simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, IV: Isaïe et les Douze. ܫܠܝܚܐ ܪܫ ܝ X1ܝX X . -- ⁴ܕܐܝܬܘܗܝXXX -- ³ܡܛܠ ܕܐܦ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܠܡܐ . ܐܝܟ
- ܒܗ ¹¹⁰ܒܕܝܢ̣ܐ : ܫܘܬܦܐ ¹ܢ ܘܒܪ ܡܘܬܒܐ ܝܢܢ ܘܒܪ ܡܠܟ̣ܐ ܆ ܕܐܦ ܕܐܦ ܐܢܬܘX ܡܬܕܢܘ ⁰ܢ ܡܬܕܝܢܝܢ ¹⁰⁸ܐܢܬܘܢ ⁰⁹ܢ . ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܐܢܚܢܢ ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܝܡ ܕܫ̇ܘܐ ܗ̇ܘ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܐܦ ܩ̇ܕܡܬ ܚܙܬ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܚܐܪܬ ܕܦܘܠܐ ܚܣܝܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܂ ܗ̇ܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses ܛܝܒܘܬܐ XX ܣܢܝܩܐ ܗܝ ܐܦ ܗ̣ܝ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܘܢܐܙܠܘܢ ܢܩܪܘܢ ܕܐܦ 9ܐܦ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܠܐ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܚܣܝܪܐ ܗܝ ܐܝܟܢܐ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܦ ܂ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܥܠܘܗܝ 1ܕܐܠܝܐ ܐܡ̇ܪ- 1ܠܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a ܡܬܡ̇ܠܠܝܢ ܆ ܠܐ ܗܢܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܘܐܦ ܠܐ ܩܠܐ̈ ܕܐܡܝܪܝܢ ܥܠ ܕܐܦ ܝܬܝܗܘܢ . ܘܒܩܢܘܡܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܢܗܝܡܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܚܝܢܝܢ̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ̇ܣܩܝܢܝܢ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܕܐܦ ܗܢܐ ܡܘܟܟܐ ܕܡܛܠܬܢ ܇ ܐܝܟ ܕܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ . ܠܗ̇ܘ
Epistulae Quotquot Supersunt ܐܬܬܢܝܚ ܒܗ̇ ܥܒܘܕܐ ܡܢ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܒܬܐ̣ ܂ ܢܝܚܬܐ ܡܢ ܝ- ܢܡܘܣܐ ܢ ܐ̇ܠܗܐ̈ ܂ ܐܝܟ
- ܠܚܟܝܡܐ̈ ܬܚܝܬ ܓܘܢܝܐ ܣܝܡܐ . ܘܨܝܕ ܣܟܠܐ̈ ܘܒܝܫܝ̈ ܕܐܦ ܫܝܛܢ̈ ܥܠ ܢܟܦܐ̈ ܘܒܣܝܪܢ̈ ܥܠ ܚܟܝܡܐ̈ . ܡܢܬܐ ܗ̣ܝ ܣܟܠܬܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܢ̣ܢܗܪܘܢ ܐܝܟ ܫܡ̣ܫܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܘܗܘܢ : ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܘܬܡܐ . ܐܘ ܩ̣ܡܛܐ . ܐܘ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ : ܗ̇ܢܘܢ
Jacques de Saroug. Six homélies festales en prose ܒܗ X ܒܟܠܝܠܗ ܡܚܘܬܗ̈ XX ܬܘܒX ܪܫܡܝܢ ³ܗܘܘ . ⁴ܠܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܀ 27ܓܕܠܘ ܗܘܘ ܬܘܒ ܟܠܝܠܐ ܕܥܘܙܢܝܐ̈ ܘܣܡܘ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܪܫܗ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܂ ܝ X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܐܢܐ ܡܛܠܬܟ X ¹ܠܐ ܐܫܬܘܩ . ܘܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܠܐ ܐ̇ܫܠܐ . ܕܐܦ ܘܡܙܡܪ ܒܫܘܒܚܐ ܆ ܥ̇ܢܐ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܬܪܗ ܩܕܝܫܐ ܘܐ̇ܡܪ .
- ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܕܡ ܕܫܡܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܚܝܪܝܢ X0 ܗܘܘ ܒܗ . ܗܝܕܝܢ ܣܐܡ ܐܦ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ܥܠܝܢ ܬܪܚܡ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝ̣ܢܐ X ܕܡܫܒܚܬܐ ܗܝ ܠܥܠܡܝܢ . ܕܐܦ ܇ ܐܢܬ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܗܘܢ . ܡܨܝܐ ܓܝܪ ²0ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
- ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܪܗ ܕܥܐܕܐ . ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܨ̣ܡ ܗܘܐ . ܘܡܘܫܐ ܕܐܦ . ܘܗܝܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥ̇ܒܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܚܫܐ ܘܕܩܝܡܬܐ . ܡܛܠ
- ܥܠܠܬܐ̈ ܒܬܪܟܢ ܢܦܢܐ ܐܢܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܟܬ̣ܒ ܠܗ ܕܘܪܐܐ ܒܟܬܒܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܟܬ̣ܒ ܒܗ ܒܕܘܪܐܐ . XX ܐܢ ²⁷ܕܝܢ ܢܨܒܐ
- ܦܓܪܐ ܢܣܒ ܡܢܗܘܢ ܇ ܘܕܐܝܠܝܢ ⁴ ܣܝܒܪ ܘܒܐܝܠܝܢ ܐܬܗܦܟ ܗܘ ܕܐܦ ܙܢܝܐ̈ ܢܡܠܠ ܘܢܪܬܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܘܢܬܬܚܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ̇
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, III. Livre de la perfection, 2me partie (ch. 8-14) ܡܫܝܚܐ ܐܚ̣ܒܢ ܘܐܫ̣ܠܡ X ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ . [84]ܠܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܚܒܝܒܐ̈ . ܘܗ̣ܠܟܘ ܒܚܘ̣ܒܐ ܆ ܐܝܟ
- ܠܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܕܒܪܐ ⁴³³ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܒܙܘܥܗ̇ . ⁴³⁴ ܕܐܦ . ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥܫܝܢܝܢ ⁴³¹ܒܗ̇ ⁴³²ܫܘܚܠܦܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