simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܟܠܗܝܢ ܠܙܒܢܐ ܕܙ ܪ̣ܩ ܢ̣ܛܝܪܢ̈ ܘܣ̣ܝܡܢ̈ : ܘܐܦ ܩܪܝܢܐ̈ ܕܐܦ . ܘܕܝܠܝܕܘܬܗ ܕܒܒܣܪ ܕܦܪܘܩܢ : ܐܬ̣ܩܪܝ ܕܝܢ ܒܪܡ : ܡܛܠ
- ܗܝ ܡܘܠܕܐ ܠܗ ܒܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܒܟܠܢܫ . ܥܩܪܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܪܓܬܐ ܕܐܦ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܡܘܠܕ . ܡܕܝܢ ܪܓܬܐ ܐܘܠܕܬܗ ܠܡܘܬܐ ܆ ܗܝ
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܠܐ ܐܢ ܢܨܒܐ ⁹ܕܝ̇ܢܐ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܢܫܬܟܚ ܦܘܪܣܐ ܕܡܦܠܛ ܠܗ ܕܐܦ ܡܬܩܛܠܘ ܢܬܩܛܠ . ܘܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ
- ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ ܢܣܒ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܐܬܕܒܪܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܝܨܦ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܚܝܝܢ ܒܗ̇
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܒܥܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܐܚܙܐ ܠܐܚܘܬܟܘܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܂ ܝ ܣܗ̇ܕ ܕܐܦ ܒܡܪܢ ܚܕܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘ̣ܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܒܛܢܢܐ ܘܒܪܓܬܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗ̣ܘ ܒܘܪܙܩܝ ܐܫܬܡܗ ܀ ܪܨܘ ܀ ]ܡܛܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܥܠ ܕܐܦ ܘܩܛܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܒܡܘܨܠ ܘܒܐܬܘܪ ܒܪܗ ܗ̇ܘ
Vie de Sévère par Jean ܗܘ ܩܕܡ ܐܬܟܬܫ . X ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܩܢܐ : ܕܐܦ ܆ ܘܠܝܘܬܗܘܢ ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܓܘܢܐ̈ ܢܡܫܘܚ ܐܢܘܢ : ܒܗܢܘܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܝ ܢܩܦܘ ܐܢܘܢ . [X]ܢܘܟܪܝܐ ܗܘ̇ܝܬ ܘܕܫܪܟܐ . ܕܐܦ ܚܣܕܐ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ . ܘܟܣܝܬ ܒܗܬܬܐ XX ܠܐܦܝ̈ ܆ ܒܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܆ ܕܝܠܗ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܕܐܦ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܢ̣ܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܗܪ ܂ ܐ ܕܐܬ ܐ ܂ ܡܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ̣ ܫܡܥܬ̣ ܕܝܫܘܥ ܕܐܦ ܝXܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ XXX X - ܝXܢܝ ܘܚܫܚܐ ܗܘܬ̣ ܛܒ ܩܪܝܒܘܬܗܘܢ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܕܢܓܠܐX ܪܘܫܥܗ ܕܕܚܠܬܐ ¹0ܗܝ . ܐܘ ܗܟܝܠ ܟܦܘܪܘ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܡܬܐܡܪ ܪܛܘܪܝܣ . ⁸ܬܪܥܝܬܐ ܪܫܝܥܬܐ . ܗ̇ܘ
- ܘ̣ܘ ܝܘܡܢܐ ¹ܬܘܒ . ܒܗ ܒܛܘܦܣܐ ܚܦܝܛ ܠܟܠ ܐܟܘܬܗ ܠܡ̣ܣܝܚܦ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܫ̣ܕܬ ܘܣܚ̣ܦܬ . ܐܝܟܢܐ
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܗܕܐ ܕܗܪܟܐ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܫܟܚ X ܕܢܥܒܕ : ܘܥܡ ܟܠܗܝܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܛܗܐ̈ ܫܒܩ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܕܘܟ ܢܦܝܣܢܟܘܢ
Lettre aux moines de Senoun ܗ̣ܘ ²ܥܠܘܗܝ ܐܠܦ 8XX ܇ ³ ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܇ ܘܚܬܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ̈ ܇ ܘܕܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܡܐ
Lettre aux moines de Senoun ܗܕܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܘܡܬܓܫܫ . ܘܫܒ̣ܩ ܒܬܘܠܬܐ ܠܐܡܗ̣ ܘܐܦ ܡܢ ܕܐܦ ܕܝܠܕܬܗ . ܡܢ ܥܠܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚܠܦ . ܘܐܬܝܠܕ ܥܘ̣ܠܐ ܆ ܥܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܡܢ̇ܗܪܝܢ ܠܢ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܃ ܡܦܬ̇ܠܝܢ ܠܬܪܝܨܬܐ̈ ܐܝܟ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܢܬܩܪܐ ܀ X 1ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܗܕܐ ܗ̣ܝ . ܝܠܕܐ ܕܐܦ ܐܡܪܐ ܕܐܬܢܟܣ ܒܡܨܪܝܢ X⁷ܦܪܩ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ . ܘܡܢ ܐ . ܙܪ . ܩ
- ⁵ܠܝ ⁶ܐܢܐ X ܗܟܢܐ X ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܬ̇ܝܢ ⁹ ܠܘܬܝ XX ܕܡ̣ܢ X ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ ܬܩܒܠ X ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ X ܕܡܫܝܚܐ X . 5ܡܛܠ X
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: V. Jérémie, Ézéchiel, Daniel ܗ̇ܢܘܢ ܓܙܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܢܦܫܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܦܐܬܐ ܇ ܠܛܝܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܟܐܡܬ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