simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
Chronica Minora I ܝܬܪܝܒ ܡܬܩܪܝܐ ܂ ܘܕܘܡܬ ܓܢܕܠ ܂ ܘܐܬܪܐ ܕܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܕܝܢ ܒܪܗ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܩܢܛܘܪܐ ܐܬܟܢܝܬ̤ ܂ ܗܕܐ
Chronica Minora I ܗ̤ܘ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܣܝܡ ܂ ܘܐܚܝܕ ܐܬܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐܐ ܦܪܣܚܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܐ ܐܦ ܐܬܪܐ ܕܡܙܘܢ ܇ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܗ̣ܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ̈ ܠܣܘܪܘܣ̣ ܘܠܡܟܣܡܝܢܘܣ ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܛܝܝܐ̈ ܡܬܩܪ̈ ܢ ܀ ܒܫܢܬ ܡܐܐ̈ ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܐܬ̇ܝܠܕ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܡܫ̇ܬܡܗܝܢ ܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
Chronica Minora II ܟܬܒܐ · ܙ X ܕܕܢܝܐ ܠ ܡ̇ܬܢܒܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܬ̇ܕܥ ܘܬ̇ܣܬܟܠ ܂ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܂ ܗܘܝܢ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܢ ܘܬܠܬ ܂ ܐܟܡܐ
Chronica Minora II ܠܐܒ̇ܓܪ ܒܪ ܐܒ̇ܓܪ ܐܡܝܪܐ ܒܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܕܩ̣ܛܠ ܐܚܘܗܝ ܕܐܦ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܥܠ ܕܢܣ̣ܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ
Chronica Minora II ܓܠܝܢܐ ܚ̣ܙܐ ܂ ܡܬ̇ܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡ̇ܘܕܥ ܐܝܪܝܢܐܘܣ ܀ ܝܝ ܕܐܦ ܕܝܢ ܐܦ ܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܫܠܝܚܐ ܠܦܐܛܡܘܣ ܓܙܪܬ ܐ ܐܫܬ̣ܕܝ ܂ ܐܝܟܐ
Chronica Minora II ܟܬܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܫܬܟܚܝܢ ܠܗ ܀ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܕ ܢܬܐ ܕܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܐܣܪܝܐ ܂ </page><page> ܦܠܣܛܝܢܐ 1ܡܟܬܒܢܐ ܐܬ̇ ܕܥ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܫܡܗܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܘܙܢܛܝܐ ܕܐܦ ܡ̇ܫܡܗܬ ܐ ܘܓܕܢܝܬܐ ܒ̣ܢܐ ܂ ܘܒܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܝܩܪܗ̇ ܂ ܗ̇ܝ
Chronica Minora II ܢܫܐ̈ ܙܢܝܬܐ̣̈ ܡܙܒܢܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܐܢܝܗܝܢ̈ ܘܟܠ ܚܫܠܬܗܝܢ̈ ܕܐܦ ܒܫܡܝܐ ܂ ܘܩ̣ܢܘ ܚܝܐ̈ ܘܬ ܐܓܘܪܬܐ ܕܠܐ ܝ ܥܒ̣ܪܐ ܂ ܥܕܡܐ
Chronica Minora II ܐܡܪܝܢ ܥܠ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ̣ ܘܐܚܕܗ̇ ܠܡܨܪܝܢ ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܐܚ̣ܕ ܡ̇ܠܟܘܬ ܐ ܒܫܢܬ ܂ ܩܠܕ ܂ ܃ ܒܫܢܬ ܂ ܩܡܓ ܂ ܐܬܥܫܢ ܐܝܟ
Chronica Minora II ܩܕܡ ܐܘܕܥ ܕܢܝܐܝܠ ܇ ܒܡܢܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܫ[ܒ]ܘܥܐ̈ ܕܐܡ[ܪ ܀ ] ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘ[ܢܝ[ܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܀ ܩܡܘ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܓ ܂ ܆ ܐܝܟ̇
Chronica Minora II ܡܗ ܡܢܐܝܬ ܥܒܝܕ ܠܗ ܡܐܡܪܐ ܠܘܩܒܠ ܚܢܦܐ̣̈ ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܕܐܦ ܒܪ ܒܟܘܣ ܕܡܢ ܢܐ̇ܦܘܠ̤ܝܣ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ ܂ ܠܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܨ̇ܠܝ ܘܒܥ̣ܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܃ ܘܩX ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܐ ܂ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܕܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܫܘܦܥ ܕܡܗ ܫܘܠܡܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐ ܟ
