simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܐ ܐܒܗܝܢ̈ ܐܝܠܝܕܝܢ ܗܘܘ . ܡܠܟܬܐ ܐܡܪܬ ܒܡܫܝܚܐ ܝܡ̇ܝܐ ܕܐܦ ܐܙܕܩܦ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܝܕܥ̇ܐܢܐ ܡܪܬܝ ܡܛܘܠ
- ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܗܢܝܢ ܕܐܦ ܐܟܠܝܬܘܢ ܘܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܕܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢ 15 ܐܝܟ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
- ܒܗܢܐ ܒܣܐ : ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ ܡܢ ܠܥܠ ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܡܢܬܐ ܕܐܦ . ܟܠܝܘܡ ܫܩܘܠ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܆ ܘܠܐ ܬܣܥܐ ܠܡܣܒܥ ܣܓܝ . ܘܐܝܢܐ
- ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܝܬ ܩܕܝܫܐẌ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ ܪܒܘܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܝܢX ܆ ܕܐܦ . ܟܕ ܐܦ ܐܚܘܬܗ̈ ܡܫܡܫܢܝܬܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܝܠܝܝܢ
- ܠܗ ܠܗܘ̇ ܐܟܣ ܕܣܪܝܩܐܝܬ XX X14ܡܦܩܩ ܗܘܐ . ܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܐܦ ܒܬܪܝ . ܠܘܩܕܡ ܗܟܝܠ̣ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܐܠܦ . ܒܬܪܗ̇ ܕܝ̣ܢ
- ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܕܣܘܢܗܕܣ X X ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܥ : ܕܐܦ ܢܨ̣ ܛܠܐ ܇ ܘܢ̣ܪܪ̣ܐ ܘܢܫ̇ܬܦܥ ܒܟܠ̈ ܥܕܢܝܢ . ܐܝܟܢܐ
- ܠܐ ܪܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܠܘܩܐ ܡܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܕܠܘ ܕܐܦ . ܣܦܩܐ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܗܢܐ ܥܢܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ .
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
- ܗ̣ܢܘܢ ܒܡܠܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܇ ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܐܦ Xܢܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܘܬܗܘܢ ܆
- ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܝܪܢ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗܝܢ ܕܐܦ ܕܡܢܗܝܢ ܐܒܐ ܥܒ̣ܕ ܘܡܢܗܝܢ ܚ̇ܙܐ ܗܘ ³ܘܡܕܡܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ
- ܠܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܫܒ̇ܩ ܠܗ ܠXܗܘܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܥܠܘܒܘܬܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܦ ܕܫܦܝܕ̇ ܐܦ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܛ̇ܦ ܠܗ ]ܡܢ [ܐܝܕܝ̈ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ
- ܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܇ ܪܕܬܗX ܠܒܪܒܪܝܐ ܇ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܆ ܒܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܩܨܘܡܐ ܗ̇ܘ
- ܠܟ ܗܘܬ ܒܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܐܒܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܡܬܝ . ܀ ܗܘ ܕܐܦ ܐܚܨܦ ܠܨܒܘܬܐ ܗܕܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܫܘܬܦܘܬܐ . ܐܟܡܐ
- ܠܗ̇ ܢܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܚܒܝܒܐܝܬ ܀ ܚܙܗ̇ ܕܟܦܝܦܐ ܕܐܦ ܗܘܐ ܀ ܚܙܗ̇ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܐܢܬܬܐ ܕܟܐܒܐ̈ ܘܨܠܐ ܨܐܕܝܗ̇ :
- | ܠܐ ܦܬܓܡܐ ܝܗܒܝܢ ܠܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܠܗܘܢ . 67 . ܛܪܝܢܘܣ ܐܡܪ ܕܐܦ ܛܒ ܘܡܝܬܪ ܐܢܬ ܟܝ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ | ܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ
- ܐܠܗܐ̈ ܠܡ ܕܗܢܘܢ ܐܟܝܢܘܗܿ ܠܡ ܠܒܪܝܬܐܼ . ܒܙܒܢ ܠܡ ܗܘܼܐ ܕܐܦ ܘܕܕܝܘܐ̈ ܚܝܠܐ ܚܣܝܢܐ ܕܒܦܘܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܠܐ ܡܬܦܫܿܩ .
- ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗ̣ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܆ ܕܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܕܐܦ . Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܟܣܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢ . ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆
- ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘ̇ܥܒܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܐܝܬܘܘܝ ܘܘܐ ܆ ܕܫܡܗ ܕܐܦ ܐܬܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܕܨܘܦܢܝܐ̈ . ܐܬܬ̣ܠܡܕ ܕܝܢ ܡܢ ܓܒܪܐ
- ܚܡܪܐ ܫ̇ܩܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܬܪܥܝܢ̈ ܠܐܘܙܢܐ ܘܢ̇ܦܩܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܚܝܡܐ̈ . ܘܝܕܝܥ