simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sermo de Domino Nostro ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܡ ܝܕܥ . ܐܫܬܟܚ ܫܡ̇ܥ ܡܢܗ ܕܟܡܐ ܗ̣ܝ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܚܘܝܗ ܡܪܢ ܠܦܪܝܫܐ . ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܘܒܐܓܘܢܐ̈ X ܕܐܦ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܦܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܐܠܐ ܗܘ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܗܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܬ ܛܘܒܐ̈ : ܘܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XL à XLV ܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܚܪܬܐ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܒܝܐ ܐܢܐ : ܘܐܦܠܐ ܒܪܐ ܕܐܦ ܘܫܘܠܛܢܐ ܝܝ XX XXX ܕܢܒܝܘܬܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ : ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ
- ܬܡܢ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܢܒܘ . ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܐܓܪܦܘܣ ܐܝܟ ܕܐܦ ܘܐܬܐ ܥܠ ܣܦܪܗ ܕܦܪܬ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܫܕܘܐ ܆
Sermones in Hebdomadam Sanctam ܐܢܬ ܬܠܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܝ ܫܠܝܚܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܘܬܢܝܬ ܗܕܐ ܕܐܦ ܕܐܫܝܓܟ ܕܣܓܝ ܥ̇ܕܪܐ ܠܟ ܗܕܐ XXX ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܟ ܡܘܟܟܐ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܕܐ ܗܘܘ ܐܣܟܘܠܐ . ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
De incarnatione ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܘܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܒܗܝܐ ܕܐܦ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ
- ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܬܐ ܠܡ ܐܢ ܡܩ̣ܝܡ ܣܥܪܗ̣̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ ܕܐܦ ܬܗܘܝܢ . ܐܫܬܐܠܬܝ ܘܡܢ ܫܘܦܪܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܕܣܥܪܐ . ܠܗ̇ܝ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܦܘܠܘܣ ܦܫܩ ܠܐܪܥ ܡܘܠܟܢܐ ܒܗ̇ܝ ܢܝܚܬܐ ܕܠܥܠ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܐܦ ܨܝܪܐ ܕܠܦܠܣܛܝܢܝ ܕܠܥܠ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܝܫܘܥ ܪܝܫܝܬܢ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܗ . ܐܝܟ ܥܕܥܐܕܐ ܕܡܛܠܠܐ̈ . ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܒܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ : ܨܒܝܢ ܕܢܘܕܥ ܐܦ ܠܟܘܢ .
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܦܐ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܕܒܪܝܐ̈ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܓܕܫ̣ܬ . ܕܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܕܠܥܠܡܐ ܕܐܦ ܝܕܥܬܗ . ܟܕ XX ܡ̇ܫܬܒܩ ܒܐܝܕܝ̈ ܣܛܢܐ ܡܛܠ ܪܡ̇ܘܬܗ . ܐܝܟ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradiso und contra Julian ܡܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܫܦܐ ܘܩܛܝܢ 8ܫܪܐ ܟܝܬ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܟܠܗ ܒܚܕ ܕܐܦ ܠܓܝܘܢܐ ܕܟܠ ܫܐܕܝܢ̈ ܒܗ ܗܘܘ ܘܠܐ ܝܕܝܥܝܢ̈ X ¹¹ ܕܚܝܠܐ ܗܘ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܡܢܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܢ̣ܦܠܘܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܩܝܢܕܘܢܘܣܐ ܥ̇ܒܕܝܢ . ܗܘܘ ܇
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܒܗܪܣܝܣ̈ ܚ : ܠܕܘ ܕܡܣ . . . . ܬܟܡܢ ܗܘܝẌ ܇ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܐܦ ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܢ ܠܫܐܕܐ̈ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܘܡܟܝܠܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Les Actes de Mār Māri ܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܒܢܘܪܐ ܡܥܒܪܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܕܐܦ ܣܓܕܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܠܟܐܦܐ̈ ܘܠܥܝܢܬܐ̈ ܕܡܝܐ̈ . ܥܕܡܐ
Jean Maron. Exposé de la foi et autres opuscules. ܐܒܐ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܝܠܕܗ . ⁰ܘܗ̣ܘ ܡܕܡ ܕܐܢܫ ܥܠ ܕܐܦ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܐ XX 11ܡܠ̣ܬܐ X X ܘܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܟ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ : ܡܘܕܥܐ ܕܝܢ ܝXXX1 ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܐܦ ܗܘܘ : ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