simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܒܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܢܢܦܩܝܗ̇ . ܒܕܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܡ̇ܪܐ ܕܐܦ . ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚ̣̇ܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢ̣̇ܦܩܝܗ̇ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܢܝܫܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̣ܢ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܢ̇ܝܢ ܕܐܦ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܒܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܐܬܝܕܥ ܃ ܕܬܬܝܕܥ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܡܢ ܐܢܫܐ ܕܥܡܝ ܐܬܟܣܣ ܘܐܬܪܫܐ . ܡܝܟܐܝܠ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܐܦ ܕܝܢ ܕܥܠ ܟܠܡܕܡ ܐܟܣܬܝ̣ܢܝ . ܕܢܐܡܪ ܕܡܛܠܬܟܝ ܩܪܝܒ ܐܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܦ̣ܓܥܘܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܒܩ ܕܐܦ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܢܣܓܘܕ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܕܒܛ̣ܢܬ̇ ܡܢܗ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦ . ܕܐܦ ܠܐ ܩ̇ܢܛ . ܐܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ̇ܠܦX ܦܝܠܐ . ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܠܐ ܩܠܝܠ ܪܓܫܬܐ ܢܣܒ ܕܒܐܝܠܝܢ ܚܝ̇ܐ ܐܬܕܒܪܢ ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܦ ܘܕܟܠܗܝܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܨܦ ܇ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܚܝܝܢ ܒܗ̇ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܗܘܢܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܠܐ . ̣ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ . ܘܠܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܡܬܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܬܟܬܘܫܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ : ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܪܝܢܐ ܘܦܘܫܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
La Polémique Antijulianiste III ܠܐ ܡܕܡ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܫܩ̣ܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܕܐܦ ܩܕܝܫܬܐ : ܟܬܒ ܗܟܢܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܕܢܕܥ ܗܕܐ
- ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܨܠܘܒܐ̈ ܗܘܐ ܐܪܙܢܐܝܬ ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܦ ܒܛܘܦܣܐ ܓܠܝܐ ܓܓܘܠܬܐ ܗܘܬ ܗܝ ܒܥܘܬܐ ܠܗܘ ܙܕܝܩܐ 220
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܨܡ̣ܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܐܒܐ ܐ̣ܡܪ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܐܦ ܕܡܢ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܢ̣ܕܢܚ . ܗ̣ܘ ܕܢ̣ܚ ܒܠܒܘܬܢ̈ . ܐܝܟ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܠܐ -- -- -- ܦܪܥܘܟ XXX ]ܐܚܪܢܐ ܒܩܠܐ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܗܝܢ ܕܐܦ ܡܬ -- -- -- -- ܕܛܝܒܘܬܟ ܡܢ ܒܝܫܘܬܢ ܐܘ ܛܒܐ -- ܛܠܘܡܘܬܝ
- ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܬܐ ܠܡ ܐܢ ܡܩ̣ܝܡ ܣܥܪܗ̣̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ ܕܐܦ ܬܗܘܝܢ . ܐܫܬܐܠܬܝ ܘܡܢ ܫܘܦܪܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܕܣܥܪܐ . ܠܗ̇ܝ