simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܒܗܢܐ ܒܣܐ : ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܡܢܬܐ ܕܐܦ . ܟܠܝܘܡ ܫܩܘܠ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܆ ܘܠܐ ܬܣܥܐ ܠܡܣܒܥ ܣܓܝ . ܘܐܝܢܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܕܡܥܐ̈ ܣܓܝܐܝܬ X X ܫܦܥ̇ܬ . [13]ܟܣܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐܩܒܠ . ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܝ ܪܡܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܝܬܝ ܗ̇ܘܝܬ ܆ XXX X |XXX|³ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܠܣܘܓܐܐ ܝ ܂ ܕܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܘܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܦ ܩܕܝܫܬܐ ܃ ܬܓܡܐ ܢܟܦܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܃ ܓܠܝܐ ܗܝ̣ ܐܦ ܠܟ ܐܝܟ
Chronicon Pseudo-Dionysianum vulgo dictum I 1]ܗܪܟܐ ܝ XܠܘܬܢX 2ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܕܐ̣ܡܪ ܠܢ̣ ܕܐܦ ܂ ܘܢܫ̣ܪܐ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܂ X ܘܓܠܝܢܘܗܝ̈ [ܐܦ ܥܡܟܘܢ ܂ ܡܛܠ
Les cinq recensions de l’Ascéticon syriaque d’abba Isaïe. II. Édition des logoi XIV-XXVI. ܚܢܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܇ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ²⁵ܡܨܠܝܢ ܚܢܢ ܠܐܠܗܐ̣ ܒܙܒܢ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܡܕܒܚܐ̣̈ ܚܕ ܠܐܠܗܐ ܘܚܕ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܒܚܕ ܒܝܬܐ ܇ ܐܝܟ
- ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܝܬ ܩܕܝܫܐẌ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ ܪܒܘܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܝܢX ܆ ܕܐܦ . ܟܕ ܐܦ ܐܚܘܬܗ̈ ܡܫܡܫܢܝܬܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܝܠܝܝܢ
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܗ̣ܘ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܬ̣ܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܥܠ ܕܐܦ ܡ̇ܪܝܪܬ ܐ ܫܩ̣ܠܗ̣ ܘܐ̇ܥ̣ܠ ܩ̣ܪܗܝ ܩܕܡ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܐܪܙܢܝܬܐ̈ ܡܠܦܢ̈ ܃ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܡ ܕܐܦ ܆ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐ ܬ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܘܕܚܐܪܘܬܐ ܫܟܢ ܃ ܐܟܡܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI ܠܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܩܡ ܢܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܙܟܘܬܐ ܢܚܙܐ ܆ ܒܗ ܟܕ ܕܐܦ ܡ̣ܙܝܥ ܠܗ̇ ܠܝܡܝܢܗ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܝܬܐ : ܘܪܐ̇ܓ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
- ܠܗ ܠܗܘ̇ ܐܟܣ ܕܣܪܝܩܐܝܬ XX X14ܡܦܩܩ ܗܘܐ . ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܐܦ ܒܬܪܝ . ܠܘܩܕܡ ܗܟܝܠ̣ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܐܠܦ . ܒܬܪܗ̇ ܕܝ̣ܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܘ . ܦ̣ܪܥ ܘܐܟܣ ܐܢܘܢ ܕܡܥܘܠܝܢ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܒܝܢܬ ⁹⁹ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܐ . ܕܠܗܘܢ ܡܫܡܗ ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗܘ ܫܠܝܚܐ ܡܟܘܪܢ ܩ̇ܢܛ ܗܘܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ . ܕܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܕܕܠܡܐ ܕܐܦ ܒܬܪܥܝܬܢ ܇ ܓܝܪܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܚܢܢ ܥܡ ܣܛܢܐ . ܐܝܟ
La polémique antijulianiste, II.A: Le Contra additiones Juliani ܡܢ ܗܪܟܐ ܬܬܝܕܥ . ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܫܐ ܟܝܢܗ ܕܒܣܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܐܦ . ܢܩ̇ܒܠX . --⁸ܗ ܕܝܢ ܘܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܝܠܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܕܣܘܢܗܕܣ X X ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܥ : ܕܐܦ ܢܨ̣ ܛܠܐ ܇ ܘܢ̣ܪܪ̣ܐ ܘܢܫ̇ܬܦܥ ܒܟܠ̈ ܥܕܢܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Homiliæ S. Isaaci, Syri Antiocheni. ܥܕܡܐ ܠܗܠܟܬܐ̈ : ܡܢܐ ܘܚܫܒ ܥܠ ܐܢܫܐ ܀ ܗܘܝܘ ܠܡ ܚܙܐ ܕܐܦ ܡܢ ܣܘܠܐܢܐ ܀ ܫܡܥ ܠܐܝܘܒ ܟܕ ܡܫܬܥܐ : ܡܚܫܒܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ .
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܡܢܗ̇ ܕܡܟܣܢܘܬܐ ܬܫܟܚܘܢ XX ܠܡܨܛܠܝܘ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܕܐܦ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܕܥܘܠܐܝܬ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܐ ܂
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܕܘܝܕ ܠܘ ܕܘܝܕ ܢܗܘܐ ܘܫܐܘܠ ܘܐܒܫܠXܡXX ܘܟܠܚܕ ܡܢ ܕܐܦ ܐܚܪܝܢ ܚܠܦܝܗܘܢ ܣ̇ܐܡ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܡܢܐ ܗܝ ܟܠܝܬܐ ܇
- ܠܐ ܪܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܠܘܩܐ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܕܠܘ ܕܐܦ . ܣܦܩܐ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܗܢܐ ܥܢܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ .
Historiae Ecclesiasticae (Tertia Pars) ܡܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܝܘܠܝܢܐ ܀ ܝX ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܃ ܘܫ̣ܕܪܘܢ ܠܘܬ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܘܢܓܝܢܐ ܐܦܣܩܦܐ ܇ ܘܢܫ̇ܬܕܪ ܠܬܡܢ ܂ ܡܛܘܠ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܟܠ ܥ̣ܘܠܐ ܕܐܡܐ ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܐ ܠܗ ܇ ܘܐܦܢ ܗܕܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܐܦ ܠܗܐܡܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ ܐܦ ܒܪܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܘܝܠ̣ܕܐ ܆ ܐܝܟ