘܡܬܐ̈ XܝXXXXܐܚܪܝܐ̈ . ܐܝܟ
- ܫܡܫܐ ܒܕܪܓܐ̈ ܢܚܬ ܣܠܩ ܒܚܙܝܪܢ ܘܠܚܫܘܟܐ ܒܢܘܗܪܗ ܚܢܩܗ ܕܐܦ ܘܠܛܠܠܐ̈ ܡܬܝܚܐ̈ ܟܪܝ ܘܛܠܩ ܐܢܘܢ ܢܚܬ ܗܘܐ ܒܟܢܘܢ ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܠܢ ܐܥܝܩܬ ܒܗܿ ܡܠܟܘܬܟ . . . ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܠܝܢܘܣ . ܘܕܠܡܐ ܠܐ ܕܐܦ ܘܡܟܟܬܝܗܝ ܩܕܡ ܓܠܝܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ . ܕܥ ܗܟܝܠ ܡܪܝ ܡܠܟܐܼ .
Joseph Ḥazzāyā: Lettre sur les trois étapes de la vie monastique ܡ̇ܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܕܡ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܠܓܒܪܐ ܕܐܦ ܒܢܘܬܪܐ ܕܬܓܪܬܐ ܘܣ̇ܓܝ ܝܘܬܪܢܗ̇ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
- ܥܒ̣ܕܟ ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܚܠܝܡܝܢ . ܕܐܦ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ .