simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܫܘ̣ ܝ ܒXܝܢܣܐ ܂ ܘܠܘ ܟܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܂ ܩ̣ܢܘܡܐ ܕܝܢ ܇ ܡܫܘ̣ܬܦ ܒܐܘܣܝܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܇ ܐܝ̇ܟܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐܦܩ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܪܫܝܥܐܝܬ ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܡ̇ܥܠܝܢ . ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCI à XCVIII ܐܪܡ̣ܝ ܘܣ̣ܚܦ ܘܡܣܝܒܐ̈ ܚ̇ܘܝ ܐܢܘܢ ܇ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܕܐܦ ܐܪܝܐܢܘ̈ ܘܡܬܟܬܫܝ̈ ܥܡ ܐܠܗܐ X ܒܕܡ̣ܘܬ ܓܘܠܝܕ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ
Gannat Bussame. 1: Die Adventssonntage. ܠܡܚܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܫܪܝܐ ܕܒܘܪܟܐ̈ : ܗܐ ܠܡ ܡܫܬܒܩ ܠܟܘܢ ܕܐܦ ܘܦܘܪܩܢܐ ܓܡܝܪܐ ܡܘܠܟܢܐ ܕܗܫܐ ܠܝܣܪܝܠ ܗܝܕܝܟ ܠܐ ܢܦ̣ܩ ܇
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܢܣXܢܘܪܝܘܣ ܘܝܠܝܢ ܕܒܟܠܩ ܘܢܐ ܐܬ̇ܟܬܫܘ ܇ ܘܝܝ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܙܕܩܐ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܙ X ܕܬܬܘܕܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ܝܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܫܬܡܗ ܐܝܕ ܥܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܂ ܒܣܝܠܝܘܣ ܓܝܪ ܕܐܦ ܩܢܘܡܐ ܕܝܚܝܕ ܐ̣ ܂ ܐܘܣܝܐ ܡܫܬܡܗ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܢܐܡܪ ܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܬܟ̇ܬܪ ܪܘܚ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܠܝXܢ ܡܛܠ ܕܐܦ : ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗ ܠܘܬ ܒܣܪܢܝܘܬܐ ܐܫܬܪܓܠܘ : ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
- ܠܐ ܕܢܫܡܥ ܨ ܒ̇ܐ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܚܝܘܬܐ ܕܐܦ ܕܫܟܝܚܐ ܨܐܕܘܗܝ ܥܒ̣ܕܐ ܠܗ . ܘܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܦܪܫܐ ܠܗ . ܐܝܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܗ̣ܘܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܢܕ̇ܓܠ . ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܕܐܦ ܡܪܢܐܝܬ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܘܥܐ̇ ܠܘ ܚܠܝܡܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ ܆ ܐܢܢܩܐ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܗ̣ܢܘܢ ܆ ܬܒܥܬܐ ܕܦܩܪܘܬܗܘܢ ܝܗ̣ܒܘ ܇ ܟܕ ܫ̣ܪܘ ܠܚܝܐ̈ ܕܐܦ ⁸0ܫ̣ܪܘ ܝXXXX81 ܠܥܘܪܙܠܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܝܕ ܝܘܐܝܠ ܢܒܝܐ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܐ̇ܫܘܕ ܡܢ ܕܐܦ . ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘ . ܕܢܣܒܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ . Xܢ ܐܝܟܢܐ
- ܥܠ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܫܘܪܝܢ ܘܥܘܠܗܘܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܗܓܓܘ ܕܐܦ ܕܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܒܝܫܐ ܫܩܠܝܢ ܐܝܠܝܢ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܢܐ ܢ̣ܛܪ ܒܬܫܥܝܬܗ ܃ ܘܢܚܘܐ ܫܘܝܘܬ · ܙXܝX· ܕܐܦ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܘܕܝܢܢ ܃ ܘܝܐܡܪ ܛܟܣܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܗܘ̇
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܠܐܟܪܐ̈ ܙܪܥܐ ܕܫ̇ܘܚ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܛܡܝܪ ܗܘܐ ܒܩܘܠܥܐ̇ ܂ ܘܠܐ ܕܐܦ ܘܒܙܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡܚܕܐ ܨܒܘܬܐ ܠܡܠܦܢܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ
- ܩܕܝܫ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ ܐܦ ܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܨܒܝܢܟ ܕܐܦ ܨܠܘ ܐܢܬܘܢ ܡܐ ܕܡܨܠܝܢ 130 ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܐܝܟ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions X ܟܝܢܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܡܦܝܕܐ̈ ܕܬܒܝܠ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܕܐܢܫܐ̈ ܇ ³ܐܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܬܢܝܐ ܇
- X⁸ 1X . 5XXXXX . 1 : 26--31 : 2 : 78 ܕܫܠܝܛ ܒܗܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܆ ܦܘܪܢܣܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܗܘ̇ܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ . ܡܛܠ