simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܚܢܢ ܩܝ̇ܡܝܢܢ ܂ ܘܐܪܡܝ ܝX ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܠ̣ܬܐ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܐܦ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܠܩܝ̇ܡܬܗ ܕܡܪܢ ܡܟܪܙ ܗ̣ܘܐ ܂ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܗܝܡܢ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܝ ܗ̣ܢܝܢ ܢܐܒܕܢ̈ ܠܥܠܡܝܢX ܂ XܢX Xܝ Xܝ XܝXXܝܪܝX ܕܐܦ ܝ ܒܠܥܡ ܩܨܘܡܐ ܂ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܕܢܘܒܕܢ̈ ܠܐܬܘܪ ܘܠܥܒܪܐ̇̈ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ·ܗܢܐ ܡܝܟܐ ܥܢܬܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܪܢܐ ܂ 0ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܂ ܕܐܦ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܡܚܒܠܘ ܡܚܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܝܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܠܗܘܢ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ ܠܡܥܠ ܗܫܐ X ܠܝܬܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܠܓܝܘܢ ܕܐܦܩ ܡܪܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ̈ ܂ ܘܕܡܝܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. [ܦܘܠܘܣ ]ܚܙ̣ܐ ܡܐܢܐ ܕܟܬܢܐ ܕܫܐܒ ܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܝX ܕܐܦ ܒܓܠܝܢܐ ܓܝܪ ܩܒܠܘܗܝ ܕܒܝܬX ܐܕܡ̇ ܂ ܘܐܬܩܒܥ ܒܗܘܢ ܂ 0ܐܝܟ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܒܠܠܝܐ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ ܘܒ̇ܪܐ ܂ ܚܕܐ̣ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܕܡ̇ܐ ܠܗܘ̇ ܕܐܦ X ܂ ܠܢܝܣܢܝܐ ܂ ܙܒܝܐXܝܪ̈ X - ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܢܘܣܦ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܂
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܟܝܢܗܘܢ ܡܬܛܠܩ ܂ ܘܕܢܛܝܪܐ ܗ̣ܝ ܫܘܝܘܬ ܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܕܐܦ ܡܝܐ ܠܪܛܝܒܘܬܗܘܢ ܂ ܘܐܢ ܪܛܝܒܘܬܗܘܢ ܡܬܛܠܩܐ̣ ܂ ܐܢܢܩܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܥܠܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܫ̇ܘܝܐܝܬ ܕ̇ܝܫܝܝܢ ܗܘܝܢ ܀ ܘܐܟܙܢܐ̇ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐ . ܝܬܝܝܢ ܗܘܝܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܇ ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܠ̇ܚܡܐܝܬ ܠܢܘ̣ܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ¹ܐ̣ ܨܡܚ ܇ ܡܥ̇ܛܦܝܢ ܕܐܦ ܠܢܫܐ̣̈ ܐܬ̣ܚܙܝܘ ܘܠܝܩ̣ܝܡܬ ܩ̇ܕܡܘ ܐ̣ ܟܪܙܘ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܠܢ ܟܕ ܒܫ̣ܢܬܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘܝܢ ܘܡܛ̇ܒܥܝܢ ܘܠܘܬ ܐܪܥܐ ܡܨ̣ ܕܐܦ ܫ̣ܒܩܢܢ ܘܫ̣ܩܠܢܝܢ ܇ ܢ̣ܩܩܢܢ ܠܣܐ̇ܡ ܢܡܘܣܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܗ̇ܘ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܟܘܢ ܢܥܕܘܠ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܚ̇ܦܛܘ ܠܢ ܕܐܦ : ܘܢܩܪܘܢܝܗܝ ܠܗ̇ܝ ܕܡܫܡܠܝܐ ܥܕܠܝܐ ܗܘ ܆ ܙܒܢܐ ܗXܘX
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܒܪܢܫܐ ܝ ܫܚܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܢܕܝܢ ܫܪܪܐ ܡܘܕܝܢܢ ܂ ܕܐܦ ܕܓܠ ܒܢ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܂ ܘܠܘ ܫܪܪܐ ܚܘܝ ܐܠܐ ܛܘܥܝܝ ܂ ܘܬܘܒ
- ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܥܙܝܙܝܢ ܡܢ ܕܚܒܪܗ ܡܬܚܙܝܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܕܐܦ ܕܗܢܐ ܬܘܒ ܆ ܕܦܫܝܚܝܢ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܐܘ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥ̇ܝܕܐ . ܐܝܟ
- ܩܘܪܫܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܇ ܘܓܠܝܕܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܗ̣ܘܐ . ܕܐܦ ܝܘܡܐ ܆ ܕܢܣܬܟܠܝܗ̇X ܡ̇ܢ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘ̇ܠܝܬܐ- ܐܝܬܝܗ̇ .
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܢܒܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܕ . ܠܟ ܇ ܕܫܛܝܐ ܫܛܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܘ ܫܡܗܐ̈ ܣܦܝܩܐ̈ . - . - ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܟ ܇ ܗ̇ܝ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܐܒܗܬܐ̈ ܐܠܦܘ ܠܢ . ܕܐܝܟ ܐܪܝܘܣ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܘܣܝܣ̈ ܕܐܦ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܡܛܠ ܕܡܩܝܡܝܢ ܠܝܬܘܘܢ ܇ ܐܝܟܢܐ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܆ ܡܓܙܝܘܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܐ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡܪܝ̣ ܕܐܦ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗ ܝ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܟܘܠ ܒܘܪܟܐ ܟ̇ܦܐ ܠܗ̣ ܐܝܟ ܗ̇̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܕܐܦ ܝX ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܢܫܒܚ ܂ ܡܣ̣ܬܓܕ ܓܝܪ ܘܒܫܡܝܐ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܢ̣ܘܢ ܡܠܝܘ ܕܘܟܬܐ ܪܒܬܐ ܒܥܕܬܐ ܂ ܝܝ ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܕܘܟܬ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ ܕܥܕܬܐ ܐܦ ܠܒܢܝ̈ ܥܕܬ ܐ ܫܚܝܡܐ̈ ܦܪܫܝܢ ܂ ܒܗ̇ܝ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܢ̇ܘܢ ܒܪܚܡܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܬܒܣܡܘ ܂ ܘܗܢ̇ܘܢ ܕܐܡܪ ܕܐܦ ܒܒܣܡܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬ ܐ ܂ ܕܥܢܝܢ̈ ܝ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ 5ܒܬܪܗܘܢ ܃