simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Vie de Sévère par Jean ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ ܆ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܘ . ܒܬܪ ܓܝܪ X ܕܫܠܡ ܆ ܩܒܪܐ ܕܐܦ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܪܐܙܐ . ܣܥܪ-X ܕܝܢ ܗܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܢܬܡܬܚܘܢ ܚܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܛܘܒܬܢܘܬܟܘܢ ܃ ܕܐܦ ܒܐܢܢܩܣ̈ X ܕܫܪܟܐ ܂ ܘܪܒܘ̈ ܟܠܝܠܐ̈ ܩܛܪܬ ܂ ܗ̇ܝ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ 1ܐܝܟ ܕܣܝ̣ܡ ܡܢ ܠܥܠ ܐܘ̣ܕܝܬ ܥܡܢ ܇ ܒܣܪܐ ܚܕ ܕܐܦ ܡܬܟܪܟܢ̈ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܢܦܘܩ ܡܬܥܨܝܢܢ ܂ ܐܢܕܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܘܡܫܪܪܐܝܬ ܢܐܚܐ ܇ ܘܕܠܘܬ ܕܐܪܐ ܕܐܦ ܘܕܟܠ ܟܠܗ ܡܕܒܪܝܐ̈ ܢܬܗ̇ܦܟ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܠ ܡ̇ܨܐ ܗܘ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܥܡܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܒܝܫܘܬܗܘX . ܗ̇ܝ ܕܗܕܕ ܐܕܘܡܝܐ ܆ ܕܐܦ ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܡܪܢܢ ܠܥܠ . X [14]ܠܗܕܕ ¹ܐܫܠܛܗ ܐܠܗܐ ܆ ܥܠ
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܬܝܕܥ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܛܒܬܗ̣̈ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢܢ ܀ XX X5]ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܕܥ
Joseph Ḥazzāyā: Lettre sur les trois étapes de la vie monastique ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ . ܕܙܠ ܐܡ̣ܪ ܠܦܪܥܘܢ . ܘܢܫܕܪ ܕܐܦ ܠܘܬܐܠܗܐ : ܘܢܫ̇ܪܘܢ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CXIII à CXIX ܡܢ ܒܬܪ ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܇ ܡܢܗܘܢ ܕܫܘܘܕܥܐ̈ ܒܝܬܝܐ̈ ܕܐܦ ܢܗ̣ܦܟܘܢ ܢܬܢܣܟܘܢ . ܪܚܡܐ̈ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܛܥܝܘܬܐ ܇
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ ܇ ܡܨ̣ܐ ܗܘܐ X· 2ܝ · ܠܡܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܓܠ̣ܐ ܠܢܒܠܚܘܕܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܛܠ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts X ܠܕܝܣܩܘܪܘܣ ܚܣܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܆ ܠܚܘܫܒܐ ܕܐܦ ܫܦܝܪܐ ܕܥܕܬܐ ܡ̇ܣܓܦ . ܬܕܥX ܕܝܢ ܚܣܝܘܬܐ X ܕܝܠܟ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܡܪܢ ܐܠܦܢ ܕܢܒܥܐ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܡܚܪܪܝ̈ ܡ̣ܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܂ ܕܐܦ ܂ ܘܡܠܦ ܠܢ ܕܢܒܥܐ ܡܢܗ ܂ ܟܠܗܝܢ ܕܠܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܂ ܘܐܟܙܢܐ
Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre: version syriaque inédite du texte grec perdu ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܬܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ ܡܫܬ̇ܡܗ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘ . ܕܡܛܠܬܢ ܐܙܕܩ̣ܦ : ܐܝܟܢܐ
- ܗ̣ܢܘܢ ܒܡܠܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܇ ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܐܦ Xܢܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܘܬܗܘܢ ܆
- ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܝܪܢ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗܝܢ ܕܐܦ ܕܡܢܗܝܢ ܐܒܐ ܥܒ̣ܕ ܘܡܢܗܝܢ ܚ̇ܙܐ ܗܘ ³ܘܡܕܡܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ
- ܠܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܫܒ̇ܩ ܠܗ ܠXܗܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܥܠܘܒܘܬܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܦ ܕܫܦܝܕ̇ ܐܦ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܛ̇ܦ ܠܗ ]ܡܢ [ܐܝܕܝ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
- ܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܇ ܪܕܬܗX ܠܒܪܒܪܝܐ ܇ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܆ ܒܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܩܨܘܡܐ ܗ̇ܘ
Commentaire du Livre d'Abba Isaïe (logoi I-XV) X ܡܢX ¹ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܒܘܣܡܐ ܘܒܕܘܟ ܒܘܣܡܗܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܣܘܩܐ̣ ܐܟܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܐܪ ܐܬܥܡܪܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܬܩܢܬ . ܟܕ ܕܐܦ . ܒܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܫܒܬܐ ܡܐܬܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܘܕܥ . ܐܡܬܝ
- ܠܟ ܗܘܬ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܐܒܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܡܬܝ . ܀ ܗܘ ܕܐܦ ܐܚܨܦ ܠܨܒܘܬܐ ܗܕܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܫܘܬܦܘܬܐ . ܐܟܡܐ