Chronica Minora II ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܐ ܗܘܐ ܀ ܒܬܪ ܪ̤ܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܆ </page><page> ܟܕ ܕܒ̇ܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܓ ܂ ܘܫ̇ܠܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܒܠ ܒܬܪܗ ܂ ܗܢܐ
Chronica Minora II ܠܚܠܒ ܡܢ ܣܒܣܛܝܐ ܫ̇ܢܝ ܀ ܗܘܬ ܕܝܢ </page><page> ܡܬܝܬܗ ܒܫܠܡܘܬ ܐ ܕܐܦ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܡܝܠܛܘܣ 10ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܠܒ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܗ̣ܘ ܪܕܝܦ ܗܘܐ ܂ ܝ ܘܩܫܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܝܠܗ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܐܦ ܠܥܕܬ ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘܐ ܐܘܠܓܝܘܣ ܒܗ̇ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܡܝ ܚܕܬ ܐ ܀ ܘܬܚܡܘ ܬܘܒ̣ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܢܝܢ ܕܐܦ ܩܫܝܫܘܬ ܐ ܕܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆ ܡܛܠ
Chronica Minora II ]ܡܢ ܂ X Xܝ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝܬܘܗ[ܝ ܗܘ]ܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܒܪܘܡܝ ܕܐܦ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܢܣܛܘܪܝܘ[ܣ 7ܗܪ]ܛXܝܩ[ܐ [ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܐܬ̇ܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܪܝܢ ܂ ܕܐܦ ܩܡ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܫܒ̣ܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ ܂ 5ܗ̇ܘ
Chronica Minora II ܒܦܓܪ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܬ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܦ ܒܓܢܓܪܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܕܐ̣ܦܡܝܐ̣ ܂ ܢܦ̣ܩ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܐ ܆ ܝ ܗܢܐ
Chronica Minora II ܢܙܝܪܐ ܘܥܢܘܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ </page><page> ܕܛܥܘܡܐ ܕܐܦ ܀ ܡܢ ܝܝ ܕܡܣܩܘܣ ܡܕ·ܢܬܐ ܛܘܒܢܐ ܪܒܐ ܬ ܐܘܡܐ ܢܦ̣X ܂ ܗܢܐ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡ̇ܝܢܐ ܢܒ̇ܛܠ ܘܢܥܛܐ ܡܢ ܩܘܪܒ[ܐ̈ ܕܐܦ ܢܦܩ̇ܝܢ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܫܪ[ܝ ܒܗܘܢ ܆ ܥܒ̣ܕ ܒܛ]ܝܠܘܬܐ
Chronica Minora III ܓܘܪܓܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܝܬܪ ܡܢܗ ܛܢ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܦ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܗ̇ ܒܥܘܗܕܢܝܗܘ̈ ܢ ܂ ܘܠܐ ܐܝܬܝ ܝܠ [ܒ]ܠܗ
Chronica Minora III ܥܠ· ܗܠܝܢ̇ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ̣ ܂ ܘܬܘܣܦܬ̈ ܐ ܕܐܦ ܝ · ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܘ ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘ̇ܨܪܐ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ
Chronica Minora III ]ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܪܫܝܡ̣ ܂ ܐܠܐ ܒ[ܫܢܬ]ܐ ܗ̇ܝ ܕܐܪܒܥ̈ ܕܝܠܗ ܕܐܦ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܒܟܬ[ܒ[ܐ [ܕܡܩܒܝܐ̈ ܆ ܂ ܂ ܘܐܝܟܢܐ
Chronica Minora III ܐܫܬ̣ܒܝ ܗܝܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܠܝܘܒܠܐ̈ ܕܝ[ܢ ܕܐܦ ܇ ܘܗܘܪܩܐܢܘܣ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ 3ܡܫܠܛ ܗܘ̤ܐ ܇ ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܫܡܐ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܠ̈ ܐ ܕܒܐܘܪܗܝ ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܃ ܟܕܡܐ
