simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ . ܡܪ ܆ ܕܡ̇ܙܡܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܙܥܩܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܐܦ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܣܪ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܡ̇ܐܢ ܐܢܐ
A Collection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܕܝܘܕܘܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܀ ܢܕܥ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܝܕ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ . ܐܝܟܢܐ
Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum ܗܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܃ ܝܝ ܟܕ ܛ ܂ ܒ ܥܒ̇ܕܝܢ ܝܪܚܐ̈ ܟܒܝܫܐ̈ ܃ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܡܢ ܬܡܢ ܫܩ̇ܠ ܠܡܫܪܝܘ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐܝܟܢܐ
Documents pour servir à l’histoire de l’Église nestorienne ܕܘܕ ܐܡ̣ܪ . ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܐ ܕܕܢ̇ܚܐ ܒܢܦܫܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܆ ܕܐܦ . ܘܢܩ̇ܩ ܒܪܢܫܐ ܠܥܒ̇ܕܗ ܘܠܦܘܠܚܢܗ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ . ܐܝܟ
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܗܢ̣ܘܢ ܢܥܒܕܘܢ ܂ ܘܟܕ ܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܥܕܥܕܐ ܪܒܐ ܕܐܦ ܘܐܢܗ̤ܘ ܕܥܡܐ ܕܝܣܪܝܠ ܠܝܘܡܐ ܕܢܝܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܦܩ̣ܕ ܐܢܘܢ
- ܗ̇ܘ ܕܟܘܢܫܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܣ̣ܒ̣ ܢܣ̣ܬܢܩ ܥܠ ܟܠܗܝܢ . ܕܐܦ ܪܓܝܓܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܆ ܬܬܝܗܒ̣ ܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ̣
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܢܒܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܕ . ܠܟ ܇ ܕܫܛܝܐ ܫܛܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܘ ܫܡܗܐ̈ ܣܦܝܩܐ̈ . - . - ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܟ ܇ ܗ̇ܝ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܐܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ [ܫܐܕܐ] ܡܪܝܪܐ ܘܒܝܫ ܙܢܐ ܪܕܦܬ̣ ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܫܡܝܐ ܚܢܙܘܢ ܡܢܗ ܂ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ̣ ܂
Anonymi auctoris Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta ܠܟ ܢܗܘܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܩܒܠܬ ܀ ܡܟܝܠ ܦܩ̇ܕ ܕܐܦ ܠܡ ܕܝܠܝ ܫܒ-ܩܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܦܢܐ ܥܡܐ ܠܟܗܢܐ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. Dissertatio Ia et IIa. X X X X X ܘܝܡܢܘܬ ܢܢ ܗܘ ܘ ܬܩܢܘܬ ܕܥܒܕܐ : ܘܝ ܕܐܠܘ ܐܬܩܒܠܬ : ܕܐܦ ܘܙܢܝܘܬܗܘܢ ܥܡ - ܫܪܟܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܒܪܡ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܫܠܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ
Liber de Unione ܂ -· ܝ ܫܐܕܐ̈ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܪܥܠܝܢ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܦܪܘܫܘܬܗܘ̣ܢ ܕܐܦ ܣܝܡܐ ܗܝ ܕܚܠܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܂ ܘܐ ܟ ܕܐܡܝܪ ܘܐܦ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܂
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. Xܘ̣ ܝܕܥ ܠܐܒܐX . ܘܝ ܀ ܚ ܝ̣ܝܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡ̣ܡ ܒ̇ܨܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ›ܘܡ . ܟܢ ܐ Xܘ ܪܘ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܝ ܝ̇ܕܥ ܠܘ ܠܒܝܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܒܐܪܥܐ ܕܒܠܩܐ ܃ ܐܘܟܝܬ ܕ̣ܡܘܐܒ ܆ ܚܣܢܐ ܚܕ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܦ ܂ ܘܥܒܕܐܠܗ ܝX ܒܪ ܥܠܝ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܇ ܐܬܐ ܘܢܩܫ ܥܠ
- ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܕܦܬܓܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܘܕܥ . ܘܡܛܠ ܘܕܐ ܒܝܠܐ ܕܡܠܬܘ ܕܐܦ ܢܗܘܐ ܕܢ̇ܚ ܘܡܬܝܕܥ ܘܡ̣ܬܚܙܐ ܒܟܝܠܙܒܝܢ : ܐܝܟܢܐ .
Anonymi auctoris Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens ܗܢܘܢ ܂ ܩ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܟܣܐ̈ ܆ ܘܐܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܐܦ ܪܝܫ ܩܫܝܫܐ̈ ܂ X ܒܐܣܝܠ ܕܝܢ ܡ̣ܫܡ ܘܐܚܘܗܝ ܨܠܝܒܐ ܆ ܡܛܠ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܫܠܝܡܘܢ̣ ܪܫܝܥܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܕܐܦ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܠܥܠܡ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ
Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta ܗ̣ܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܛܪܘܣ ܂ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܠܘܚܐ ܕܥܡܐ ܀ ܕܐܦ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܙܝܢܘܢ ܠܢܝܦܐܠܝܘܣ ܐܢܫ ·
- ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܨܒ̣ܐ ܕܢܪܦܐ ܕܐܦ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܕܒܪܝܐ̈ . ܟܕ ܚ̇ܕܐ ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ̣