simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora II ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂
Chronica Minora II ܆ ܝ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܦܓܪ̣ ܂ ܥܕܡܐ
Chronica Minora II ܢܦ̣X ܂ ܗܢܐ ܕܐܦ ܢܙܝܪܐ ܘܥܢܘܝܐ ܪܒܐ
Chronica Minora III ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ
Chronica Minora III ܆ ܥܒ̣ܕ ܒܛ]ܝܠܘܬܐ ܕܐܦ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ
Chronica Minora III ܐܝܬܝ ܝܠ [ܒ]ܠܗ ܕܐܦ ܓܘܪܓܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Chronica Minora III ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܦ ܥܠ· ܗܠܝܢ̇ ܫܘܚܠܦܐ̈
Chronica Minora III ܂ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ]ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܪܫܝܡ̣
Chronica Minora III ܗܘ̤ܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܫܬ̣ܒܝ ܗܝܕܝܢ ܡܢܗܘܢ
Chronica Minora III ܕܐܪܡܢܝܐ ܃ ܟܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ
Chronica Minora III ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܦ · ܝܘܝܩܝܡ ܐܬܩܪܝ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝܘܚܢܢ ܆ ܂ ܕܐܦ ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܢܐܡܪ ܃ ܗܝ̇ ܕܐܦ ܆ ܂ ܙ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܟܢܘܬܝ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܚܢܢ̣ ܡܫܥܒܕܗ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܐܚܪܬܐ ܇ 11ܗܝ̇ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ ·
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܕܕܪܐ ܇ ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܥܬܝܪ ܗܘܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܬܕܡ̇ܘ 1ܒܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐ̇ܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܘܐ ܠܒܒܬܗ̈ ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̇ܘ ܪܘܚܢܐ ܂ ܕܐܦ ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚܝܢܢ