simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܟܕ ܡ̇ܫܬܢܩ ܗܘܐ - ܫܝܘܠ ܢܚ̣ܪ : ܘܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܐܦ ܡܟܝܠ ܐܦ ܫܡܗ : ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܝܕ ܢܓܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘܬ
- ܗ̇ܝ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܛܠܝܬܢ ܒܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܡ̇ܚܘܐ ܇ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܠܐ ܢܣܒܘ ܡܘܠܟܢܐẌ . ܡܣ̣ܬܒܪ ܕܝܢ ܡܟܬܒܢܐ ܆
- ܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܀ ܐܝܟܢܐ ܚܢܢ ܡܫܟܚܐ ܕܐܦ ܕܦܛܪܘܣ ܕܒܡܓܢܣܝܐ ܆ ܟ̣ܬܒ̣ Xܗܠܝܢ ܡܛܠ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ .
- ܒܗܕܐ . ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܇ ܫܘXܐ̈ ܕ̣Xܝܟ ܗܟܪ ܥ̣ܒܕܬܝ ܕܐܦ ܘܥܡ ܫܪܪܐ ܫܘܕܥܬܝ . ܘܩܐܐ ܠܟܝ ܕܠܐ ܢܛ̇ܥܝܟܝ ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ
- ܡܢ ܗܠܝܝܢ ) ܗ̇ܢܘ ( X ܡ̇ܢ ܘܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ ܗܟܝܠ ܓܠܝܐ ܘܝ . ܕܐܦ . ܘܩܕܝܡܐ ܣܪܝܩܐ̈ ܕܥܒܪܝܢ ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܡܬܗܦܟܝܢ . ܝܕܝܥܐ
- ܛܟܣܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܘܝܝܢ ܠܐܘܘܢܐ̈ ܕܐܦ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܐܢܕܝܢ ܐܘܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ̣
- ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ . ܕܬܘܠܥܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܠܐ ܬܡܘܬ ܕܐܦ ܘܡܫܝܡܢܝܬܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܬ̇ܛܠܩܢܐܝܬ ܡܪ̇ܛܠܩ ܒܢܘܪܐ . ܗܕܐ
- ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ . ܛܠܢܝܬܐ ܓܝܪ ܐܚ̣ܝܕ ܗܘܐ ܢܡܘܣܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܇ ܠܝܫܪܪܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܠܢܝܬܐ ܩܕܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܪܫܡܢ̈ . ܐܟܡܐ
- ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ . ܚܝܘܬܐ̈ ܓܝܪ ܗܢܝܢ̈ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܕܡܐ ܕܐܦ : ܗ̇ܝ ܫ̇ܘܝܬ ܒ̣ܢܙܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܥܠܡܐ : ܐܟܡܐ
- ܠܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܟܕ ܓܝܪ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܦܨܚܐ ܥܒ̣ܕ ܕܐܦ ܥܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܘܣܘܟܠܘܗܝ̈ : ܘܬܚܘܡܐ ܩܒܝܥܐ : ܡܛܠ
- ܘܗܕܐ ܫܐܠܬܘܢ ܆ ܕܢܝܐܠ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ ܒܫܘܠܡܘ ܕܚܙܘܐ ܕܥܣܪܐ ܆ ܕܐܦ ܕ ܝܝܐ̈ ܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܐܝܩܘܚܩ̈ ̈ ܠܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܒܠܐ ܡܛܠ
- ܡܠܐ̈ ܕܦܘܫܩܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܆ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ̣ ܢܣܝܡ . ܕܐܦ . ܡܛܠ ܫܘܪܪܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܐܣܬܒܪܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆
- X ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܒ ܘܒܓܘܗ ܕܗܟܠܐ ܐܩܝܡܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ X XX X ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܨܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬ . ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗ̇ܘ
- ܝܥܩܘܒ ܒܗ̇ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܚܘܗܝ ܥܬܝܪ ܗܘܐ . ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܘ ܠܐ ܕܐܦ : ܡܢ ܫܪܫܝܗ̇̈ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܘܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܥܩܪ . ܓܠܝܐ ܓܝܪ
- ܚܟܝܡ ܛܒ ܝܘܚܢX ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛ-ܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘ . ܇ ܡܛܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܗܘܢ . ܗ̇ܝ
- ܗ̣ܝX ܐܘܪܚܐ ܫܪܝܐ : ܡܛܠ ܕܡܬܩܕܫܐ ܝܘܡܢܐ ܒܝܕ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܕܡܠܟܘܬܐẌ : ܠܘܬ ܐܚܝܡܠܟ ܟܗܢܐ : ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܕܘܝܕ :
- ܗ̣ܝ ܐܘܪܚܐ ܫܪܝܐ ܆ ܘܡܟܝܠ ܗ̣ܝ ܬܘܣܦܬܐ ܥܠܬܐ ܬܬܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ : ܘ̇ܝ ܕܒܬܪܟܢ̣ ܐܝܟ ܕܒܫܘܐܠܐ ܬܬܩܪܐ .
- ܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܕܟܝܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܛܥܝܢܝ̈ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܡܐܢܐ̈ ܕܝܘܐܒ ܒܪ ܨܘܪܝܐ . ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ .
- ܫܟܝܒ ܒܐܝܪܦܘܠܝܣ ܆ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܒܢܬܗ̈ ܕܣܐܒ ܒܒܬܘܠܘܬܐ . ܕܐܦ . ܦܝܠܝܦܘܣX ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ̈ . ³ܗ̇ܘ
- ܡܠܐܟܐ̈ ܡܬܬܪܣܝܢ . ܘܚܕܘܬܐ ܘܕܘܨܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬ̇ܦܫܩܢܐ : ܕܐܦ . ܬܫܒܚ̇ܬܐ ܐܡܝܢܬܐ̈- X ܘܬܐܘܪܝܐ ܡܥܠܝܬܐ ܒܗ̇ܝ