simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ̈ ܀ 95ܐ܏ܘ ܠܨܠܘܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܠܛܟܣܐ ܕܐܦ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܦܢ ܕܢܐܡܪ ܒܨܠܘܬܐ ܕܫܒܘܩ ܠܢ : ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܠܝܬܝܗܝܢ ܒܢܬ̈ ܕܐܦ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܝX ܕܟܗܢܐ ܩ̣ܪܝܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܒ ܂ ܐܚܪܬ ܐ ܪܢ̈ ܃
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܢܬ̣ܡܨ ܘ ܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܡܛܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܕܡ̣ܘܬ ܩܕ ܫܐ ܕܐܦ ܝ ܡܪ ܐ ܡܘܕܝܢܢ ܃ ܘܡܟܝܠ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܒܣܪ ܇ ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܕܐܘܣܝܐ ܘܕܫܘܒܚܐ ܆ ܗܟܢܐ ܓܝܪ . ܐܦ ܩ̣̇ܕܡ ܗܘܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܦ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܩ̣ܪܐ ܠܡܪܝܐ ܐܚܪܢܐ : ܫܘܬܦܐ ܕܫܡܗ : ܡܛܠ ܟܬ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܗ̣ܘ ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܗܘܝܐ . [X]ܡܢ ܨܗܝܘܢ ܕܒܕܡܘܬ ܟܠܝܠܐ ܕܐܦ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܐܠܗܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܆ ܐܝܟ
Die Briefe 42-58 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I.. ܒܪܐ . 6 , 32ܐܠܐ ܗܕܐ ܐܡܪ̇ . ܕܐܦܢ 17ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕ ܚܕ ܕܐܦ 15ܐܡܪ̈ ܬ : ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ |ܩ |L 293ܒܣܪܐ ܐܝܟ 16ܡܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ³ܨܦܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܒܝܢ 5ܚܪܝܒ ܗܘܐ ܕܐܦ ܕܐܠܗܐẌ ܐܢܘܢ· [2]ܠܒܝ ܘܒܣܪܝ ܆ ܢܦܫܝ ܘܦܓܪܝ . [3]ܗ̇ܝ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܒܐ ܃ ܘܠܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܘܠܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܦܠܐ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܂ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܂ ܝ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܕܘܝܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܫܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ·ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܐܦ ܥܒܕܢܝܐ̈ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡܦܪܫ . ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܚܘܝܬܐ ܂ ܝX ܂ ܓܠܝܬܐ ܆ ܚܙ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܕܡܥܩܒܐ ܕܐܦ ܕܡܣܒܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܣܐ ܐܡܪܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܘܬܦܝܢ ܥXܗ ܇ ܘܢܣ̇ܒܝܢ ܡܢܗ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܥܡܗ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬ ܛܒ̇ܐ ܇ ܐܝܠܝܢ
La vie primitive de S. Antoine conservée en syriaque ܟܝXܝܬܐ̈ ܕܥ ܆ ܒܐܝܪܝܢ̈ ܗܝ ܐܦ ܗܕܐ ܇ ܢܝܒ X ܠܒܢ ܐܝXܝ ܕܐܦ ܠܘܩܒܠ ܣܟܪܘܗܝ ܕܒܫܐ ܐܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܪܓܝܢ ܐܢܝܢܢ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Neuvième base: Du libre arbitre XXXX0 . ܢ . . ܘܬܗܘܢ ܫܘܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ . ܘܥܡ ܕܐܦ ܘܙ̇ܕܩ ¹ܗܘܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܡܘܙܓܝܗܘܢ̈ .
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܩ̣̇ܕܡ ܐܬ ܐܒܠ ܘܐܡ̣ܪ ܇ ܐܫܬܟܚܘ ܒܥܡܐ ܕܝܠܝ ܕܐܦ ܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܇ ܕܡ̇ܛܫܝܢ ܚܒ̣ܠܐ ܕܦܚܗܘܢ ܂ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ
- ܟܕ ܐܒܨܐ ܠܚܪܬܐ ܗܕܐ ܡܣܬܥܪܐ ܠܝ ܐܢ ܡܢ ܓܘܪܐ ܘܐܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܐܦ ܕܡܠܟܐ ܫܪܐ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܕܡܢܘ ܒܛܢܟܝ ܐܘ ܡܢ ܡܢܘ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) Xܐ ܚܫܘܫܐ ܘܚܫܘܫܐ ܕܠܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܢܬܩܪܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܠܐ ܝX ܕܐܦ ܒܚܕ ܦܪܝܘ̤ܦܐ ܠܚܘܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܢܝܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܝܢܢ ܬܬ̇ܘܦ ܠܢ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܘܠܐ ܚܟܡ̇ܝܢ ܇ ܕܐܦ . ܀ ܐܡܪ ܝܢ ܓܝܪ ܆ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܆
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܪܫܝܥܐ ܬ ܃ ܘܡܡܠܠ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ ܇ ܕܐܦ ܀ ܚܘܐ ܗܟܝܠ ܐܘ ܕܥܒ̇ܕ ܣܢܐܓܪܘܬܐ ܥܒܝܐܝܬ X ܙ X ܂ ܡܛܠ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܕܐ ܗܘܘ ܐܣܟܘܠܐ . ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
- ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܕܐܦ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܙܟܪܝܐ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