simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܓܕܥܘܢ ܩܪܒܬܢܐ ܇ ܠܗܢܘܢ ܕܥܠ ܒܘܪܟܝܗܘܢ̈ ܒܪܟܘ ܇ ܘܠܡܣܒܥ ܕܐܦ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬ ܫܩܝܐ ܆ ܡܝܒܫܐ ܘܡܚܡܝܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ
- ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܒܩܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕ ܒܘܚܪܢܗܘܢ ܒܡܝܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܗܘܘ . ܟܕ ܡܢ ܥܡܠܐ ܕܚܠܦܝܗ̇ ܩܢܝܛܝܢ ܗܘܘ ܆ ܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܆
- ܗܘ ܕܠܝܠ ܘܦܫܝܩ ܠܬܒܪܗ . ܘܒܠܡܦܐܕܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܬܒܪܗ ܕܐܦ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܒܩܘܠܬܐ ܕܐܬܬܒܪܬ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܗܘ
- ܒܗ̇ ܒܡܬܚܒܠܢܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܚܝܪܝܢܢ ܇ ܘܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܆ ‏ ‏ܪܘܪܒܐܝܬ ܓܝܪ ܡܥܕܪ ܠܢ ܠܩܘܦܚܗ̇ ܕܪܓܬܐ ܇ ܡܐ
- ܗܘ ܡܫܠܗܒܢܐ ܗܘ ܕܪܓܬܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܥܡ ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܐܦ ܕܪܓܬܐ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܘܥܢܝܢܐ ܕܢܫܐ̈ ܚܣܝܟ ܗܘܐ ܇ ܗܢܐ
- ܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܕܒܪܐ ܆ ܪܚܝܩ ܘܚܣܝܟ ܆ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܢܝܢܐ̈ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܢܠܦܢ ܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆
- ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܢܫܐ̈ ܢܗܘܐ ܚܣܝܟ . ܘܡܢ ܚܙܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܐܦ ܠܗ ܓܝܪ ܠܗܘ ܕܨܒܐ ܕܢܬܚܙܐ ܙܟܝܐ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܚܫܐ ܆
- ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܡܨܥܝܐ ܓܡܪܝܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܘܫܩܠܝܢ ܙܟܘܬܐ ܆ ܐܡܪ ܕܐܦ ܥܒܝܕ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܚܝܠܢܐ ܢܡܘܣܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ . ܡܐ ܕܝܢ
- ܪܓܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܝܬܐ ܗܝ . ܘܨܥܪܐ ܗܘ ܠܗܘܢܐ . ܠܘ ܕܢܙܕܟܐ ܆ ܕܐܦ ܐܢܘܢ . ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܪܘܚ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ
- ܗܘ ܆ ܠܘ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܟܬܒ ܗܘܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܪܢܫܐ . ܕܐܦ ܗܘܝܢ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܚܐ . ܘܠܘ ܫܡܘܥܐ̈ ܒܠܚܘܕ . ܡܛܠ
- ܠܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܚܐܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܓܕܫܬ . ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܠܗ ܕܐܦ ܕܫܘܬܦܘܬܗ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܆ ܡܬܚܪܪܐ ܕܬܗܘܐ ܠܡܢ ܕܨܒܝܐ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܕܗܘܘ ܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܗܕܡܐ̈ ܒܓܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܕܣܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܒܗ ܡܬܩܝܡܝܢ ܘܡܢܗ ܚܐܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܦܓܪܐ ܕܟܝܢܐ ܆ ܟܡܐ ܕܒܕܘܟܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܝܬ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܐ ܣܝܡ ܆ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܗܘܐ ܗܕܡܐ ܕܙܢܝܘܬܐ . ܡܛܠ
- ܗܕܡܐ ܕܣܝܡ ܒܓܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܢ ܢܬܬܚܕ ܒܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܆ ܕܐܦ ܦܟܐ ܘܟܘܝܐ ܚܠܦ ܟܘܝܐ ܆ ܘܨܘܠܦܬܐ ܚܠܦ ܨܘܠܦܬܐ . ܐܝܕܝܥܐ
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ‏ ‏ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܦ ܘܥܝܪܬܐ ܩܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܩܥܐ ܠܘܬܢ ܇ ܕܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ ܕܡܩܕܫ ܠܢ ܆ ܗܘ ܕܗܘܐ ܢܦܫܐ ܠܢܦܫܢ ܘܡܥܒܕ ܠܗ̇ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܕܡܝܐ ܠܩܕܝܫܘܬܗ̇ . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܢܘܢ ܀ ܘܚܙܝܬ ܟܕ ܦܬܚ ܛܒܥܐ ܕܫܬܐ ܆ ܘܢܘܕܐ ܪܒܐ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܐܦ ܟܢܘܬܗܘܢ̈ ܘܐܚܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܗܝ ܦܪܥܬ . ܘܥܘܦܘ ܠܗ̇ ܐܥܦܐ ܥܠ ܥܒܕܝܗ̇̈ . ܒܟܣܐ ܗܘ ܕܡܙܓܬ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ . ܘܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܥܘܠܝܗ̇̈ . ܦܘܪܥܘܗ̇ ܐܝܟܢܐ
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܩܪܝܐ̈ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܦ ܂ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܒܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܝ ܐܕܫܐ ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܪܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܝܘܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒܝܬ ܕܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ : ܘܐܬܟܠܝܬ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .