simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܘܒܪܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ̈ ܠܥܝ ܘܢܝܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܂ ܡܛܠ̣ ܕܐܦ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܘܬ ܂ ܨܠܝ ܡܟܝܠ ܕܥܡ ܬܘܪܨܐ ܕ ܘܠܦܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܫܐ ܡ̣ܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܆ ܕܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܟܡܐ ܕܬܫܐܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ 1 ܕܐܦ ܪܒܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ̣ ܂ ܠܘܬ ܦܠܝܓܘܬܐ ܫܪܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܐܝܟܢܐ
Gannat Bussame. 1: Die Adventssonntage. ܛܘܒܢܐ ܡܪ ܩܘܣ X| ܡܟܬܒ : ܪܫܐ ܠܡ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܫܘܥ ܕܐܦ ܣܒܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܣܒܪܬܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܪܝܬ ܇ ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܦ̣ܓܥܘܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܒܩ ܕܐܦ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܥ̣ܒܕܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܦܥܠܐ̈ ܕܚܨܕܐ . ܥܝܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܟܬܒܐ ܕܐܦ ܚܕܘܓܐ̈ ܘܒܢܝܐ̈ ܕ ܓܢܘܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܐܝܟ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
- ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܕܡ ܕܪܒ ܡܢ ܡܐ ܕܫܘܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܥܠܝܗܝܢ ܕܐܦ ܕܥܒ̣ܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܢܫܝܢ ܗܟܢܐ ܣܓܝ ܣܟܠܝܢ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܒܗ̇ ܒܡܥܗܕܢܘܬܐ ܡܬܥ̇ܣܩ ܐܢܬ ܘܕ̇ܚܠ ܐܢܬ ܇ ܕܕܠܡܐ ܠܐܝܕܟ ܕܐܦ . ܢ̇ܫ̣ܡܥ ܇ ܡ̇ܙܥܩ ܐܦ ܗܫܐ ܦܪܘܩܢ . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܐܝܬܝܟ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses ܒܝܫܬܗ̈ 157 . . . . . . ( XXXIX ) ܛܘܥܝܝ ܒܟܦܘܪܐ̈ 1 ( 1 ) ܕܐܦ . . . . . . . . ( XX ) ܝ ܛܒܐ ܕܝXX ܛܘܒܐ̈ X9X ( X1 ) ܛܒܐ Xܪܝܡܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܦܘܠܓܐ̈ ܝX ܕܐܦ . ܟܬܒܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܝXܟ
- ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܝ ܢܩܪܘܢ . ܕܠܐ ܟܕ ܙܒܢܐ ܢܣ̇ܒ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܕܬܣܝܡܘܢ ܢܡܘܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܓܪܬܟܘܢ ܕܬܪܬܝܢ̈
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܠܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܟ ܡܚܫܢ̈ ܇ 1ܘܩܥܝܢ̈ ܠܟ ܟܕ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ ܕܐܦ ܠܩܘܒܠܟ ܘܡܢܟܬܢ̈ ܠܟ ܢܘܟܬܬܐ̈ ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܗܝ ܨܠܘܬܐ ܠܟܠܢܫ ܐܠܦܗ̇ ܒܪ ܐܠܗܐ ܕܒܥܐ ܟܠܝܘܡ ܢܚܐ ܟܠܢܫ ܕܐܦ ܕܡܠܬܐ ܕܓܘܐ ܗܝ ܘܕܥܬܝܪܐ̈ ܘܕܡܣܟܢܐ̈ ܟܠܢܫ ܢܫܒܘܩ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܠܢܫܐ̈ X ܚܪܫܬܐ̈ ܡܬܚܙܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܇ ܕܟܐܡܬ ܡܓܣܘ ܡܓܣܝܢ ܕܐܦ ܡܕܡ ܆ ܗܘ̣ܬ X ܠܗ̇ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܟܐܡܬ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܐܝܟ
- ܣܗܕܘܬܐ̈ ܡ̣ܢ ܢܒܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܝܬܐ : ܕܠܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܦ ܚܘܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܬܠܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܬܝܢܢ