simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܩܛܠܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܀
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܦܘܪܥܘܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܝ ܦܪܥܬ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܕܫܡܗ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܐܢܬܘܢ
Πρὸς Ῥωμαίους ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܕܐܦ ܒܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܝ
Πρὸς Ῥωμαίους ܡܬܚܦܛ ܐܢܐ ܆ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܕܒܪܗܘܡܝ ܐܣܒܪ
Πρὸς Ῥωμαίους . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܥܠ
Πρὸς Ῥωμαίους ܣܒܪܐ . ܕܐܦ ܗܝ ܒܪܝܬܐ ܬܬܚܪܪ
Πρὸς Ῥωμαίους . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܘܫܥ ܐܡܪ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ
Πρὸς Ῥωμαίους ܠܪܚܡܐ̈ ܕܥܠܝܟܘܢ ܇ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܪܚܡܐ̈
Πρὸς Ῥωμαίους . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ
Πρὸς Ῥωμαίους ܠܚܕܕܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܩܪܒܟܘܢ ܠܬܫܒܘܚܬܗ
Πρὸς Ῥωμαίους ܥܠܝܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܆ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ
Πρὸς Ῥωμαίους ܨܒܘ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܝܒܝܢ ܠܗܘܢ .
Πρὸς Ῥωμαίους ܆ ܚܝܒܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܦ ܒܕܒܣܪ ܢܫܡܫܘܢ ܐܢܘܢ
Πρὸς Ῥωμαίους ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܝ ܩܝܘܡܬܐ ܗܘܬ
- ܡܘܪܢܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܝܦܝ ܐܦ ܡܘܪܢܝܬܝ
- ܒܢܝܡܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܘܬܝ ܡܬܚܫܒܐ ܥܡ
- ܠܟ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܝ .