simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܓܕܥܘܢ ܩܪܒܬܢܐ ܇
- ܠܗ ܐܠܗܐ ܆ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܒܩܐ
- ܕܙܢܝܘܬܐ . ܗܘ ܕܐܦ ܗܘ ܕܠܝܠ ܘܦܫܝܩ
- ܕܪܓܬܐ ܇ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܗ ܕܟܝܢܐ
- ܗܘܐ ܇ ܗܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܡܫܠܗܒܢܐ ܗܘ
- ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܕܒܪܐ
- ܗܢܐ ܚܫܐ ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܢܫܐ̈
- . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ
- ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܪܓܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܝܬܐ
- ܒܠܚܘܕ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܆ ܠܘ
- ܕܨܒܝܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܚܐܪܘܬܗ
- ܚܐܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܦܓܪܝܟܘܢ̈
- ܕܙܢܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܦܓܪܐ
- ܨܘܠܦܬܐ . ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܓܘܫܡܗ
- ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ
- ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܀
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܦܘܪܥܘܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܝ ܦܪܥܬ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܕܫܡܗ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܘܢ
Πρὸς Ῥωμαίους ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܕܐܦ ܒܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܝ