simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܢܘܢ ܙܘܥܝܗ̇̈ ܘܚܫܝܗ̇̈ ܘܐܣܟܡܝܗ̇̈ ܕܒܗܬܬܐ ܐܢܘܢ . ‏ ܕܐܦ ܇ ܒܣܡܬ ܠܗ̇ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܪܓܬܗ ܕܝܠܗ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܇ ܗܝ
- ܦܓܪܐ ܒܗܬ ܡܢ ܒܪ ܙܘܓܗ ܇ ܘܚܙܬܐ ܡܬܢܟܦܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܇ ܟܡܐ ܕܐܦ ܕܚܛܝܬܐ ܇ ܟܡܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܝܚ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܟܘܠ ܡܕܡ . ܠܘ ܟܕ ܡܦܚܡܝܢ ܡܕܡ ܥܡ ܡܕܡ ܇ ܕܐܦ ܇ ܗܝ ܕܐܫܬܟܚܬ ܠܗ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܑܐ̈ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܘ ܪܥܝܢܐ ܒܗܘ ܥܕܢ ܒܐܓܘܢܐ ܩܐܡ . ܘܐܝܟ ܕܡܬܟܬܫ ܦܓܪܐ ܕܐܦ ܕܢܣܒ ܝܕܥܬܐ ܇ ܢܬܬܚܕ ܠܗ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܕܚܫܑܐ̈ ܣܢܝܐ̈ . ܡܛܠ
- ܗܘ ܚܫܐ ܗܘ ܦܓܪܢܐ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܨܒܬܐ ܕܠܒܘܫܐ̈ ܆ ܘܚܫܐ ܕܐܦ ܗܝ ܡܘܥܝܬܗ . ܘܡܥܕܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܗܢܐ
- ܗܝ ܚܛܝܬܐ ܚܕܐ ܗܝ . ܐܦܢ ܡܦܠܓܐ ܒܐܣܟܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ ܕܐܦ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܚܫܑܐ̈ ܫܘܚܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ
- ܗܢܘܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܬܚܕ ܚܫܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܆ ܓܕܫܐ ܕܠܐ ܕܐܦ . ܘܒܗܬܬܐ ܘܢܘܟܦܐ . ܘܢܡܘܣܐ̈ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܬܘܒ
- ܟܕ ܚܢܢ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܆ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܬܦܪܣܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܥܡܗ̇ ܆ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ . ܘܐܡܬܝ
- ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܡܢ ܡܬܬܢܝܚ . ܘܡܛܠ ܕܡܢܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܐܦ ܓܝܪ ܡܒܘܥܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܆ ܬܡܢ ܫܪܐ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠܡܕܡ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܩܕܡ ܗܟܢ ܫܢܝ ܡܢ ܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܒܚܫܘܟܐ ܆ ܐܬܚܦܝ ܕܐܦ ܘܫܠܝܘ ܆ ܡܫܬܟܚ ܚܘܫܒܗ̇ ܕܙܢܝܘܬܐ ܥܠ ܕܘܟܬܗ . ܡܛܠ
- ܫܠܝܡܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܪ ܕܐܦ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܡܦܗܝܢܐ ܘܡܕܘܕܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ
- ܪܘܚܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܆ ܘܠܝܬ ܠܢ ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦ ܒܦܓܪܟܘܢ ܘܒܪܘܚܟܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܚܙܐ ܐܢܬ
- ܦܘܠܘܣ ܡܦܩܕ ܕܢܥܝܪ ܒܢ ܗܘ ܗܢܐ ܪܬܚܐ ܕܪܘܚܐ ܇ ܕܒܗ ܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܇ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܠܝܠܐ̈ ܘܥܬܝܕܐ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ
- ܒܣܝܒܘܬܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ . ܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܠܘ ܥܠ ܟܠ ܕܐܦ ܪܐܓ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܕܒܙܘܘܓܐ ܬܗܘܐ ܆ ܐܬܦܪܣ ܣܝܡ ܒܟ ܪܓܬܐ ܗܕܐ ܆
- ܠܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܪܓ ܠܐܠܗܐ . ܘܠܦܓܪܐ ܬܘܒ ܕܢܬܬܙܝܥ ܕܐܦ ܕܢܦܫܐ ܘܐܢ ܕܦܓܪܐ ܆ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܣܝܡܐ ܒܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ
- ܪܓܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ ܆ ܚܡܝܡܬܐ ܗܝ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܘܠ ܐܡܬܝ ܕܐܦ . ‏ ‏ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܒܪܘܝܐ ܚܡܝܡܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܠܪܓܬ ܦܓܪܐ ܆ ܡܛܘܠ
- ܙܕܝܩܘܬܐ ܒܢܘܗܪܐ . ‏ ‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܚܬܚܬܟ ܚܫܐ ܗܢܐ ܡܘܒܕܢܐ ܕܐܦ ܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܥܐܠ . ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܬܦܠܚܐ . ܐܝܟ
- ܐܢ ܢܙܝܥܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܘܢܚܬܚܬܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܠܘܐܐ ܕܐܦ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܇ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܗ ܙܢܝܘܬܐ ܕܠܠܝܐ . ܡܛܠ
- ܗܝ ܐܟܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܥܒܝܐ ܗܘܢܐ ܘܡܣܓܝܐ ܪܓܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܘܐܦ ܥܡ ܫܢܬܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܝܟ ܕܥܡ ܪܓܬܐ ܘܡܐܟܘܠܬܐ . ܡܛܠ
- ܠܐ ܒܦܓܪܐ ܡܪܦܐ ܠܗ . ܥܩܪܐ ܓܝܪ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܢܘܢ . ܕܐܦ ܡܫܬܡܠܐ . ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܠܒܐ ܛܪܕ ܠܗ ܠܓܘܪܐ ܆ ܐܝܕܝܥܐ