simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ) ܒܗ̇ܝ ( X ܕܟ̣ܬܒ ܐܘܢܓܠܣܛܐ XXܝܢ ܡܫܬܪܪܐX . ܟܕ ܠܘܩܐ ܕܐܦ ܘܠܐ ²ܐܢܫ ܫܘܠܡܐ ܐܘ ܩܒܘܪܬܗ ܆ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐX ܝXܡܐ . X ܗ̇ܝ
La collection des lettres de Jean de Dalyatha -- . ܩ ܘܠܥܘܡܩܝ̈ XX -- . XXX ܒܝXܦܝܢܬܐ : XXܩ X XX . -- ܕܐܦ . XܢX XX : ܩ X ܡܡ̇ܙܛܝܢ̈ XX : ܡܙ̈ ܝܛܢ : X XX . --X⁰ܩ ܡܛܠ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. -- ܡܛܘܠ X -- ⁸ܘܠܐ XX -- ⁷ܒܝܝܬ Xdd1XXX . XXXX . ܕܐܦ ܘܡܝܘܬܐ ܢܬܟܬܫ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܢܣܝܦܝܘܗܝ .
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܡܬܝ ܕܢܚܬ . . . ܫܡܝܐ ܘܡܩܝܡ . . . ܡܝܬܐ̈ . . . . ܟܠܟ ܕܐܦ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܗ̇ܘ ܕܬܩܢ . . . ܗ̇ܝ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܕܡܬ . . . . . . |ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ . . . ܡܫܒܚܘ ܡܕܡ . . . ܕܐܦ ܐܢ ܟܕ ܢܬܡܟܟܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܩܪܢ̈ . . . ܕܚܛܝܐ̈ ܡܬ . . . ܝܕܝܥܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . . . ܐܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ . . . ܡܛܠ ܕܦܨܝ ܠܢܦܫܝ |ܡܢ ܡܘܬܐ . ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ . . . ܠܟ . ܢܝܚܐ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ . ܗܠܝܢ
La lettre a Patricius de Philoxène de Mabboug . X X ܗܫܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ ܦܐܢܛܐܣܝܐ ܗܝ ܕܚ̣ܙܝܬ ²²ܘܠܘ ܕܐܦ ²¹ ܚܟܝܡܐ ܠܐ ܬܒܥܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ̇ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܣ̣ܒܪܬ
- . XXX XX X ܝܘܡܬܐ̈ ܝܕܝܥܐ̈ ܘܒܡܣܩܐ ܘܒܡܚܬܐ . ܒܒ̣ܝܬܐ ܕܐܦ ܗܘܝ̈ ܠܢ ܆ ܠܘܬܗܘܢ ܡܫ̣ܪܝܐ ܕܝܠܢ ܥ̇ܒܕܢ ܗܘܝܢ . ܘܓ̣ܕܫ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a . ܟܕ ܦ . ܓܪܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܘܐܝܟ ܚܕ ܒܪܐ ܐܦ ܒܦܓܪܢܘܬܗ ܕܐܦ ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܚܕ ܒܪܐ ܡܠܦܐ ܠܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܩ̇ܕX ܗܘܐ ܡܟܪܢ ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܛܝܬܐ . ܡ̇ܥܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܣܐܘܪܐ ܡܢ ܡ ܨ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC . ܠܒ̣ܛܢܐ ܢܬܪܡܐ ܇ ܘܢܬ̣ܝܠܕ ܒܒܣܪ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ X ܩ . ܢܘܡܐܝܬ ܠܒ̣ܣܪܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗ̇ܝ ܡܠܝܠܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC . ܠܟܘ̇ܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܝܚܝܕܝܐ ܢܕ̇Xܠ ܒܪܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܢ̣ܦܩX XXXXXX ܚ̇ܣܝܪܐ ܗܘܬ ܓܝܪ̇ ܐܠܘ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܆
Commentarii in Evangelia (II.2) 0 ܐܠܝܫܒܥ ܂ ܘܐܬܢܒܝ ܥܠ ܟܪܘܙܐ ܘܡܬܟܪܙܢܐ ܀ ܡܒ̣̇ܪܟ ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܗܘܦܟܘܗܝ̈ ܀ ܘܐܬ̇ܡܠܝ ܙܟܪܝܐ ܐܒܘܗܝ ܪܘܚܐ ܃ ܗ ܐܟܡܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 0 ܐܢܐ ܠܡ ܚܙܝ̇ܬ ܒܚܠܡܝ ܗܟܢ . ܕܐܙܕܩܦܬ ܟܦܐ ܕܝܠܝ . ܘܗܐ ܕܐܦ . ¹⁰ ܘܡܫܬܥܝܢ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ . ܐܦ ܗܘ ܝܘܣܦ ܐܡ̣ܕ̇
Liber de Unione 0ܝ ܐܡܝܪܐ̈ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܢܫܘܬܗ ܃ ܕܠܐ ܫܒܩܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܂ ܕܐܦ ܘܒܢܦܫܗ ܕܒܦܪܕ ܣܐ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܒܗ̇ܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione 0ܝ ܠܐܚܪܢܐ̇̈ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܂ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܐ ܠܡܥܒܕ ܦܘܠܓܐ ܒܐܝܢܐ ܕܫܡ̇ܥ ܠܗ̇ ܂ ܒܗ̇ܝ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli 0ܝ ܠܝ ܐܚܒܬ ܃ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡ̇ܪ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܥܠ ܐ̣ܡܪ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܐܦ ܂ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܥܠܡܐ ܕܐܢܬ ܫܕܪܬܢܝ ܆ ܘܕܐܚܒܬ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta 0ܝ ܦܪܢܣ̇ܬ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܂ ܘܕܒ̇ܪܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܒܥ̣ܝܢ̈ ܠܗ ܂ ܕܐܦ ܬܘܒ ܗܟܢ ܂ ܟܕ ܐܢܐ ܡܦܣܢܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܟܝܢܟܘܢ ܬܒ̇ܥ ܂ ܒܗ̇ܝ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli 0ܠܠܥܙܪ ܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܂ ܒܕ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܠܘ ܕܐܦ ܕܠܥܙܪ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܓܕܐ ܠܥܡܐ ܠܘܬ ܚܙܬ ܐ ܗ̇ܝ ܃ ܐܬܪܥܝܘ
Epistulae Quotquot Supersunt 1 ܕܢܐܡܐ ܠܗ ܂ 2ܘܐܝܬ 13ܐܡܬܝ̣ ܕܐܦ ܥܠ ܡܘܡܬܐ̈ X ܂ 1ܙ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܪܗܛ ܂ X ܙ ܠܡܘܡܬܐ̈ 0ܕܬܒܥ ܠܗ̇ܘ 10ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ̣ ܂