simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܟܕ X ܚܒܝܫ ܝXXX 132 ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡ̇ܙܝܥ ܗܘܐ . ܚܫܘܟܐ̈ ܕܐܦ . ܠܡܢ ⁴ܓܝܪ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐ ܩܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢX ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܕܓܢܒܪܐ
- ܨ ܝܕ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܠܒܪܐ ܐܝܬ ܣܟܐ ܐܦ ܠܐ ܠܐܒܐ ܕܐܦ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܡ̣ܪ ܕܒܥܠܡܐ ܗܘܐ ܇ ܐܢ ܨ ܝܕ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܆ ܡܛܠ
La Polémique Antijulianiste III ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܟܕ ܒܥܝܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܐܦ ܐܘ ܒܥܨܬܐ . ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕܝܗ ܫܦܝܪܬܐ X ܘܒܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܠ
La polémique antijulianiste, I: Premier échange de lettres. Troisième échange de lettres. Réfutation des Propositions hérétiques. ܠܦܓܪܐ ⁴ܡܒܨܪܝܢ ܘܡܡܚܠܝܢ . ܕܡܢ ܛܘܪܦܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܕܐܦ ³ܒܠܚܘܕ ܡܫܬܩܠ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܬܘܡ ܥܠ ³ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܗܢܘܢ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܟܕ ܡܕܓܠ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܓܝܪ ܡܚܝܠܘܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܕܐܦ ܡ 13ܡܢܐ ܫ̣ܪܟ ܡܟܝܠ ܠܓܒܐ ܕܣܪܘܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐ̇ܡܪ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܢܐܪܬ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ . ܕܒܐܝܕܗ ܕܐܦ ܥ̇ܡܕܝܢ ܚܢܢ ܘܒܗ̇ ܡܬ̇ܢܩܦܝܢ ܠܐܠܗܘܬܐ . ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ
Commentaire d'Išo‘dad de Merv sur l'Ancien Testament: II. Exode - Deutéronome ܥܕܡܐ ܠܚܝܘܬܐ ܡܬܡܛܝܐܐܟܝܦܘܬܗ . X 0 ܝX ܒܪܡ ܣܘܟܠܐ ܕܐܦ . ܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܠܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܠܢ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܐܝܬܘܗܝ̣ ܕܪ̣ ܡܐ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐXܪܝܢ ܕܢܥ̣ܒܕ ܒ̣ܝܫܬܐ̈ ܆ ܕܐܦ ܠܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܟܕ ܡܬܛ̇ܟܢ ܆ Xܣܐ̇ܡ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܛ̇ܥܐ .
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܂ ܘܘ ܗ̣ܘ ܣ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܡܘܝܚ ܐܠܕܝܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܃ ܕܐܦ ܣܛܝܢܐ ܕܡܘܨܠ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܠܘܬ ܣܘܪܝܣܐ ܡܓܗܕ ܐܠܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ
Πρὸς Ῥωμαίους ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܥܠ ܛܘܒܗ ܕܓܒܪܐ : ܐܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܚܫܒ ܠܗ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܐܦ ܕܡܙܕܩ ܠܚܛܝܐ̈ ܆ ܡܬܚܫܒܐ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܗ ܠܟܐܢܘ . ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܙܪܥܐ ܘܕܡܐ ܝܝ ܒܚܕ ܦܓܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܟܕ ܗܘ̣ܐ̣ ܠܒܪ ܡܢ ܕܐܦ ܂ ܡܬܪܥܝܢܢ ܕܐܬܝܕܥ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܚܕ ܥܡ ܒܣܪܐ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܐܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܪܐ ܡܝܘܬܬܐ ܟܝܬ ܐܘ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܂ ܕܐܦ ܆ ܘܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܬ ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܂ ܢܒܥܐ ܕܝܢ
Dionigi Areopagita. Nomi divini, teologia mistica, epistole: La versione siriaca di Sergio di Rēš‘aynā (VI secolo) ܗ̣ܘ ܪܝܫܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܟܘܠ ܆ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܕܛܒܘܬܗ ܇ ܪܚ̇ܡ ܠܟܠ ܕܐܦ . ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒܦܪܗܣܝܐ̣ ܐܦ ܒܗܕܐ .
- ܩܫܝܫ ܆ ܥܕܟܝܠ ܒܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܕ ܗܠܢ ܐܬ̣ܟܬܒ ܆ ܒܗܘܢ ܕܐܦ ܐܦ ܗ̣ܘ ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܗܪܘܢ . ܛܘܒܢܐ . ܕܝܢ ܝܘܢܢ : ܗ̇ܘ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܚܠܝܐ ܝX ܘܡܪܝܪܐ ܀ 1 ܕܡ̇ܝܐ ܡܠܟܘܬ ܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ ܚܠܝܘܬܗ̇ ܠܐ ܢ̇ܦܩܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܫܬܚܩܬ̇ ܘܐܬܬܫܝܓܬ̇ ܃ ܐܝܟ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I ܒܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܢ̣ܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠܗ ܫܘܪܐ ܂ ܘܒܓܘܗܘܢ ܕܐܦ ܥܡܗܘܢ ܃ ܟܡܐ ܕܒܪܘܡܐ ܕܫܘܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܠܐ ܥܠ ܥܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܘܡܗ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܕܪܡܫܐ ܘܕܠܠܝܐ ܝX ܕܐܦ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܗܘܠܠܐ̈ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܡܥܒܪ ܬܚܘܡܗ ܂ ܐܟܡܐ
- ܗܘ ܒܡܠܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܐܙܥܩ ܠܘܬܟ . ܕܐܡܝܢ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܕܐܦ ܒܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܚܝܬܐ ܇ ܕܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܒܗ̇ ܡܫܡܫܢܐ . ܐܝܟܢܐ
Lettre aux moines de Senoun ܨܝܕ ܐܒܐ ܝܕܝܥ ¹⁵ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܡܫܚܠܦܐ ܓܝܪ ܠܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܠܘܬ ܒܪܐ ܡܫܚܠܦܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ̇ ܡܢ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܢ̇ܕܥ̣
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܠܟܠܢ ܬܗܘܐ ܆ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܇ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܇ XX ܡܕܝܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܕܗ̇ܝ