simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Πρὸς Ῥωμαίους ܨܒܘ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܝܒܝܢ ܠܗܘܢ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܆ ܚܝܒܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܒܕܒܣܪ ܢܫܡܫܘܢ ܐܢܘܢ
Πρὸς Ῥωμαίους ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܩܝܘܡܬܐ ܗܘܬ
- ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ
- ܒܢܝܡܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܘܬܝ ܡܬܚܫܒܐ ܥܡ
- ܠܟ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܝ .
- ܐܡܘܬ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ .
- ܐܢܐ ܒܗ : ܕܐܦ ܡܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦܨܝܢܝ
- ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