simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܥܠ ܟܘܕܢܬܐ ܢܪܟܒܘܢܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܒܥܝܪܐ ܣܓܝ ܡܝܩܪܐ ܕܐܦ ܚܣܕܐ ܘܠܘܛܬܐ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܢ̈ ܐܝܟ ܛܡܐܐ̈ . X33]ܦ̇ܩܕ
Isacco di Ninive. Terza Collezione ܟܕ ܕܗܕܐ ܝܨܦܝܢܢ ܇ ܡܢܗܝܢ ܝ X51ܕܗܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܒܩܢ̈ ܕܐܦ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܇ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬ̇Xܗ ܐܠܗܐ ܀ 6ܐܝܟ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ
- ܚܝܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܪܝܒܘܬܗ̇ ܘܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܗ̇ ܘܡܠܬܗ̇ ܕܐܦ ܆ X ܘܡ̇ܫܠܡܐ . X XX ܢܕܪܗ̇ ܘܦܢ̇ܝܐ ܠܕܘܒܪܝܗ̇̈ ܆ ܥܕܡܐ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum II ܗܟܢܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܪܕܦܝ ܂ ܢ ܗܘܘ̣ ܘܡܬܛܪܕܝ̣ܢ ܡܢ ܕܐܦ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܕܢܨܛܠܐ ܠܓܢܗ ܘܢܓܣ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܘܓܕܫܐX
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܠܐ 1 ܗܠܝܢ ܐܬܢܣܒ ܡ̣ܢ ܡܪ̣ܢ ܂ ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܡ ܪܓܠܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܃ ܕܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܛܠܡܝܢܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒ . . . ܕܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܢܣ̇ܩܡ ܘܢܬܚ̇ܫܒ ܠܚܟܡܬܐ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܪ̣ ܢܚ ܥܠܝܗܘܢ ܆ ܐܦܢ ܡܫܟ ܐܢܫ ܕܡܢܗ ܐܝܟ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܓܢܣܟ ܝܝ ܟܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܃ ܥܒܕܐ ܬܩܪܐ ܕܐܦ ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ ܃ ܕܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘ ܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܗ̇ܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܫܕܪ ܕܢܪܕܘܢ ܩܕܡܘܗܝ̇ ܂ ܕܢܩܪܡܘܢ ܢܥܠܘܢ ܠܟܠ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܐܦ ܫܡ̇ܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܫܒܥܝܢ̣̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
- ܐܢܬܝ ܟܠܫܥ ܕܠܩܘ̣ܒܠܗ . ܠܝܬ ܕܢ̣ܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܦ ܡܢ ܝܪܬܐ̈ ܕܫ̣ܒܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗ . ܗܿܢܘ ܣܢܐܟܝ ܒܫܪܪܐ
Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens ܒܩܢܘܢܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܪܫܝܡ ܠܢ ܆ ܕܠܐ ܫܠܝܛܢ̈ ܢܫܐ̈ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܕܐܦ ܀ ܡܬܚܡܝܢܢ ܗܟܝܠ ܘܡܦܩܕܝܢܢ ܒܫܘܠܛܢܐ ܫܡܝܢܐ ܆ ܐܝܟ
Carmina Nisibena, II ܩܛܠܗ ܣܗܕܐ ܗܘ ܕܢܘܚܡܗ [1 2] ¹1ܕܠܘ ¹ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܦ ܬܚܒܒܝܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܐܬܕܒܚ ܘܠܐ ܕܒ̣ܚ ܓܠܝܐ ܗܝ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܢܒܝܐ ܒܕܘܟ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܥܒܘܕܐ ܂ ܕܡܐ ܪܘܪܒܝܢ ܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܕܐܦ ܘܛܟ ܐܦܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܚܝܠܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܠܡܩXܡܘܬܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ
- ܠܐܚܪܢܐ̈ ܡܥ̣ܬܪܝܢ ܘܡܢ̣ܗܪܝܢ ܒܫܘܦܪܝܗܘܢ̈ . ܠܪܘܫܡܐ ܕܐܦ ܝܗ̇ܘܒܐ ܕܫܘܩܪܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܚܣܝܪܝܢ ܒܡܕܡ ܇ ܘܠܝܢ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ²ܡܢ ܗ̇ ܬܘܪܨܐ ܩܠܝܠ ܕܚܘܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܛܦܝܣܐ ܝܬܡܬܐ ܬܦܘ ܕܐܦ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܆ ܚ̇ܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐ̇ܠܡ ܠܥܠܡ . ܐܠܐ ܫܒܩܗ .
- ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡܪ . ܕܐܢܬ ܗܘ ܟܘܡܪܐ ܠܥܠܡ ܒܕܡܘܬܗ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ ܗܘ ܕܐܡܪ ܠܗ . ܕܒܪܝ ܐܢܬ ܇ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܇ ܐܝܟ
- | ܥܒܕܬ . 48 . ܗܝܕܝܢ ܦܘܩܐ ܛܘܒܢܐ ܩܪܐ ܠܟܠܗ ܩܠܪܘܣ ܘܨܠܝ ܕܐܦ ܠܝ ܓܒܪܝ ܘܐܢܐ ܘܟܠܗ ܒܝܬܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܐܠܗܐ . ܗܿܝ