Chronica Minora III · ܝܘܝܩܝܡ ܐܬܩܪܝ ܂ ܘܒܝܘܡܝ̈ ܗܢܐ ܡܬܢܒܐ ܐܪܡܝܐ ܘܐܘܪܝܐ ܕܐܦ ܘܐܚܬܗ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܐܩܝܡ ܕܢ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܠܝܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܆ ܂ ܙ ܇ ܝ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܝܢ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܘܢ ܃ ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܃ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܣܝ̣ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܃ ܗܝ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܚܢܢ̣ ܡܫܥܒܕܗ ܐܝ̇ܬܝ ܐܝܟ ܕܒܥܠܡܐ ܂ ܘܡ̇ܨܠܐ ܕܐܦ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܠܐ ܡܪܝܕ ܐܢܐ ܂ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐ ܟ X ܟܢܘܬܝ̈ ܆ ܐܝܟ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̣ܢܘܢ ܡܢ · X ܩܕܝܡ ܐܟܘܬܝ ܡܣܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܀ ܡܪܙܒܢܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܣܢܐܝ̈ ܇ 10 ܘܡܫܬܥܒܕ ܐܢܐ ܠܐܚܪܬܐ ܇ 11ܗܝ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̣ܘ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܒܫܘܦܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܐܝܟܝ1 ܂ X X X ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܦ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܝ 1ܬܐܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܕܪܐ ܇ ܐܝܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܚܢܢ ܢܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ̇ X ܂ ܒܟܠܗ̇ ܕܐܦ ܗܝ̣ ܠܡܢܐ ܥ̇ܪܩ ܐܢܬ ܡܢܗ̇ ܂ ܘܐܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐ̇ܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܂ </page><page> ܂ ܂ ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܗܘ̇ ܕܗ̣ܘܐ ܗܘܐ 1ܒܗ ܕܐܦ ܂ ܘܢܫ̣ܡܥ ܠܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ Xܝ ܕܐܡ̇ܪ ܂ ܐܬܕܡ̇ܘ 1ܒܝ ܐܝܟܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܟܕ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܝܬܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܐ̈ ܢܟܦܬܐ̈ ܃ ܕܫܡܥܢܝ̈ ܕܐܦ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܘܚܣܝܢX 7ܐܟܪܟ ܗܘܐ ܠܒܒܬܗ̈ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚܝܢܢ ܗܘ ܕܬܢ̣ܘ ܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܦ ܇ ܥܠ ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܐܦ ܫܘܦܪܗ ܦܓܪܢܝܐ 15ܥܡ ܗ̇ܘ ܪܘܚܢܐ ܂
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܬܝܪܐ ܂ ܘܐܝܬܝ 12ܠܗ ܪܒܘܥܐ 13ܚܕ ܙܥܘܪܐ̣ ܕܐ̇ܚܕ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܦ̇ܩ ܗܘܐ ܒܘܬܐ ܬܠܝܬܝܐ̈ 11ܘܪܒܝ̣ܥܝܐ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ̣
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗ̣ܘ ܦܕܓܘܓܗ̣ ܥܡܗ ܝܠܦ ܐܢܘܢ ܠܡܙܡܘܪܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܚܙܬ ܐܡܗ ܕܐܦ ܐܦ 12ܡܙܡܘܪܐ̈ ܣܘܪܝܐܝܬ ܂ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܦܠܢ ܘܦܠܢ ܫܦ̣ܪܘX ܠܗ ܃ ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܥܠܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܘ ܕܬܫ̣ܦܪ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܟܕ X ܐܝܬܝܟ ܒܥܠܡܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܡܢ ܐܝ̇ܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܝܘܚܢܢ ܇ ܕܐܦ ܂ ܫܢܝܘܢẌ ܂ ܢ X - ܂ ܘܒܝ̈ X ܂ 7ܝXܐܫܐ̈ X X ܂ ܠX ܂ </page><page> ܡܦܣܝܢ ܆
