simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܝܪܐ ܂ ܘܐܝܬܝ 12ܠܗ ܪܒܘܥܐ 13ܚܕ ܙܥܘܪܐ̣ ܕܐ̇ܚܕ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܦ̇ܩ ܗܘܐ ܒܘܬܐ ܬܠܝܬܝܐ̈ 11ܘܪܒܝ̣ܥܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ̣
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̣ܘ ܦܕܓܘܓܗ̣ ܥܡܗ ܝܠܦ ܐܢܘܢ ܠܡܙܡܘܪܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܚܙܬ ܐܡܗ ܕܐܦ ܐܦ 12ܡܙܡܘܪܐ̈ ܣܘܪܝܐܝܬ ܂ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܦܠܢ ܘܦܠܢ ܫܦ̣ܪܘX ܠܗ ܃ ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥܠܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܫ̣ܦܪ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܟܕ X ܐܝܬܝܟ ܒܥܠܡܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܡܢ ܐܝ̇ܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܝܘܚܢܢ ܇ ܕܐܦ ܂ ܫܢܝܘܢẌ ܂ ܢ X - ܂ ܘܒܝ̈ X ܂ 7ܝXܐܫܐ̈ X X ܂ ܠX ܂ ܡܦܣܝܢ ܆
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܐܝܬܝܟܘ ܢ̇ ܕܬܫܬܘܘܢ ܕܐܦ ܘܥܬܝܪܝ̈ ܒܝܕܥܬܐ ܬܣܥܪܘܢ ܗܕܐ ܆ ܂ X ܝܬܝܪܐ ܬ̣ ܒܗܝ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܥ̣ ܂ ܒܕܬܘܢܢܝ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܘܥܡܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܐ ܟ ܕܡܫܟܚܐ ܕܐܦ · ܠܥܘܗܕܢܐ ܡܘܬܪܢܐ ܕ ܠܢ ܘܕܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܒܬܪܢ ܆ ܐܠܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܐ ܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ 1ܘܪܘܟܒܝܗܝܢ̈ ܘܡܠܚܡܘܬܗܝܢ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܬ̇ܩܢ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܕܝܘܛܐ ܇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܘ̣ܐ ܪܫܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܘܢ ܪܘܡܢܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܒܝܬ ܕܐܦ ܦܣܪܝܘܢ ܩܫܝܫܐ ܇ ܗܘ̇ ܡܬܪܣܐ ܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܡܪܒܐ ܬܡܐ̈ ܂ ܗܘ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܛܒܝܒܐ ܒܢ̣ܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܦ ܬܡܐ̈ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܪܫܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܘܢ ܪܘܡܢܐ ܂ ܗܘ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܩܕܡܝܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܪܝܫܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܫܘܝܐ ܕܐܦ ܕܝܥܩܘܒ ܗ̇ܘ ܕܡܬ̣ܩܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܐܚܘܗܝ ܕܡܪ ܢ ܇ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝܝ ܠܘܬ ܛܒܝܒܐ ܦܛܪܘܣ XXܘ̇ ܕܡܢ ܐܝܒܪܝܐ ܝ ܟܕ ܐܙܠܝܢ ܕܐܦ ܂ Xܥܢܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܝ ܘܒܥܓܠ ܡܫܬܪ ܐ ܂ ܟܕ ܐܘܣܦ̣ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܘ̣ ܡܨܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܐܦ ܠܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܥܡ ܦܛܪܘܣ ܗܘ̇ ܪܝܫ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬ̇ܢܣܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܡܢ ܚܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܘܡܪܬܐ ܗܘܐ ܕܡܩܒܠ ܗܘܐ ܥܣܩܬܗܘܢ̈ ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܢܫܐ̈ ܥܠܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܃ 5ܡܛܠ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܐܦ X ܛܝܒܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܐܬܝܗ̣ܒܬ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܂ ܝ ܂ ܙ
Vie de Sévère par Jean ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ X ܐܡܪ ܇ X ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܕܐܦ ܫܪܝ ܆ ܠܘܬܗܝܢ ܕܟܦܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܥܠܝ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܛܐ ܆
Vie de Sévère par Jean ܠܦܛܪܘܣ X ܡܢ ܘܠܝܘܚܢܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܐܬܪܐ ܘܓܢܣܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܐܦ ܡܛܝܗܝ ܟܘܢܝܐ . X ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܥܒܪ ܐܢܝܢ̈ ܫܦܝܪ ²ܠܝ . ܡܛܠ
Vie de Sévère par Jean ܣܝܦܐ ܗܘ ܡܢܗ ܘܠܗ ܠܘ ܒܝܫܐ ܗܘ : ܠܨܒܝܢܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ : ܠܗܠܝܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܡܙܡܢܢܝܬܐ ܕܐܒܕܢܐ· ܡܛܠ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Vie de Sévère par Jean ܘܪܟܐ ܩܠܝܠ ܡܢ X ܝ X ܫܪܒܐ ܢܦܩ ܐܢܐ : ܘܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܐܦ ܗܘܘ ܠܗ . X ܐܠܐ ܫܒܘܩܝܐ ܘܘܝ ܠܝ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܐ-ܠܗܐ ܕܘܡܛX :
Vie de Sévère par Jean ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܐܠܗܢ ܒܐܘܢܝܓܠܝܘܢ ܟܬܝܒ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܡܢ ܟܕ ܒܗܬܘ ܕܐܦ ܐܡܪܚ ܕܢܬܥܪܙܠ ܇ ܐܘ ܣܟ X X ܕܢܦܓܥ ܒܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ : ܗ̇ܝ