simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sermo de Domino Nostro ܕܣ̣ܒܪ ܥܠ ܡܪܢ ܕܐܦ ܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗ̣ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ
Cause de la Fondation des Écoles ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XL à XLV : ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܐܦ ܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܚܪܬܐ
- ܒܚܟܝܡܘܬܗ ܀ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܗܒ ܠܗ ܠܫܡܫܐ
Una raccolta di opuscoli Calcedonensi: Ms. Sinaï Syr. 10 . ܣܒܪܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ
De incarnatione ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ
- ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܘܕܥ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ X ܐ
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancient Testament, III: Livres des Sessions ܪܝܫܝܬܢ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܦܫܩ ܠܐܪܥ
- ܐܦ ܠܟܘܢ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ
- ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣ ܕܐܦ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ
Œuvres spirituelles, IV. Lettres à des amis solitaires, Maximes sapientiales. ܪܡ̇ܘܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐܢܫܐ ܡܢ ܐܚܐ̈
Chronica Minora III ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Paradiso und contra Julian ¹¹ ܕܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܦ ܡܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܫܦܐ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII . ܗܘܘ ܇ ܕܐܦ ܡܢܗ̇ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Introduction générale à toutes les homélies; Homélies CXX à CXXV ܘܡܟܝܠܐ̈ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܒܗܪܣܝܣ̈ ܚ :
- ܕܣܥܪܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢܬܬܐ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܕܨܒ̇ܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܥܒ̣ܕ 15ܒܕܡܘܬܐ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܦܓܪܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܓܪܨܝܢ̈