simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܒܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܢܢܦܩܝܗ̇ . ܒܕܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܡ̇ܪܐ ܕܐܦ . ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚ̣̇ܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢ̣̇ܦܩܝܗ̇ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܢܝܫܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̣ܢ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܢ̇ܝܢ ܕܐܦ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܒܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܐܬܝܕܥ ܃ ܕܬܬܝܕܥ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem ܬܐܡܪܬ . ܠܦܘܠܓܐ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܝܐ ܓܠܝܐ ܆ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܐܦ ܘܒܪ ܕܡܘܬܐ . ܣܩܘܒܠܝܐ ܕܝܢ ܠܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟܢܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܦ̣ܓܥܘܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܒܩ ܕܐܦ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܢܣܓܘܕ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܕܒܛ̣ܢܬ̇ ܡܢܗ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦ . ܕܐܦ ܠܐ ܩ̇ܢܛ . ܐܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ̇ܠܦX ܦܝܠܐ . ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
- ܐܢܐ ܐܟܠܬ . ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܪܦܝܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܪܚܡܬܢܝܢ ܡܢ ܐܡܐ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܗܢܐ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܝܠܝ ܘܥܪܢܐ ܕܐܝܕܝ̈ . ܐܟܘܠܘ ܡܛܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܗܘܢܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܠܐ . ̣ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ . ܘܠܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܡܬܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܬܟܬܘܫܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ : ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܪܝܢܐ ܘܦܘܫܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܬ ܠܐܝܕܝ̈ : ܕܡܦܠܓ ܠܛܘܡܣܐ̈ X ܝܕܝܥܐ̈ : ܕܥ ܕܐܦ ܕܠܩܘܒܠܐ : ܗ̇ܝ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܚܘܫܟܐ ܛܫܝܬܗ : ܡܢ ܗ̇ܝ
- ܡܢ ܗܘܢܐ ܒܪܗܛܐ ܩܠܝܠ ܀ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܡܝܐ ܫܘܒܚܗ ܕܐܦ ܀ ܒܗܠܝܢ ܪܗܛܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܟܕܝܢܝܢ ܒܗ̇ : ܒܚܐܦܐ ܪܗܝܒܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܡܪܢ ܐܡܪ ܗܘܐ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗܦܟܐ ܗܘ ܥܒܕܢܢ : ( ܕܠܚܕܕܐ̈ ܗܐ ܕܐܦ ܬܚܒ : ܐܢܬ ܕܠܢܦܫܟ ܪܚܡ ܐܢܬ ܀ ܒܗ̇ ܡܬܡܠܐ ܢܡܘܣܐ : ܐܝܟ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܠܐ -- -- -- ܦܪܥܘܟ XXX ]ܐܚܪܢܐ ܒܩܠܐ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܗܝܢ ܕܐܦ ܡܬ -- -- -- -- ܕܛܝܒܘܬܟ ܡܢ ܒܝܫܘܬܢ ܐܘ ܛܒܐ -- ܛܠܘܡܘܬܝ
- ܬܘܪܐ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܡܫܥܒܕ ܘܡܫܦܠ . ܘܐܝܢܐ ܠܡ ܕܒܡܠܘܫܐ ܕܐܦ ܕܡܬܝܠܕ ܒܡܠܘܫܐ ܕܬܘܪܐ 10 ܥܡܝܠܐ ܗܘ ܘܡܫܥܒܕܐ . ܐܝܟ ܡܐ