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܐܝܬܝܟܘ ܢ̇ ܕܬܫܬܘܘܢ ܕܐܦ ܘܥܬܝܪܝ̈ ܒܝܕܥܬܐ ܬܣܥܪܘܢ ܗܕܐ ܆ ܂ X ܝܬܝܪܐ ܬ̣ ܒܗܝ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܥ̣ ܂ ܒܕܬܘܢܢܝ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܘܥܡܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܐ ܟ ܕܡܫܟܚܐ ܕܐܦ · ܠܥܘܗܕܢܐ ܡܘܬܪܢܐ ܕ ܠܢ ܘܕܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܝܢ ܒܬܪܢ ܆ ܐܠܐ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܠܐ ܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ 1ܘܪܘܟܒܝܗܝܢ̈ ܘܡܠܚܡܘܬܗܝܢ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܬ̇ܩܢ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܕܝܘܛܐ ܇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܘ̣ܐ ܪܫܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܘܢ ܪܘܡܢܐ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܒܝܬ ܕܐܦ ܦܣܪܝܘܢ ܩܫܝܫܐ ܇ ܗܘ̇ ܡܬܪܣܐ ܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܡܪܒܐ ܬܡܐ̈ ܂ ܗܘ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܛܒܝܒܐ ܒܢ̣ܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܐܦ ܬܡܐ̈ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܪܫܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܘܢ ܪܘܡܢܐ ܂ ܗܘ̇
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܩܕܡܝܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܪܝܫܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܫܘܝܐ ܕܐܦ ܕܝܥܩܘܒ ܗ̇ܘ ܕܡܬ̣ܩܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܐܚܘܗܝ ܕܡܪ ܢ ܇ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܝܝ ܠܘܬ ܛܒܝܒܐ ܦܛܪܘܣ XXܘ̇ ܕܡܢ ܐܝܒܪܝܐ ܝ ܟܕ ܐܙܠܝܢ ܕܐܦ ܂ Xܥܢܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܝ ܘܒܥܓܠ ܡܫܬܪ ܐ ܂ ܟܕ ܐܘܣܦ̣ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܗܘ̣ ܡܨܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ </page><page> ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܐܦ ܠܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܥܡ ܦܛܪܘܣ ܗܘ̇ ܪܝܫ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬ̇ܢܣܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܡܢ ܚܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܘܡܪܬܐ ܗܘܐ ܕܡܩܒܠ ܗܘܐ ܥܣܩܬܗܘܢ̈ ܂ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܐܢܫܐ̈ ܥܠܡܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܩ̇ܕܡܬ ܐܡ̇ܪܬ ܃ 5ܡܛܠ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܐܦ X ܛܝܒܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܐܬܝܗ̣ܒܬ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܂ ܝ ܂ ܙ
Vie de Sévère par Jean ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ X ܐܡܪ ܇ </page><page> X ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܕܐܦ ܫܪܝ ܆ ܠܘܬܗܝܢ ܕܟܦܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܥܠܝ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܛܐ ܆
Vie de Sévère par Jean ܠܦܛܪܘܣ X ܡܢ ܘܠܝܘܚܢܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܐܬܪܐ ܘܓܢܣܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܆ ܕܐܦ ܡܛܝܗܝ ܟܘܢܝܐ . X ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܥܒܪ ܐܢܝܢ̈ ܫܦܝܪ ²ܠܝ . ܡܛܠ
Vie de Sévère par Jean ܣܝܦܐ ܗܘ ܡܢܗ ܘܠܗ ܠܘ ܒܝܫܐ ܗܘ : ܠܨܒܝܢܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ : ܠܗܠܝܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܡܙܡܢܢܝܬܐ ܕܐܒܕܢܐ· ܡܛܠ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Vie de Sévère par Jean ܘܪܟܐ ܩܠܝܠ ܡܢ X ܝ X ܫܪܒܐ ܢܦܩ ܐܢܐ : ܘܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܐܦ ܗܘܘ ܠܗ . X ܐܠܐ ܫܒܘܩܝܐ ܘܘܝ ܠܝ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܐ-ܠܗܐ ܕܘܡܛX :
