simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, VI: Psaumes ܥܠ ܚܙܩܝܐ X X X 397ܘܙܘܪܒܒܠ X ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܠܘ ܢܘܟܪܝܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܥܝܕܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
- ܫܠܝܚܐ̈ ܟܕ ܐܬܓܒܝܘ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܦܫܝܛܝܢ ܕܐܦ ܐܪܙܝ̈ ܐܠܗܐ . ܘܗܝ ܐܫܬܘܝܬ ܠܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ . ‏ ‏ܐܝܟ
De incarnatione ܠܢܦܫܐ ܘܠܗܘܢܐ ܚ̇ܙܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܟܠܗܝܢ ܡܙܝܥ ܒܒܪܝܬܐ ܕܐܦ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܣܘܢܩܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܠܕܒܒܐ ܢܐܠܗܘܢ ܃ ܘܨܐܕܘܗܝ ܢܐܙܠܘܢ ܠܡܒܥܐ ܩܨܡܐ ܕܐܦ ܃ ܕܗܢܐ ܝ- ܝ ܂ X · ܟܠܗ ܐܬ̇ܪܚܩܘ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܐ ܐܡ̣ܪܘ ܘܠܐ ܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܕܐ ܡܬܘܡ . ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ ܕܐܦ . ܘܕܠܐ ܩܢܘܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܫ̇ܪܪܘ
- ܗ̣ܘ ܠܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܢܫܬܘܬܦ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܚܙܝܐ̈ ܕܐܦ XܫXܬ ܝܘܡẌ 1ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܝܐ ܕܐܬܠܝܛܐ̈ . ܚܝܒ ܗܘ
- ܠܪܛܘܢܝܐ ܐܬܐ ܘܠܓܘܕܦܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܝܬ ܟܐܒܐ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܕܐܦ ܘܥܩܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܘܡܢ ܥܙܝܙܘܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܆ ܐܝܬܐܡܬܝ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide ܗܝ ܕܡܘܬܗ ܗܝ ܘܛܠܝܬܐ ܒܛܒܥܐ ܣܠܩܬ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ⁷ ܒܫܥܝܐ ܕܐܦ ܫܛ ܢܡܘܣܐ ܘܒܛܡܐܘܬܗ ܩܛܠ ܠܢܙܝܪܐ ܘܫܩܠ ܗܘܐ ܐܢܬܬܐ
- ܡܬܚܙܐ ܠܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܐܦ ܥܬܝܕ ܕܢ̣ܬܚܙܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܛܘܦܣܐ̈ ܕܪܪܐ̈ ܘܕܠܘܟܝܬܐ ܚܝ̇ܘܝ ܇ ܡܚܘܐ . ܒܗܠܝܢ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܢܬ̣ܡܨ ܘ ܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܡܛܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܕܡ̣ܘܬ ܩܕ ܫܐ ܕܐܦ ܝ ܡܪ ܐ ܡܘܕܝܢܢ ܃ ܘܡܟܝܠ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܒܣܪ ܇ ܐܝܟܢܐ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate ]ܐܠܗܐ-- -- X[ ܓܠܐ ܥܠ ܣܪܐ ܕܐܬܬ ܓܒܪܐ ܗܝ ܗܟܢ ܐܦ ܬܢܢ ܒܪ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܢܟ̇ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ̈ XX ܕܢܫܐ̈ ܟܢܝܟܬܐ̈ 18ܘܐܝܟܢ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܩܕܫܘܬܟܘܢ ܬܬܟܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܂ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܓܝܪ ܘܡܦܣ ܐܢܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܡܪܢ ܃ ܘܝ̇ܕܩ ܕܝܢ
- ܠܢ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܬܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܕܘܝܐ ܗܘ̇ ܗܘܬ . ܐܦ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܡܠܝܬ ܛܘܒܐ̈ . ܢܠܒܫ ܘܢܐܬܐ . ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܟ̇ܠܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus. Troisième base: De la théologie ܘܡܛܠ ܐܒܐ ܣܘܓܐܐ ܕܐܝܟ ܗ̣ܠܝܢ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܪܘܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܡܟܟܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܡܝ̣ܪܐ . ܒܗ̇ܝ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܬܠ ܂ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܂ ܗܘܕܝܐ̈ ܗܟܝܠ ܐܘ ܒܕܠܐ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܕܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܬܢܣܒ ܥܒܕܗ ܃ ܂ X X
- ܠܘܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ̈ ܗܘܘ ܒܡܫܟܢܐ X⁸ܕܣܗܕܘܬܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܢܗ̇ ܡܢ ܥܕܬܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܬܬܪܣܝܢ . ܐܟܙܢܐ
Philoxène de Mabbog. Commentaire du prologue johannique (Ms. Br. Mus. Add. 14, 534) ܦܘܠܘܣ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ X ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ⁵ ܐܫܩܝ . ܠܐ ܠܡ ܕܐܦ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܓܒܪܐ̈ ܕܗ̣ܘܘ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܒܪܘܚܐ . X 1X0ܗܕܐ̣
Homélies anonymes du VIe siècle: Dissertation sur le Grand-prêtre, Homélies sur la pécheresse I, II, III ܗܢܘܢ ܟܕ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܘܘ ܒܟܝܢܐ ܐܫܬܘܝܘ ܠܚܝܐ̈ ܡܝܘܬܐ̈ . ܕܐܦ ܗܘܐ . ܕܢܗܘܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬ ܚܢܘܟ ܘܐܠܝܐ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Posterior) ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܐܨܛܠܒ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܆ ܘܠܐܠܗܘܬܐ ܕܐܦ ܂ ܘܟܕ ܝ ܗܟܢܐ ܡ̇ܟܪܙܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܡܣ̣ܟܠܝܢܢ ܂ ܡܛܠ