simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܘ ܛܘܪܐ ܕܙܝܬܐ̈ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܕܡܢ ܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܪܡܐ̈ ܕܢܬܥܠܐ ܗܘܐ ܘܠܛܘܪ ܙܝܬܐ̈ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܪܙܗ
- ܫܬܐܣܬܐ ܠܥܕܬܐ ܣܡܗ ܠܡܘܢ ܤܛܢܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘܝܬ ܗܫܐ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܠܡܘܢ ܐܬܡܠܠ 487 95 ܫܠܝܚܐ ܓܒܝܐ
- ܐܪܥܐ ܡܪܒܝܐ ܙܪܥܐ̈ ܕܬܣܓܐ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܠܘ ܛܒܬܐ ܗܝ ܟܡܬ ܕܐܦ ܒܗ̇ ܚܘܒܐ ܕܡܩܒܠܐ ܠܗ̇ ܘܡܪܒܝܐ ܠܗ̇ ܘܝܗܒܐ ܦܐܪܐ̈ 45 ܐܝܟ
- ܐܠܘ ܙܟܐ ܘܐܠܘ ܠܐ ܙܟܐ ܦܬܟܪܗ ܪܚܡ ܘܬܩܦ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܗܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܥܝܐ ܪܒܐ
- ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܒܢܝܐ̈ ܬܥܒܕ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐܢܬܬܐ ܥܩܪܬܐ ܘܓܒܪܐ ܕܐܦ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܦܘܡܗ ܕܗܘ ܩܕܝܫܐ 140 ܕܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܗ
- ܗܘ ܢܫܠܚ ܟܘܬܝܢ ܓܪܒܐ ܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܐܬܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܠܒܝܫ ܕܐܦ ܟܢܫܘ ܥܠ ܬܪܥܗ ܘܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬܐ ܗܘܐ ܢܥܡܢ ܐܕܘܡܝܐ 110
- ܬܠܡܝܕܐ ܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܘܢܦܩ ܘܦܓܥ ܒܐܕܘܡܝܐ̈ ܓܢܒܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܘܝ̈ ܚܙܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܕܡܠܐ ܛܘܪܐ ܘܒܥܐ ܠܡܪܝܐ
- ܗܘ ܬܗܪܐ ܗܘ ܠܕܦܪܘܫܝܢ ܟܪܟ ܗܘܐ ܠܫܡܪܝܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܦ 75 ܢܫܠܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܣܥܝܪܝܢ ܠܗ ܘܥܠ ܚܕ ܢܐܡܪ
- ܗܘ ܬܗܪܐ ܗܘ ܠܕܫܡܥ ܠܗ ܢܒܥܐ ܠܘܩܕܡ ܕܠܡܢܐ ܟܝ ܐܣܓܝ ܘܒܥܐ ܕܐܦ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܐܡܪܗ ܗܐ ܡܚܝܢ ܠܝ ܘܡܙܝܥܝܢ ܠܝ 40 ܕܢܐܬܐ ܠܝܠܕܐ
- ܠܣܢܝܐ̈ ܫܘܦܪܐ ܬܠܒܫ ܘ . ܘܪܕܐ ܠܣܢܝܐ ܟܕ ܠܐ ܫܦܝܪ ܡܠܒܫ ܕܐܦ ܠܗ ܠܦܘܡܐ ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܢܙܝܥ ܬܫܒܘܚܬܟ 2 10 ܡܥܕ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ
- ‏ ‏ܐܢܬܘܢ . ܘܚ̇ܙܝܬ ܕܩܐ̇ܡ ܒܪܝܫܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܠܝ ‏ ‏ܓܝܪ ܐܘܪܚܐ ܩܪܬܢܝ ܗܘܬ . ܕܐܥܒܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ
- ܡܢ ܢܨܐ̈ ܝܘܢܐ̈ ܬܥܒܕ ܡܢ ܠܐ ܢܐܬܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܕܨܐܕ ܕܐܦ 45 ܡܢ ܠܐ ܢܪܗܛ ܢܐܚܘܕ ܓܘܣܐ ܒܬܝܒܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ
- ܙܢܝܬܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܟ ܛܒ ܚܒܒܬܗ̇ ܠܥܨܒܟ ܓܝܪ ܐܠܐ ܬܒܝܪܐ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܠܕܠܐ ܫܘܝܢ
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܒܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܗܘ ܕܠܝܬ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܆ ܕܗܘܝܬܘܢ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܘܣܒܐ ܥܡ ܛܠܐ ܝܘܡܬܐ̈ . ܕܐܦ ܥܠ ܛܠܝܐ̈ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܓܕܘܕܐ̈ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ
Κατὰ Ἰωάννην ܗܢܐ ܠܐ ܢܡܘܬ ܆ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܙܙ ܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܠܗ ܂ ܐܬܐ ܕܐܦ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܦܬܚ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܣܡܝܐ : ܢܥܒܕ ܆
- ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܢܚܪܒ ܒܩܪܒܐ . ܘܐܦ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܦܟܪܘ ܕܐܦ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ : ܕܗܟܢܐ ܐܬܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ : ܥܕܡܐ
- ܐܢܬܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܐܦ ܠܘܬܝ : ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܪܚܡܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܢܦܫܟܘܢ : ܡܛܠ
Κατὰ Λουκᾶν ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܣܒܪܘ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ .
Κατὰ Μᾶρκον ܬܡܢ ܐܟܪܙ . ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ . ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܁ ܗܠܟܘ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܁ ܘܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܆