Vie de Sévère par Jean ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܐܠܗܢ ܒܐܘܢܝܓܠܝܘܢ ܟܬܝܒ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܡܢ ܟܕ ܒܗܬܘ ܕܐܦ ܐܡܪܚ ܕܢܬܥܪܙܠ ܇ ܐܘ ܣܟ X X ܕܢܦܓܥ ܒܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ : ܗ̇ܝ
Vie de Sévère par Jean ܗܘܬ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܬܚܪܡܬX ¹ܣܘܢܕܘܣ : ܘܠܝܢ ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܐܦ ܡܫܡܗܐܝܬ ܫܡܥ ¹²ܗܘܐ : ܕܦܠܢX ¹ܐܚܪܡ ܠܣܘܢܕܘܣ . X ¹ܗ̇ܝ
Vie de Sévère par Jean ܩܕܡ ܐܡܪ ܥܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܗܘ ܓܒܪܐ ܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ : ܟܕ ܡܪܬܐ ܕܐܦ ܆ ܠܐܒܕܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܠܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܐܫܠܡ . </page><page> X XXXXX ܗ̇ܝ
Vie de Sévère par Jean ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܥܒܕ ܆ ܘܒܣܗܕܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܦ ܟܕ ܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܐܡܪ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܝܘܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦܢ¹ X X X X ܩܠܠ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܕܘܓܡܐ ܆ ܢܓܚܟܘܢ ܥܠ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܢܩܒܠ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܒܙܚܗ ܠܗ̇ܘ ܆ ܐܝܟܢܐ
Vie de Sévère par Jean ܡܢܟܘܢ X Xܝ ܝ X </page><page> ܕܝܠܟܘܢ ܢܩܘܡܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܩܕܡܬ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܫܘܠܡܐ ܫܩܠܬ ܕܐܡܪ ܆ »
Vie de Sévère par Jean ܝܫܘܥ ܣܥܘܪܐ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܕܝܬܝܪ ܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘ ܕܐܦ ܪܒܗ ܟܕ ܚܝ ܥܒܕ ܆ ܟܕ X ܝ X ܩܕܡ ܨܪ ܛܘܦܣܐ ܕܪܐܙܐ ܪܒܐ . ܡܛܠ
Vie de Sévère par Jean ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ ܆ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܘ . ܒܬܪ ܓܝܪ X ܕܫܠܡ ܆ ܩܒܪܐ ܕܐܦ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܪܐܙܐ . ܣܥܪ-X ܕܝܢ ܗܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܟܢܐ
Vie de Sévère par Jean ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܇ ܡܫܒܚ ܠܗܠܝܝܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܗ . ܗܫܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܬܡܬܚܬ ܆ ܝܕܥ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܣܥܘܪܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܒܘܚܪܢܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܥܬܐ ܒܟܬܒܐ ܢܫܕܪ ܠܪܚܡܬ · ܐܠܗܐ ܕܒܟ : ܕܐܦ ܘܐܠܗܢ ܘܩܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܝܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܗ̇ ³ܬܒܥܬ ܆
Vie de Sévère par Jean ܒܡܝܘܡܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܐܝܢܘܬܐ ܠܟܬܝܒܬܟܘܢ ܕܠܘܬ ܕܐܦ ܕܬܬܥܒܪ ܠܝ ܬܘܒ ܥܒܕܬܘܢ . ܘܬܚܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܗܝܠܘܬܟܘܢ
Vie de Sévère par Jean ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܡܙܥܩ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ : ܕܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܦ ܐܠܗܐ : </page><page> ܕܒܨܠܘܬܟܘܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠ̣ܗ ܫܦܝܪܐ ܗܕܝܢܝ : ¹ܐܝܟ
