simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܠܝܗܘܕܝܐ̈ X ܓܕܫܬ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ . [6]ܘܕܠܐ ܬܬܪܢܐ ܕܗܫܐ ܕܐܦ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܢ ܫܐܕܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܟ
- ܡܢ ܗܕܐ ܢܥܒܕܝܗ̇ ³ܠܡܠܬܗ ܠܡܬܗܝܡܢܘ . ܕܗܕܐ ܗܝ ܕܝܢ ܘܠܘ ܕܐܦ ܚܙܝܢ . ܥܠ ¹ܗܕܐ ܐܦ ²ܡܫܝܚܐ ܐܢܫܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗ .
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses ܡܢܝ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ]ܕܐܩܝܡ ¹[ܓܒܐ ܒܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܦ ܫܠܡ ܪܒܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܐ ܒܣܕܪܘܗܝ̈ ܐܬܦܪܣܝ ܝX ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܩܕܡ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܃ ܟܕ ܝ· ܂ X ܝ X ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܟܠ ܕܐܦ ܇ ܢܫܬܥܒ̇ܕ ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܂ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܡ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܘܬܟܘܢ ܬܬ̣ܢܛܪ ܐܝܟ X¹ ܕܩ̇ܕܡܢ ܐܡ̣ܪܝܢ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܢܛ̣ܪܘ ܠܫܘܝܘܬ ܢܦܫܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܨܠܝܢ ܚܢܢ
- ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ . ܒܪ ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܗܘܢ : ܘ̇ܪܕܐ̣ ܕܐܦ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܥܗܕܝܢ . ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܠܡܗܝܡܢܘ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܡܐ
- ܠܢ XX ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܡܢܐ ܓܕܫ ܠܢ . ܘܐܢ Xܬܘܒ ܐܝܬ X ܐܢܫܐ ܕܐܦ X⁶ܢܗܡܐ ܡܢܗ XX ܒܦܓܪܢܝܬܐ̈ X⁸ܥܕ ܡܛܐ ܓܙܪ 5ܕܝܢܐ X⁹ܡܛܠ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܝ ܢܬܡܙܓ ܬܡܗܐ ܒܬܗܪܐ ܢܗܘܐ ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܕܐܦ ܗܘ ܟܠܗ ܡܢ ܟXܠ ܢܢ 7ܢܬܗܪ ܒܟ ܡܪܝ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܢܬܡܗ ܒܟ ܬܘܒ
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܡ̣ܦܣܐ ܘܘܬ ܒܚܦܝܛܘܬܘ ܘܒܛ : ܢܢܗ . ܘܟܠܬܘ ²ܬܡܢ ܕܐܦ ܕܪܘܘܡܐ ܢܣܩ ܘܘܐ ܒܗ ܒܛܢܝ̣ܢܐ . ܘܩܒ̇ . ܠܬ . ܚܕܝܐܝܬ . ܡܛܠ
Liber de Unione ܘܡܢܐ ܝܝ ܒܠܨܘ ܠܗܘܢ ܠXܒܕܢܗܘܢ ܃ ܗܐ ܟܦܪܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܠܘ ܕܐܦ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܗܐ ܥܕܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܚܢܢܝܐ̈
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܠܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܒܨ ܝܪܐ ܐܘ ܩܪܝܪܘܬܐ ܇ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܦ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܛܒܬܐ ܕܒܨ ܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܪܒܬܐ . ܡܛܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗܓܓܘܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܘܕܟܠ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ̣ ܂ ܒܝܕ ܗܢܝܢ̈ ܟܕ ܕܐܦ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܃ ܕܬܪ ܨܐܝܬ ܡܢ ܟܘܠ ܓܒܝܢ̈ ܪܪ ܂ ܝܢ ܂ ܗܢܘܢ
- ܗܘ ܐܫܬܢܕ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܘܢܣܒ ܗܘܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܒܪ ܡܪܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܐܦ : ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܒܢܓܕܐ̈ ܘܒܫܢܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܟܡܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII XX ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܢ̇ܗܪܝܢ ܝܗ̇ܒ ܆ ܥܡ ܘܪܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܐܦ . ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܣ̣ܬܟܠ . ܘܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ : ܗ̇ܘ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܢܒܪܘܟ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚܝܘܗܝ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܐܦ ܕܐܦ ܘܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܬܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܪܥܢܝܐ ܐܦ ܫ̇ܡܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܗܕܐ ܢܘܕܥ ܂ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܕܐܦ X0 ܂ Xܘ X X - ܂ Xܘ X X X - ܚܘܝܘXܝ ܝXܢ̇ܘXܝܝXܘܢ ܂ XXܘX
- ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܚܘܝ ܕܕܡܐ ܟܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܀ ܩܥܐ ܒܢܒܝܐ ܕܟܡܐ ܕܐܦ ܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ ܘܠܡܢܐ ܟܝ ܀ ܐܡܪ ܡܪܢ ܐܢܫ ܒܫܪܪܐ ܐܬܩܪܒ ܠܝ :
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܘܕܫܪ̈ XXܘX ܂ XX ܂ ܥܙ ܀ ܘܠܐ ܬܥܠ ܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܀ X ܘXX ܂ X ܂ ܕܐܦ ܗܒܠܢ ܂ ܂ ܂ XܘX ܝ ܂ XX ܂ ܥܘ ܀ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܡܠܬܐ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܡ̇ܠܠܬ ܇ ܒܝܕ ܠܘܚܐ̈ ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܩܠܐ ܕܐܦ ܇ ܘܠܐ ܚܙܘܗ ܚܙܝܬܘܢX . ܘܒܕ ܓܘܢ ܗܕܐ ܕܡܠܐܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܬܦܝܣܝܢ ܚܢܢ ܕܡܬܟܫܠܝܢ ܡܛܠ ܪܡܬ̈ ܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܆ ܠܡܐ ܡܕܡܝܢܘܬܐ ܗܝ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܐܡܬܝ ܓܝܪ