simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܠܒܥܝܪܐ ܡܠܬܐ ܬܬܠ ܦܬܚ ܠܝ ܐܢܬ ܦܘܡܝ ܕܐܢܐ ܣܟܪܬܗ ܒܥܘܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܠܥܕܝܟ ܒܙܒܢ ܡܠܠܬ݀ ܐܦ ܐܬܢܐ ܕܢܕܥ ܟܠܢܫ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ
- ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܨܐ ܡܦܝܣ ܠܝ ܕܒܬܘܠܬܐ̈ ܠܐ ܝܠܕܢ̈ ܥܝܪܐ ܚܘܒܗ ܕܐܦ ܨܒܐ ܡܪܝܡ ܙܥܬ ܠܝ ܡܪܝ ܘܐܣܬܪܕܬ ܘܟܕ ܕܚܠܐ ܐܢܐ ܠܐ ܡܫܪܢ .
- ܡܪܢ ܡܠܦ ܠܢ ܒܚܟܡܬܐ ܘܐܡ̇ܪ X ¹ܗܟܢܐ ܇ ܪܕܝ ܒܪܟ ܡܛܠ ܕܢܗܘܐ ܕܐܦ . ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܝܘ ⁰ܡܚܝܢ ܢܢ ܐܢܬܘܢ X ¹ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
- ܒܫܡܝܐ ܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܫܪܐ ܘܐܣܪ 488 115 ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܕܐܬܡܠܝ ܕܐܦ ܡܪܢܐܝܬ ܫܡܥ ܗܘܐ ܕܢܦܩ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ
- ܠܐ ܗܫܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܬܘܕܥ ܠܗ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܫܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܕܐܦ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܗܕܐ ܗܝ ܐܦ ܠܐ ܗ ܫܐ ܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܣܬ ܓܪ . . ܡܛܠ
- ܠܐ ܡܬܟܬܒܢ̈ . ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ̈ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܀ XXXII XܢX ܕܐܦ ¹⁰ܬܫܥܝܬܗܝܢ . ¹¹ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܦܣܣ . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܡܛܠ ܗ̇ܝ
- Xܥܡܢܘܐܝܠܝ ܒܥܒܪܝܐ ܚܕ ܗܘ ܫܡܐ X⁶ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܗ . ܘܡܐ ܕܐܦ ܠܗ ܠܣܘܪܝܝܐ ܡܬܦܠܓ ܠܗ ܠܫܡܗܐ̈ . ܠܐ 0 ܡܙܛܡܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܛܠ
- ܗܘ ܠܥܘܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܕܢܩܢܐ ܡܢ ܥܢܝܢܗ ܕܪܒܐ ܕܐܦ ܢܦܫܟ ܝܡܐ ܠܪܒܗ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡܠܐ ܚܟܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܦܘܫ
- ܗܝ ܚܛܝܬܐ ܚܕܐ ܗܝ . ܐܦܢ ܡܦܠܓܐ ܒܐܣܟܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܡܢ ܕܐܦ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܚܫܑܐ̈ ܫܘܚܝܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ
- ܒܗܘܢ ܬܐܠܦ ܆ ܕܐܚܘܗܘܢ ܐܢܐ ܕܗܢܘܢ ܕܣܝܒܪܘ ܫܢܕܝܟ̈ . ܟܕ ܕܐܦ ܕܐܚܝ̈ . ܒܥܝ ܗܟܝܠ ܒܨܢܥܬܟ̈ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܫܢܕܐ̈ ܚܕܬܐ̈
- ܠܚܟܝܡܐ̈ ܬܚܝܬ ܓܘܢܝܐ ܣܝܡܐ . ܘܨܝܕ ܣܟܠܐ̈ ܘܒܝܫܝ̈ ܕܐܦ ܫܝܛܢ̈ ܥܠ ܢܟܦܐ̈ ܘܒܣܝܪܢ̈ ܥܠ ܚܟܝܡܐ̈ . ܡܢܬܐ ܗ̣ܝ ܣܟܠܬܐ
- ܗܕܐ ܪܒܐ . ܘܐܢ ܨܒܝܬ ܕܬܕܥ ܣܒ ܟܬܒܝ̈ | ܪܘܚܐ ܘܕܥ ܡܢܘ ܕܐܦ ܠܐ ܡܬܒܩܐ ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܠܟ ܗܕܐ ܕܬܩܪܝܘܗܝ ܙܩܝܦܐ
- ܣܓܝܦܝܢ ܒܓܘܫܡܝܗܘܢ̈ . ܘܣܓܝܐܝܢ ܢܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܠܡܚܠܛ ܕܐܦ ܕܛܒ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܨ ܥܪܝܢ ܘܡܣܟܢܝܢ̈ . X ܣܓܝ̇ܐܐ X ¹ܕܝܢ
- ܗܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܢ ܢܝܢ ܓܝܪ ܡܪܢ ܐܬ̣ܐ ܘܫ̣ܪܢ ܡܢ ܗܢ̇ܘܢ ܕܐܦ 0 ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܢܝܚܐ ⁰ܝܢ ܐܝܟ
- ܥܠ ܐܒܐ ܡܫܬܩܠܐ ܗܝ ܒܚܘܫܚܐ ܗܢܐ ܕܡܠܬܐ . ܕܒܐܠܗܐ ܗܘ ܠܡ ܕܐܦ ܪܘܚܐ ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ . ܐܦ ܥܠ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܒܗ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܚܘܐ .
- ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܩܝܡܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܣܒܪ ܇ ܕܗܘܝܐ ܠܟܠ . ܕܐܦ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܆ ܡܛܠ
- ܠܐ ܕܝܘܐ̈ ܩܝܡܝܢ ܩܘܕܡܝܗ̇ ܡܐ ܕܡܬܕܢܚܐ ܀ ܒܫܐܕܐ̈ ܓܥܪܐ ܕܐܦ ܩܪܒ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܟܒܘܫ ܚܣܢܐ̈ ܪܡܐ̈ :
- ܐܪܥܐ ܠܐ ܡܬܩܢܬܐ ܐܬܒܪܝܬ ܗܘܬ ܘܥܠ ܕܢܛܝܪ ܗܘܐ ܫܘܦܪܐ ܕܐܦ ܒܬܚܘܡܝܗܘܢ̈ ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܡܠܝ ܥܒܕ ܠܪܩܝܥܐ ܟܕ ܥܒܕ ܠܗ ܐܝܟ
- ܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗܘܢ ܒܩܠܐ̈ . ܒܗܘ̇ ܓܝܪ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܦܠܐ ܕܐܦ ܛܘܪܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܝܬܐ ܠܗ ܠܡܨ ܥܬܐ . ܠܩܠܐ ܗܘ̇ . ܕܡܝܐ ܓܝܪ
- ܥܠܝ . ܣܒܐ ܝܩܝܪܐ . ܗ̇ܘ X ܕܟܕ ܛܒ¹X¹ ܙܗܐ ¹X²ܗܘܐ ܕܐܦ . ¹⁴ܒܚܛܗܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܡܫܬܘܬܦ . ¹X⁰ ܘܐܦܢ ܟܐܝܢ . ܐܝܟ