Vie de Sévère par Jean ܐܢܬܘܢ ܚܣܝܐ̈ ܕܗܠܝܝܢX ܢܛܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܡܢX - X X ܙܒܢܐ̈ ܕܐܦ : ܡܢ ܦܪܗܣܝܐ ³ܕܡܫܝܚܐX X X X X ܡܬܓܠܙ . ܝܕܥ X ܐܢܐ ܓܝܪ
Vie de Sévère par Jean ܠܢ ܟܬܒܬ : ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܕܫܠܡܘܬܐ ܐܚܕX ܆ ܘܟܬܒ ܕܐܦ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . . . . . ܘܟܕ X ܟܬܒ XXXX X ܐܢܬ ܠܘܬܘ ܐܝܟܢܐ
Vie de Sévère par Jean ܗܫܐ ܒܥܡܠܐ̈ ܥܝܪܐ̈ ܕܢܦܫܟ ܚܣܝܬܐ : ܐܣܬܥܪ ܛܒܬܐ̈ ܠܥܕܬܗ ܕܐܦ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܆ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܠܐ ܦܫܝܩܐ . ܐܝܟܢܐ
Vie de Sévère par Jean ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܘܕܥܢ Xܘܘܝ̈ ܕܛܒ ܙܗܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܆ ܐܦ ܦܚܡܐ ܕ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܩܢܘܢܐܝܬ ܟܬܒܬܘܢ ܆ ܗܠܝܢ
Vie de Sévère par Jean ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܡܣܡܥܠܐܝܬ ܘܡܣܟܢܐܝܬ ܆ ܓܡܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܘܠܡܕܒܪܐ̈ ܕܡܨܪܝܢ ܫܢܝ : ܟܕ ܢܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܒܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܢܒܝܘܬܐ ܐܫܬܟܚܬ . ܣܠܩ ܗܟܝܠ ܘܥܠ ܘܐܬܩܒܠ ܘܐܬܬܣܝܡ ܕܐܦ ܡܫܬܚܩ ²ܐܢܐ . ܗ̇ܦܟ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ </page><page> ܠܓܡܪ ܠܐ ܡܣܬܥܪ . ܗܕܐ
Vie de Sévère par Jean XXX X ܫܘܘܕܝܐ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܒܡܒܡܬܐ̈ ܫܩܝܠ ܗܘܐ ܠܗ : ܕܐܢ ܕܐܦ ܘܡܠܦܢܐܝܬ : ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܘܬܪ . ܘܒܚܪܬܐ ܫܐܠ ܕܢܫܬܪܐ : ܡܛܠ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ XXX X XX ܥܕܟܝܠ ܕܝܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ¹ܘܘܐ . ܘܐܬܝܩܪܘ ܡܢ ܕܐܦ ܐܬܘ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܝܟ ܡܐܬܝܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܥܡ ܪܒܐ ܣܐܘܝܪܘܣ
Vie de Sévère par Jean ܫܪܪ ²ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܡܠܟܐ ܕܠ ܠܐܠܗܐ ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܕܐܦ ܗܢܛܝܩܘܢ : ܕܙܢܘܢ ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܡܗ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܠܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܪ̈ ܢ ܕܡܓܫܡܝܢ ܢܣܒܪ ܕܐܝܬܗܘܝ ܃ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘ ܝܝ ܕܐܬܝܠܕ ܃ ܐܠܨܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܂ ܘܐܝܕܐ ܐܘ ܕܐܦ ܩܐܡ ܂ ܘܐܢ ܗܘܝܐ̇ ܘܡܘܠܕܐ ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܢܘܢ̣ ܐܝܪܝܥܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝܘܚܢܢ ܂ ܐܦܢ ܠܘ ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܂ ܐܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢܗ̣ ܂ ܠܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܕܐܦ ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܘܐܢ ܡܢ ܥܡܘܪܝܐ ܡܬܚܫܒ ܐܢܫ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܒܗܘܢ ܥܡ̣ܪ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܨܝܪ ܐܝܩܪܗ ܕܡܘܫܐ ܝܬܪ ܕܐܦ ܢܫܬܡܗܘܢ̇ ܐܠܗܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܪܘܚܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܦܓܪܗ ܃ ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܢܣܬܒܪ ܕܢܣܒ ܂ ܘܒܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܗܕܐ ܬܬܚܫܒ ܂ ܘܕܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܬܬܪܢܐ ܂ ܐܝܟ X ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܕܒܩܬܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܕܐܦ ܂ ܢܬܫܬܝܗܝ ܐܦ ܐܢܬ ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ ܂ ܠܒܣܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܡܢܗ̇ ܗܘ ܂ ܙ Xܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܦܓܪܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܒܒܣܪܐ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܝ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܥܠ ܕܐܦ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܫܬܟܚܐ ܡܠܬܐ ܕܡܛܘܠ ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܝX ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܦܓܪܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܕܐܦ ܠܘܬܟܘܢ ܩܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܢܘ̇ܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܪܘܫܥܐ ܢܦܠܝܢ ܂ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܕܠܘ ܕܐܦ ܝ ܐܡܪܝܢ ܠܘܬ ܐܘܛܘܟܝܢܝܣܛܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܝ̇ܢܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠ ܚܕ ܡܢ̣ ܩܕ ܫܐ ܂ ܘܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢܗ̣ ܂ ܩܢܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܂ ܘܒܝܬܝܐ ܗܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘܐ̣ ܂ ܡܬܚܫܒ ܕܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܂ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܝ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗ̣ܘ ܒܦܓܪܢܘܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܬܬܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܂ ܡܬܬܚܕ ܕܡܬܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܘܛܘܟܐ ܘܟܦܪ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܡܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ̣ܬ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܠܘ ܪܘܚܐ̇ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܂ ܠܥܘܠܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܂ ܐܠܐ ܕܢܦܘܩ ܠܘܬܢ ܘܚܠܦܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܡܘܠܕܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܂ X ܝ ܂ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܂ ܕܐܦ ܘܠܘ ܥܡܘܪܝܐ ܂ ܘܐܢ ܗܘܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܬܚܫܒ̣ ܂ ܐܝܕܝܥܐ̣
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܟܕ ܥܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܗܘܐ ܥܡܗܘܢ̇ ܘܢܩ̣ܦ ܕܐܦ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܠܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܬܣܝܡ̣ ܠܐ ܡܨܝܐ ܂ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܐܬܝܠܕ ܂ ܘܐܢ ܂ X X ܝܝ ܡܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܂ ܕܐܦ ܡܘܠܕܐ ܂ ܘܕܐܚܪܢܐ ܒܫܡܐ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܒܪܢܫܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܡܦܩܐ ܠܢ ܂ ܕܐܦ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܠܡܐܡܪ ܂ ܥܠ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܝ̣ܫܘܥ ܒܟܠ ܕܘܟ ܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܕܐܦ ܝ ܝܠܕܬ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐܠܗܐ ܡܓܫܡܐ ܝܠܕܬ ܂ ܘܡܢ ܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܘ̣ܐ ܘܘܪܣܐ ܕܢܬܝܠܕ ܡܛܠ Xܐܬܓܫܡ ܂ ܕܐܠܘ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܠܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝ̣ܫܘܥ ܒܟܠ ܕܘܟ ܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܟܪܙ ܂ ܗ̇ܘ