simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܬܐܕܘܪܝܛܐ ܛܪܩܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܝܝ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܥܘܕܠܐ̈ ܕܐܦ ܕܐܬ̣ܟܬܒ ܇ ܡܢ ܗ̇ ܕܒܩܠܐ ܪܒܐ ܢܩܥ̣ܐ ܠܐ ܫܠ̣ܐ ܂ ܢܗܘܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܕܢܬܒܘܢ ܗܘ̣ܘ ܒܐܠܦܐ ܩܢܛܐ ܗܘ̣ܐ ܪܒܐ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܝ ܕܐܦ ܕܟܕ ܙܩܝܦ ܗܘ̣ܐ ܝܡܐ ܬܟܝܠܐܝܬ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܡܗܠܟ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܡܬܝ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܫܘܒܚܐ ܡܕܡ ܡܥܛܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢܩܕܝܡ . [3 1]ܡܟܝܠ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܕܐܦ . ܐܝܟ ܕܚܛܝܬܗܘܢ ܬܣܬܒܪ ܥܠܬ ܬܟܚܕܬܐ . ܕܡܝܐ ܓܝܪ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܐܠܝܐܝܬ ܡܢ ܝ ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܐܦ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܬܪܝܢ̈ ܝܢܐ̈ ܒܩܢܘܡܐ ܐܡ̇ܪ ܆ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܚܘܝܗ̇ ܝܒܝܫܬܐ ܠܬܬܐ . ܐ̇ ܝܟܢܐ ܫ̇ܠܡXܢ̈ ܕܐܦ ܫܡ̣ܥ ܐܢܫ ܩܠܗ . ܐ̇ܝܟܢܐ ܕܝܢ ܩܢܝܐ ܪܥܝܥܐ ܠܐ ܬ . ܒܪ̇ ܇ ܗ̇ܘ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
Timotheos I., Ostsyrischer Patriarch. Disputation mit dem Kalifen al-Mahdī ܡ̣ܢ ܕܘܝܕ . 18ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡXܝ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܩܘܪܐܢ ܥܒ̇ܕܬ ܕܐܦ ܠܡܬܚܘܝܘ ܆ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ 17ܡܘܫܐ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܒܩܛܣܛܣܝܣ ܡܬܗܘܢܢܝܬܐ ܘܡܠܐܟܝܬܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܕܐܦ ܢܬܚ̇ܫܒܘܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܠܗ̇ܘ ܆ ܚܘܝܒܐ ܐܣ̣ܓܝ̇ܬ ܠܗ ܇ ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX ܗ̣ܘ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܐܡ̇ܪ : ܠܐ ܘܐ ܚܛܗܝܟܘܢ̈ ܦ̇ܪܫܝܢ ܒܝܬ ܠܝ ܕܐܦ ܚܛܝ̣ܬܐ ܇ ܘܦܪܫ̣ܬ̇ ܠܢ ܡܢ ܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
La Polémique Antijulianiste III ܗ̣ܘ ܟܕ ܡܙܕܪܒ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܐܘܕܝ ܒܡܢܬܐ . ܘܐܦܢ ܠܐ ܫܠܝ ܡܢ ܕܐܦ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܫܘܡܗܐ ܡܫܚܠܦܐ ܩܢܐ ܘܝܕܝܥܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܢܒܝܐ̈ ܗܘ ܝܗܒ ܪܘܚܐ ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ ܣܒܪܬܗ ܐܦܩ ܬܐܚܘܕ ܕܐܦ ܕܢܣܒ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ 325 ܒܥܐ ܕܢܚܘܐ ܩܕܡ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܫܠܝܚܘܬܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܝܢ̈ ܡ̇ܢ̇ ܗܢܝܐܢ̈ ܕܝܢ̇ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܕܐܦ ܡܛ̇ܡܐܝܢ ܆ ܐܐ ܕܪܚ̣ܝܡܐ ܗܝ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܇
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܥܘܦܐ ܒܩܠ ܩܝܢܬܗ̈ : ܪܚܡܐ̈ ܡܢܗ ܫܐܠ ܗܘܐ ܀ ܒܬܗܪܐ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܦܪܚܬܐ ܀ ܝܬܝܪܐ ܪܗܛܬ ܕܐܫܐܠ : ܚܢܢܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܕܐܝܬܘܬܗ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܠܐ ܡܬܐܡܪ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܓܘܕܦܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܐ ܐܡ̣ܪ ܘܝܩܕܢܐ ܕܐܦ ¹ܝܘܩܪܐ ܕܦܓܪܐ ܘܛܒܝܥܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܥܙܝܙ
- ܗܕܐ ܫܐܠܬܝ ܢܦܢܐ ܠܝ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܨܠܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ ܕܐܦ ܪܓܝܓܐܐܢܐ ܕܐܚܕܐ . ܘܠܐ ܫܠܝܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܫܟܬ ܠܝ ܠܒܝ ܥܕܡܐ