simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܝܕܥ̇ܐܢܐ ܡܪܬܝ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܒܗܝܢ̈ ܐܝܠܝܕܝܢ
- ܕܡܪܢ 15 ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܒܗ
- ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ
- ܣܓܝ . ܘܐܝܢܐ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܒܣܐ :
- ܬܪܬܝܢ̈ : ܐܝܠܝܝܢ ܕܐܦ ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܝܬ ܩܕܝܫܐẌ
- . ܒܬܪܗ̇ ܕܝ̣ܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܗܘ̇ ܐܟܣ
- ܥܕܢܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܬܦܐ̈
- ܗܘܐ ܒܗ . ܕܐܦ ܠܐ ܪܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ
- ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ . ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ
- ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܘܬܗܘܢ ܆ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܡܠܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ
- . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ
- ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ
- ܕܝܠܗ ܕܩܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ ܇
- ܫܘܬܦܘܬܐ . ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܠܟ ܗܘܬ ܒܒܢܝܢܐ
- ܘܨܠܐ ܨܐܕܝܗ̇ : ܕܐܦ ܠܗ̇ ܢܦܬܚ ܬܪܥܐ
- . ܐܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦ | ܠܐ ܦܬܓܡܐ
- ܠܐ ܡܬܦܫܿܩ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ̈ ܠܡ ܕܗܢܘܢ
- ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܦ ܕܠܐ ܐܢܬܬܐ ܢܗ̣ܘܐ
- ܕܝܢ ܡܢ ܓܒܪܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐ
- ܫܚܝܡܐ̈ . ܘܝܕܝܥ ܕܐܦ ܚܡܪܐ ܫ̇ܩܠܝܢ ܡܢܗܘܢ